Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Best møde 2006.06.07

Referat af 3. bestyrelsesmøde i Gentofte Sogns Grundejerforening onsdag den 7. juni 2006 kl. 17.00 hos Jørgen Tjørning.Til stede var: Birgit Lemvigh, Thor N. Callesen, Flemming Torp, Kaj Torp, Eggert Frandsen, Jørgen Tjørning og Per Kanding.
Fraværende efter afbud: Inger Lise Rytter og Jens Vinther Nielsen.
Per Kanding blev anmodet om at tage referat.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet godkendt uden bemærkninger.

2. Meddelelser fra

   a) Formand:

Formanden redegjorde for en del invitationer og indkaldelser, bl.a. møde med borgmester Hans Toft under selskabelige former på "Øregaard" den 14/6 2006 kl. 1700-1900. Formanden og Per Kanding deltager. Der blev forevist en del lokalplaner uden den store interesse.

   b) Kasserer:

Kassereren oplyste, at overdragelsen af regnskabet fra Inger Lise Rytter havde været lidt besværlig, - mere af teknisk karakter - men at regnskabet nu var à jour. Han omdelte regnskabet pr. 31/5 2006 og havde ud fra dette udregnet medlemsantallet, som dog blev beklikket fra andre bestyrelsesmedlemmer. Man kunne således ikke med 100 % sikkerhed fastslå medlemsantallet, men at man ville finde frem til det rette sammen med Inger Lise Rytter, når denne kom fra ferie.

   c) Bestyrelsen i øvrigt:

Eggert Frandsen oplyste, at han var blevet ringet op af en Palle Raaschou fra Stjerneborg Alle, der havde meddelt, at han ville forsøge en medlemshvervning på vejen, uden at grunden til dette i øvrigt var kommet frem.
I bestyrelsen var der ideer om, at det eventuelt kunne hidrøre fra nogle P-problemer i forbindelse med en automobilhandler. Formanden vil kontakte ham og i øvrigt være ham behjælpelig med hvervningen, bl.a. ved at give ham hvervemateriale.
Næstformanden foreviste den nye brochure, som er forsynet med en "slip", så modtageren af brochuren kan tilmelde sig som medlem af foreningen ved at sende "slippen " til kassereren med postvæsenet via stregkode og "Modtageren betaler portoen". Næstformanden havde forsøgsvis fremsendt en sådan "slip" til kassereren, man den var aldrig nået frem. Der var udleveret en del brochurer, men tilsyneladende var der ingen, der havde sendt noget tilbage. Det fremgik i øvrigt af en skrivelse, som kassereren havde modtaget fra postvæsenet, at "slippen" skulle godkendes dèr, hvilket p.t. ikke var sket, og det kunne være grunden til, at intet var blevet fremsendt. Kassereren undersøger sagen nærmere i postvæsenet.
I øvrigt oplystes det, at Inger Lise og John Rytter laver en medlemshvervning, hvor de kuverterer salgsbrev, brochure og girokort. John har allerede udbragt 300 stk. Hvervningen vil foregå i 3 etaper, hvor hvert bestyrelsesmedlem skal påtage sig at udlevere 100 stk. i et defineret område med 1. etape i juni, 2. etape i august og 3. etape i september.
Eggert Frandsen er dog fortsat det bestyrelsesmedlem, der varetager hvervningen generelt.

3. Parcelhusejernes Landsforening
Formanden havde modtaget en mail fra Allan Malskær fra PL med oplysninger om, at Byggeriets Ankenævn mægler i konflikter mellem forbrugere og virksomheder.

4. Fællesrådet.
Ved det afholdte borgmestermøde havde borgmester Hans Toft været noget vrangvillig og havde ikke ønsket at tage stilling til lokale spørgsmål og problemer, men kun generelle.

5. Lokale spørgsmål
Formanden oplyste, at lokalplanen for Søgårdsskolen var godkendt, og at der i øvrigt var enighed om, at der var tale om et godt byggeri.
I forbindelse med status for Gentofte Sø var der intet nyt, men der fremkom fra bl.a. Eggert Frandsen oplysninger om, at der i den sydlige ende af søen, hvor der er rampe ned til tunnellen under motorvejen, er særdeles ringe adgangsforhold - bumpet vejbelægning, manglende belysning m.v., hvilket gjorde stedet vanskeligt fremkommeligt og utrygt. Endvidere er der mange cyklister, der cykler rundt om søen, selvom cykling er forbudt på stien langs vestre bred. Eggert Frandsen retter henvendelse til Ole Philip.
Formanden udleverede skrivelse vedrørende forudgående høring og indkaldelse af ideer om anvendelsen af ejendommen Nesa Alle 1 med henblik på at afklare, hvorvidt der skal gives mulighed for at anvende ejendommen til erhvervsområde i form af kontor- og serviceerhverv, idet Nesa har ansøgt Gentofte Kommune om tilladelse til at opføre kontorbygning i forlængelse af de eksisterende kontorbygninger.

6. Medlemsarrangementer.

Formanden nævnte, at Ordrup-Charlottenlund Grundejerforening havde fået Nesa til at afholde et foredrag om kabelnedlægningen og fremtidige muligheder i den anledning. Skal vi evt. gøre det samme ? Der blev ikke aftalt noget desangående.
Vedr. Sct. Hans-festen: formanden havde sendt skrivelse til Fødevarestyrelsen i tilslutning til, at der serveres pølser m.v. fra en bod, og herunder specielt, at vi iagttog de hygiejniske foranstaltninger, der knytter sig dertil.
Politi, brandvæsen samt kommunen er orienteret og har givet tilladelse til afholdelsen. Den fornødne forsikring er på plads.
Brandvæsenet kommer og underholder med bl.a. en stigevogn, og der er i den anledning sikret kørevej til og fra pladsen.
Der bliver ikke noget fyrværkeri, idet det nu kun må affyres af en autoriseret eller uddannet fyrværker. Flemming Torp har ikke kunnet nå at gennemgå det nævnte kursus, og hvis vi skal have en udefrakommende til at forestå afbrændingen, kommer det til at koste kassen, fordi landets fyrværkere kender til "udbud og efterspørgsel".
Næstformanden foreviste de fremstillede plakater, der uddeltes med rund hånd til den øvrige bestyrelse med henblik på ophængning den 19/6 2006.
Vor Sct. Hans-arrangement vil blive omtalt/markedsført i "Villabyerne".
Derefter var der en rundbordssnak om eventuelle, fremtidige arrangementer, og der fremkom flere ideer, som havde relation til grundejernes verden, men også ideer af mere underholdningsmæssig art.
Der blev ikke truffet afgørelse om noget endeligt, men der nedsattes et udvalg bestående af Birgit Lemvigh, Eggert Frandsen og Jørgen Tjørning, der skulle brainstorme og fremkomme med forslag til næste møde.

7. Bladet
Der er fortsat i bestyrelsen stemning for at udsende et blad til medlemmerne, men dog ikke så hyppigt som tidligere og før hjemmesiden.
For at dyrke denne ide lidt nærmere nedsattes et bladudvalg bestående af Thor N. Callesen, Alice Nørregaard og Per Kanding.

8. Eventuelt
Ingen emner.
Formanden takkede for god ro og orden.
8/6 - 2006 Per kanding 
Comments