Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Best møde 2008.05.29

Referat af 3. bestyrelsesmøde i Gentofte Sogns Grundejerforening, torsdag den 29. maj 2008 kl. 17.00 hos Jørgen Tjørning.

Tilstede var: Birgit M. Lemvigh, Thor N. Callesen, Jørgen Tjørning, Flemming Torp, Eggert Frandsen, Admiral Kaj Torp, Mogens G. Nielsen og Svend Chr. Andersen.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt.

2. Meddelelser fra formanden (A), kassereren (B) og bestyrelsen (C)

A: Birgit M. Lemvigh oplyste, at der var offentliggjort lokalplan (276) for et område mellem Søgårdsvej, Bregnevej, Begoniavej og Lyngbyvej. Hvis vi får henvendelser fra medlemmer i området, hjælper vi med eventuelle indsigelser. Indsigelsesfrist er 28. juli 2008.
Birgit M. Lemvigh oplyste yderligere, at lokalplan (267) for Gentoftegade 41 - aktivitetshuset - er vedtaget. Vedtagelsen indebærer samtidig en ændring af kommuneplanen for 2005 til sikring af aktivitetshuset.

B: Jørgen Tjørning fremlagde regnskabsoversigt for 1. kvartal 2008. Der er i øjeblikket en indtægt på ca. 202.000 og udgifter på ca. 99.000. Periodens resultat udgør ca. 113.000 kr. mod sidste års ca. 66.000 kr. Forskellen består væsentligst i, at flere medlemmer har indbetalt kontingentet. Kassereren oplyste, at der er 1.237 betalende medlemmer og 117, som endnu ikke har betalt. Disse medlemmer rykkes nu. Kassereren oplyste, at han vil forsøge at få mailadresse på medlemmerne. Thor N. Callesen taler med Alice om muligheden for at opfordre medlemmerne til at oplyse deres mailadresse ved udsendelse af næste blad.

C: Eggert Frandsen oplyste, at han havde talt med æresmedlem Svend E. Holstgaard. Det blev aftalt, at foreningen giver en kasse vin i anledning af Holstgaards 90 års fødselsdag, og at Birgit M. Lemvigh og Admiral Kaj Torp overbringer gaven.

3. Parcelhusejernes Landsforening (PL):
Birgit M. Lemvigh oplyste, at hun ved seneste møde havde fået udleveret en mappe om foreningen og i øvrigt en omfangsrig dagsorden, som blev gennemgået på mødet. Birgit M. Lemvigh oplyste, at der er mange nyttige oplysninger på "Husets" hjemmeside. Birgit M. Lemvigh oplyste, at PL har indgået aftale med Købstæderne om billig forsikring, og at foreningen overvejede at indlede samarbejde med EKA. På mødet blev oplyst, at PL på deres hjemmeside, www.parcelhus.dk har et skema, som kan anvendes, hvis medlemmer ønsker at klage over den nye vurdering. Ved klage bør det overvejes, om klagen bør fremsættes. En høj vurdering kan eventuelt være en fordel, hvis der på et tidspunkt sker ændringer i skattereglerne ved beskatning af overskud ved salg af fast ejendom. Birgit M. Lemvigh oplyste, at regnskabet var i overensstemmelse med det budgetterede og udviste et overskud.

4. Fællesrådet:
Thor N. Callesen opfordrede til, at vi forsøgte at være mere synlige på borgmestermøderne. Der er aftalt nyt borgmestermøde den 21. oktober 2008.
På seneste møde blev drøftet muligheden for, at man gennem lokalplan kunne forbyde visse erhverv i stueplan, som ikke havde direkte handelsmæssig funktion. På mødet med borgmesteren blev dette afvist som en mulighed. Grundejerforeningen er dog af den opfattelse, at det kun er et spørgsmål om at beslutte, hvordan man ønskede f.eks. Gentoftegade anvendt. Der er intet lovmæssigt, der hinder, at der udarbejdes lokalplan som f.eks. påbyder, at tegnestuer, mæglervirksomheder og lignende henvises til 1. sal for at fremme det lokale handelsliv.

Admiral Kaj Torp var utilfreds med udlægning af vandledninger i plast, idet der fra plastledningens afslutning og ind til det enkelte hus ligger jernrør. Han frygtede, at kalken sætter sig i jernrøret. Emnet overvejes taget op til næste borgmestermøde.

5. Lokale spørgsmål:
Mogens G. Nielsen oplyste, at der var udsendt orienteringsmateriale om foreningen til 62 nye ejere i området.

Admiral Kaj Torp oplyste, at der 12., 13. og 14. juni i forbindelse med Kulturugen afholdes fiskekonkurrence i Gentofte Sø.

Thor N. Callesen oplyste, at bænkene opsættes i slutningen af maj måned, og at der er afholdt møde med Flemming K. Larsen og Per Christensen fra Gentofte Kommune om bænkenes placering. Eggert Frandsen indkøber skilt, som kan påsættes de to bænke, som grundejerforeningen har doneret.

Admiral Kaj Torp har oplyst, at beboerne langs søen var plaget af knallertkørsel på stierne, ligesom løse hunde var et problem. Han omtalte yderligere, at der fiskes ulovligt i søen om natten. Henvendelse til politiet giver typisk ikke resultat, og eneste mulighed er således en kontakt til Fiskeriministeriet. Såfremt problemerne fortsætter, overvejes yderligere skrift.

Thor N. Callesen oplyste, at der nu var givet tilladelse til kommunen fra Natur & Miljø (Hedeselskabet) til opgravning i søen. Åkander i søens nordlige del og dunhammere vokser kraftigt, og væksten bør begrænses ved opgravning.
Admiral Kaj Torp oplyste, at udlejning af både starter den 15. juni 2008, og at der er mange henvendelser. Birgit M. Lemvigh overvejer, om der kan opsættes en plakat, som fortæller om aktiviteten.

Svend Chr. Andersen oplyste, at han deltog i generalforsamlingen i Aktivitetshuset, Gentoftegade 71. Når huset er ombygget, vil det være en glimrende mulighed for en række forskellige arrangementer, og man må håbe, at initiativerne ved istandsættelse og ombygning af huset vil fortsætte, uanset den seneste udmelding fra kommunen om, at projektet midlertidigt er blevet besparet.

Birgit M. Lemvigh omtalte en henvendelse fra en ejer om deling af udgifter ved fælleshegn. Den konkrete situation var efter hendes opfattelse i overensstemmelse med hovedreglen om at hver ejer betaler halvdelen af udgiften til det nødvendige hegn.

6. Medlemsarrangementer:
Et besøg på Vestforbrænding planlægges afholdt i begyndelsen af november måned. Arrangementet omtales i næste nummer af medlemsbladet. Der vil være tilmeldingsfrist på 14 dage før arrangementet afholdes. Deltagerantallet er 30, svarende til én bus. Ved stor tilmelding overvejes at leje yderligere en bus.
Det forsøges arrangeret, at der ved afslutning af arrangementet på Vestforbrænding er buffet på Gentofte Hotel.
Mogens G. Nielsen er ansvarlig for arrangementet.

7. Bladet:
Bladet er omtalt i sidste referat. Det blev oplyst, at Jørgen Tjørning er kommet langt med et oplæg. Jørgen Tjørning oplyste yderligere, at hvervebrochuren foreligger i udkast og trykkes, når endelig udformning er fastlagt.

8. Eventuelt:
Thor N. Callesen anmodede om, at der på plakater, som omtaler Skt. Hans Festen, også nævnes sponsorer. Birgit M. Lemvigh kunne oplyse, at Danbolig i Gentoftegade nu også er sponsor til arrangementet.
Birgit M. Lemvigh omtalte, at der muligt kunne afholdes et medlemsarrangement i slutningen af november måned med deltagelse af SSP-konsulent fra kommunen.
Birgit M. Lemvigh oplyste, at hun udover jubilæumsudvalget nu har fastlagt, at jubilæet fejres den 20. juni 2009 i Sognegården, og der bl.a. forsøges etableret kirkekoncert, danseoptræden og lignende. Sognepræst Leif Evald har bekræftet, at Sognegården kan benyttes.

9: Næste møde:
Næste møde blev aftalt til den 27. august 2008 kl. 17.00 hos Admiral Kaj Torp, Søvolden 2.

Ref.: Svend Chr. Andersen

Comments