Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Best møde 2008.08.27

Referat af 4. bestyrelsesmøde i Gentofte Sogns Grundejerforening, onsdag den 27. august 2008 kl. 17.00 hos admiral Kaj Torp.

Tilstede var: Birgit M. Lemvigh, Thor N. Callesen, Flemming Torp, Eggert Frandsen, Admiral Kaj Torp, og Svend Chr. Andersen.
Afbud: Jørgen Tjørning og Mogens G. Nielsen

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet blev godkendt.

2. Meddelelser fra formanden (A), kassereren (B) og bestyrelsen (C)

A: Birgit M. Lemvigh oplyste, at der var vedtaget lokalplan nr. 292 for et området ved Viggo Rothes Vej og Maglemosevej, lokalplan 302 for de engelske rækkehuse ved Dyrehavevej, lokalplan 304 for Rygårds Centret , lokalplan 297 for Sct. Joseph Søstrenes Skole med tillæg 14 til kommuneplanen 2005. Herudover er udsendt forslag til lokalplan 206 for et område ved Travbanen og kommuneplan tillæg nr. 16 til kommuneplan 2005 samt lokalplan 309 med forslag til området ved Skolebakken, Mosebuen og Ellebækvej. Herudover er fremsendt forslag til anvendelse af ejendommen Frederikkevej 8.
Birgit M. Lemvigh oplyste, at hun var inviteret til festgudstjeneste i Gentofte Kirke den 14. september 2008 med indvielse af glasværker af Per Kirkeby.
Birgit M. Lemvigh oplyste, at hvervebrochuren med stor bistand fra Jørgen Tjørning nu forelå genoptrykt.

B: I Jørgen Tjørnings fravær fremlagde Thor N. Callesen regnskabsoversigt, hvoraf fremgik at ca. 1350 medlemmer nu har betalt kontingent, og at ca. 50 er i restance.
Thor N. Callesen omtalte Sankt Hans festen som udviste et samlet underskud på ca. 8.000 kr. mod sidste års underskud på ca. 13.000 kr. Det bedre resultat skyldtes bl.a. en større indsats fra sponsorerne. Om arrangementet oplyste han, at tryllekunstneren var vellykket, men at brandvæsenet endnu engang ikke kom som aftalt. På grund af kraftig blæst blev fyrværkeriet ikke anvendt i år og er således i reserve til næste år. Periodens resultat viser et samlet overskud på ca. 84.000 kr. Man var enige om, at arrangementet til næste år skulle starte ca. kl. 20 i stedet for kl. 19.30, eventuelt med samme tryllekunstner.

C: Bestyrelsen i øvrigt: Eggert Frandsen får enten brændt eller fremstillet skilte, som viser at 2 bænke ved Gentofte Sø er skænket af Gentofte Sogns Grundejerforening i 2008.

3. Parcelhusejernes Landsforening (PL):

Birgit M. Lemvigh oplyste, at denne forening har en god økonomi med et overskud på ca. 1,1 mio. kr. og at et nyt "huset" er på vej.
Birgit M. Lemvigh oplyste, at PL's samarbejde med Købstæderne typisk giver besparelser i størrelsesordenen 10%.

4. Fællesrådet:

Birgit M. Lemvigh oplyste, at formanden Frede Damgaard indkalder til møde om næste borgmestermøde. Borgmestermødet afholdes den 21. oktober 2008.
Bestyrelsen diskuterede indholdet i fællesrådsmøder og møder med borgmesteren. Der var enighed om, at man fremover burde sikre sig, at det kun var mere generelle emner, der blev optaget til borgmestermøderne, hvilket var i overensstemmelse med det oprindelige udgangspunkt.
Af emner, som kunne nævnes var bydelscentre, lokalplaner med nærmere bestemmelser om anvendelse af stueplan, overholdelse af de aftaler, der træffes på borgmestermøderne med evt. gennemgang af hængepartier.
Birgit M. Lemvigh oplyste, at det kunne være en idé at forsøge opført en ca. 2½ m høj støjmur af tørv langs Lyngbyvejen. Strækningen er ca. 1,3 km og hun mente, at Real Dania Fonden kunne være en mulig bidragyder.

5. Lokale spørgsmål:

Birgit M. Lemvigh omtalte den nu offentliggjorte trafikplan redegørelse, der har indsigelsesfrist til 14. oktober 2008. Eggert Frandsen gennemgår forslaget.
Birgit M. Lemvigh omtalte endvidere en henvendelse fra ejerne af Resedavej 21, hvor ejeren ønsker forslag om en mere sikker skolevej, fartdæmpning m.v. samt diskussion omkring støjniveauet.Birgit M. Lemvigh undersøger dette nærmere. Birgit M. Lemvigh omtalte byggeri ved Stjerneborg Allé ved tankstationen. Nybyggeriet giver indsigt til naboerne. Det er der desværre nok ikke noget at gøre ved andet end at klage sin nød til kommunen, som måske kan give specielle anvisninger om hensyntagen hertil.

6. Medlemsarrangementer:

Det tidligere omtalte besøg på Vestforbrændingen søges gennemført i løbet af november måned, som oprindelig foreslået af Mogens G. Nielsen. Mogens G. Nielsen undersøger mulighederne for at gennemføre arrangementet, og bestemmer hvorledes det skal forløbe. Foreningen betaler for leje af bus, og hvis der skal serveres sandwich betaling herfor. Der skal som omtalt være en tilmeldingsfrist på 14 dage før, således at bussen udnyttes bedst muligt.

Det forsøges at arrangere et møde i januar måned 2009 med SSP medarbejdere fra kommunen, som redegør for SSP konsulentens arbejde. Birgit M. Lemvigh undersøger dette nærmere.

7. Bladet:

Det blev aftalt af Jørgen Tjørning indkalder til bladmøde hurtigst muligt. Herunder skal arrangementet til Vestforbrændingen nævnes i bladet.

8. Eventuelt:

Der er nedsat et udvalg til forberedelse af jubilæet, som afholdes den 20. juni 2009 i Sognegården.
Det blev aftalt, at Kaj Torp forbereder at kunne give et forslag til Birgits tale på jubilæumsdagen.

9: Næste møde:

Næste møde er aftalt til onsdag den 26. november 2008 kl. 17.00 hos Thor N. Callesen, Søtoften 31.
Ref.: Svend Chr. Andersen
Comments