Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Best møde 2006.08.24

Referat af 4. Bestyrelsesmøde i Gentofte Sogns Grundejerforening torsdag den 24. august 2006 kl. 17.30 hos Birgit M. Lemvigh.

Til stede var: Birgit M. Lemvigh; Thor N. Callesen; Inger Lise Rytter; Flemming Torp; Eggert Frandsen; Jørgen Tjørning; Alice Nørregaard samt Jens Vinther Nielsen.
Afbud: Kaj Torp og Per Kanding.

1) Referatet fra sidste møde blev godkendt uden bemærkninger.

2) Meddelelser fra:

a) Formand:

 • 1.
 • Brev modtaget fra Henrik E. Glahn: "Tak for blomster / vin i anledning af min 75 års fødselsdag".
 • 2.
 • Brev modtaget fra Miljøministeriet vedr. Novo Nordisks nye laboratorier på Brogårdsvej 66 : "Godkendt" - ministeriet havde opfattet vores henvendelse på et tidspunkt som en formel klage.
 • 3.
 • "Grønt regnskab" modtaget fra kommunen - Tjørning ser på dette.
 • 4.
 • GSG-succes: Kommunen har i medfør af vores indgivne brev vedr. planlagt placering af en præ-skole på Barsehøj, besluttet at placere denne på Bernstorffsvej, dvs. udenfor "vores" område.
 • 5.
 • Brev modtaget fra ejerne af Gentoftegade 107: Forurening med benzen er trængt ind på deres ejendom fra Statoil på Kildegårds Plads 4. Statoil har skriftligt erkendt at være forureneren og kommunen er også gået ind i sagen. M.h.p. at aftale det videre forløb i sagen, afholdes der den 1/9 et møde mellem kommunen, Københavns Amt, Statoil samt dennes rådgiver, Jord Miljø A/S.

  b) Kasserer:

 • 1.
 • Regnskab pr. 22/8 udleveret - 1.401 medlemmer, hvoraf de 139 er restante - altså 1.262 aktive medlemmer.
 • 2.
 • Sankt Hans - regnskab udleveret - viser et reelt overskud på kr. 998,-.
 • 3.
 • Oversigt over foreningens værdipapirer pr. 24/8 d.å. udleveret. Det aftaltes, at Jørgen tager et møde med Poul, vores revisor, også med hensyn til at investere 80% af vores kontantbeholdning på kr. 140.574,-.
 • 4.
 • Mht. frentidig godkendelse af regninger aftaltes det, at formanden godkender hver enkelt, inden de går videre til Jørgen m.h.p. betaling.
 • 5.
 • Alle bestyrelsesmedlemmer får udbetalt kr. 1.200,- i tilskud til telefon og porto, jf. notat vedr. skattefrie betalinger til bestyr.medlemmer.
 • 6.
 • Forslag til medlemshvervning via hjemmesiden - i denne forbindelse præsenterede Alice "leads" fra vores hjemmesider: Ser slet ikke så ringe ud endda, jf. i øvrigt den fra Alice efterfølgende udsendte mail til alle bestyrelsesmedlemmer.
 • 7.
 • Udover Gentofte Sø, mangler vi nogle synlige mærkesager, f.eks. støjværn langs Lyngbyvejen, jf. endvidere nedenfor under pkt. 4.

  c) bestyrelsen i øvrigt:
 • 1.
 • Næstformanden:
  a) Takkehilsen modtaget fra Kaj Torp i anledning af opmærksomheden ved hans 85 års fødselsdag.
  b) Henvendelse fra medlem på Mosebuen modtaget: Problemer med arrangementer på GVIs anlæg, da disse ofte ender med meget støjende adfærd samt fulde mennesker til sent om aftenen/natten. Undertegnede er i dialog med vores medlem og skal have et møde med dette medlem 7/9. Undertegnede kontakter også ordenspolitiet.

  3) Parcelhusejernes Landsforening : Formanden: Nyt blad modtaget efter generalforsamlingen.

  4) Fællesrådet:
 • 1.
 • Formanden : Modtaget indkaldelse til generalforsamling og bestyrelsesmøde torsdag den 31/8 kl. 17.00 i Kildeskovshallen. Det vigtigste punkt på bestyr.mødet er formulering af spørgsmål til det kommende Borgmestermøde den 12. oktober. Undertegnede fik til opgave at formulere GSGs forslag - jævnfør venligst den mail, som I alle skulle have modtaget fra undertegnede.

  5) Lokale spørgsmål:
 • 1.
 • Den ovenfor omtalte sag med Statoil - forurening fra Kildegårds Plads.
 • 2.
 • Tilmelding til siv - rydning ved søen.
 • 3.
 • Bernstorffsparken: Slots - og Ejendomsstyrelsen inviterer til borgermøde om fremtiden den 30/8 kl. 19-21 i Paradehuset.
 • 4.
 • Diverse lokalplaner rundsendt.
 • 5.
 • Næstformanden har talt med Ole Philip, Park- og Vejafdelingen, m.h.p. et møde med dem i løbet af efteråret.

  6) Medlemsarrangementer:
 • 1.
 • Eggert: Medlemsarrangement hos NESA - dato skal findes i januar eller februar.
 • 2.
 • Byrundture ved Henrik Egede Glahn (vedr. Gentofte Atlas); vi kunne også prøve at få Ole Philip til at fortælle om Gentofte Kirkegård - kunne være et maj-møde; skal meldes ud i bladet.
 • 3.
 • Realkredit - arrangement ?
 • 4.
 • Kor-arrangement ? ( Alice kender den kvindelige korleder; dækker både Jægersborg og Gentofte Kirke )
 • 5.
 • Jf. endvidere Jørgens forskellige udleverede forslag - bl.a. de forskellige foredrag i Lokalhistorisk Forening.

  7) Bladet / Hjemmesiden :
 • 1.
 • Næstformanden: Oplæg til indhold i det kommende blad førte til følgende: Formanden har ordet - bl.a. vedr. succeshistorien fra Barsehøj / Indlæg fra Ole Philip / Sankt Hans-festen ( HVEM ville skrive noget om denne ?? ) / Invitation til medlemsmøde med Henrik E. Glahn / Jørgen skriver noget om henstand med ejendomsskatter / Eggert skriver noget om medlemshvervning / Formanden skriver et kort indlæg om høje træer iht. retspraksis.
 • 2.
 • Deadline er 25/9 til Alice - Per K. hjælper.

  8) Eventuelt:
 • 1.
 • Inger Lise: Undertegnede mailer til John, hvilke veje undertegnede har uddelt hvervebreve på.
 • 2.
 • Næste møde finder sted hos Næstformanden mandag den 20. november 2006 kl. 17.00.
  Referent : Jens Vinther Nielsen.
  Comments