Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Best møde 2007.11.26

Referat af 5. bestyrelsesmøde i Gentofte Sogns Grundejerforening, mandag den 26. november 2007 kl. 17.00 hos Svend Chr. Andersen.Tilstede var: Birgit M. Lemvigh, Thor N. Callesen, Eggert Frandsen, Admiral Kaj Torp, Mogens G. Nielsen, Alma Tjørning og Svend Chr. Andersen.

Afbud: Jørgen Tjørning og Flemming Torp.

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt.

2. Meddelelser fra formanden (A), kassereren (B) og bestyrelsen (C)

A: Formanden oplyste, at en diskussion med Gentofte Kommune om Søgaardsskolen grønne farver tilsyneladende ikke ville medføre ændring. Kommunen undersøger sagen endnu engang, men havde oplyst, at etisk udvalg havde vurderet sagen og syntes at resultatet var flot. Formanden mente stadig, at materiale og farver var i strid med lokalplanen.
Der havde i øvrigt været en række møder med kommunen om farvevalg.
Formanden havde modtaget invitation fra Garderhøjfortets Venner, men meldte afbud.
Der forelå endvidere en julehilsen fra Lyngby Turistfart.

B: Alma Tjørning fremlagde balance som udviste et samlet overskud på ca. 25.000 kr. På Sct. Hans arrangement kan konstateres et underskud på ca. 13.000 kr. Udgift til trykning, uddeling m.v. af GSG-nyt beløb sig til i alt 51.500 kr. Bladet blev uddelt i ca. 7.000 eksemplarer, som led i hvervelse i nye medlemmer.

Foreningen opkræver i øjeblikket kr. 300,- ved besvarelse af oplysningsskema til nye ejere. Det blev besluttet, at dette honorar sættes op til kr. 500,- ved fremtidige henvendelser.

Alma Tjørning forespurgte, om der skulle rykkes for kontingent hos restanter. Det blev besluttet ikke at rykke, men at de pågældende medlemmer slettes med udgangen af december måned 2007.

I januar måned 2008 udsendes nye girokort med betalingsfrist i løbet af februar måned, således at betalinger er foretaget inden generalforsamlingen i marts måned 2008.

På forespørgsel blev oplyst, at der med allerede foretagne og ny afsætning til foreningens jubilæum vil være kr. 60.000 i 2009.

Det blev oplyst, at der p.t. er 1358 medlemmer, hvoraf 6 nye er tilkomne.

C: Bestyrelsen i øvrigt:

Bestyrelsen v/ Eggert Frandsen oplyste, at der siden 1/9 havde været 5 ejerskifter, men at der i øvrigt kun var ganske få salg i området.
Eggert Frandsen oplyste endvidere, at han havde besigtiget forholdene ved ejendommen Eggersvej 34. Problemet var store egetræer, som kastede skygger. Forholdet havde man for 2 år siden drøftet med kommunen, Vej og Parkafdelingen. Kommunen ønsker kun at foretage ændringer med fældninger af træer, hvis der fremkommer massiv protest fra de omkringboende. Eggert Frandsen laver udkast til skrivelser til Birgit Lemvigh.

Det blev aftalt, at hvervebrochurer rettes efter generalforsamlingen i marts måned.

3. Parcelhusejernes Landsforening.

Birgit Lemvigh blev genvalgt til bestyrelsen på generalforsamlingen den 23. juni 2007.

Birgit Lemvigh oplyste, at der var afholdt bestyrelsesmøde den 10. november 2007 På mødet blev det oplyst, at der stadig kom mange nye medlemmer, og at foreningen havde en god økonomi og overskud på driften.

Landsformanden havde udtalt bekymring for ændring af vurderinger ved salg og oplyst nærmere om etablering af et byggeankenævn og et teknisk ankenævn samt overvejelser om etablering af yderligere nævn inden for fast ejendom.

Kontingentet for GSG vil for 2008 med 1400 medlemmer andrage kr. 66.150.

På mødet blev omtalt problemer omkring utætte olietanke. Spørgsmålet har tidligere været behandlet i "Huset".

4. Fællesrådet:

Birgit M. Lemvigh oplyste, at der var afholdt bestyrelsesmøde den 13. september. Indholdet af mødet var væsentligst forberedelse af det nu afholdte borgmestermøde.

5. Lokale spørgsmål:

Roskilde Miljøcenter v/ Karin Ravn Joensen er kontaktet. Hun oplyser, at Gentofte Sø kan oprenses, og at der ligeledes kan skæres rør langs hele søen. Når Karin Ravn Joensen giver grønt lys, kan arbejdet udføres.

Thor N. Callesen oplyste, at det nu var aftalt med kommunen, at foreningen opsætter 2 bænke, og at kommunen opstiller 3 bænke ved Gentofte Sø. Vi sender udkast til placering til kommunen.

På møde med Vej og Park havde Thor N. Callesen fremlagt plejeplan for "Baunehøj". I forbindelse med opførelse af institutionsbygning i 1997 blev der i Københavns Amt godkendt den af, at Gentofte Kommune udarbejdede plejeplan for området omkring højen. De lokale beboere i området har henvendt sig og oplyst, at der intet foretages med vedligeholdelse, som fastlagt i plejeplanen. Vej og Park vil undersøge forholdet nærmere.

Mogens G. Nielsen orienterede om støjgenerne ved Lyngbyvejen. Han oplyste, at han ville lave en artikel, som beskriver problemstillingen med at en ca. 40 år gammel motorvej ikke er beskyttet af støjskærme. Han ville kontakte Vejdirektoratet og evt. lokale politikere for at se, om der kan være andre muligheder for økonomisk støtte og vil i den sammenhæng undersøge om Gentofte Kommune ikke kan bidrage, uanset at de ikke er juridisk forpligtet.

6. Medlemsarrangementer:

Birgit Lemvigh omtalte arrangementet med Miljøminister Connie Hedegaard. Desværre var der ikke mødt mange medlemmer til mødet, formentlig på grund af den igangværende valgkamp. Mødet fik et fint forløb med en veloplagt Connie Hedegaard, som havde afsat tid til at deltage i mødet uanset valgkampen.

Af kommende mulige arrangementer blev nævnt foredrag ved lokalhistorisk forening, kommunens gamle forsvarsværker, vandværket m.v. Det blev aftalt, at man en lørdag i april/maj ville afholde et medlemsarrangement, hvor der vil være bindende tilslutning med betaling før deltagelse. Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde.

7. Bladet:

Der arbejdes ud fra en tidsplan om udsendelse af næste nummer i uge 10 2008. Bladet forventes at være på 16 sider og Jørgen Tjørning vil være ansvarlig.

Punkter i bladet vil være omtale af møder med borgmesteren, Vej og Park m.v.

Endvidere skal der i bladet være regnskab og budget samt omtale af generalforsamlingen i uge 13.

Eggert Frandsen undersøger, om generalforsamlingen kan afholdes den 26. eller 27. marts 2008 i kantinen på Gentofte Rådhus.

Thor N. Callesen foreslog, at der i det kommende blad laves en omtale af den nye chef for Vej og Park.

8. Eventuelt:

Thor N. Callesen oplyste, at EBH Bank har vist interesse for at annoncere i bladet, og han undersøger nærmere herom.

Mogens G. Nielsen opfordrede til, at foreningen benyttede Villabyerne noget mere med fremsendelse af artikler m.v.

9. Næste møde:

Næste møde afholdes den 22. januar 2008 kl. 17.00 hos Mogens G. Nielsen

Ref.: Svend Chr. Andersen
Comments