Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Best møde 2009.04.15

Referat af 2. bestyrelsesmøde i Gentofte Sogns Grundejerforening, onsdag den 15. april 2009 kl. 17.00 hos Eggert Frandsen.


Tilstede var: Birgit M. Lemvigh, Thor N. Callesen, Eggert Frandsen, Jørgen Tjørning , Flemming Torp og Svend Chr. Andersen.
Afbud: Admiral Kaj Torp, Mogens G. Nielsen.

1a. Konstituering.
På generalforsamlingen 25. marts då var Birgit M. Lemvigh, Eggert Frandsen og Kaj Torp på valg til bestyrelsen. Alle blev genvalgt.

Bestyrelsen konstituerede sig, således at Birgit M. Lemvigh forsætter som formand, Eggert Frandsen og Admiral Kaj Torp som bestyrelsesmedlemmer.

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt.

2.Meddelelser fra formanden (A), kassereren (B) og bestyrelsen (C)

A: Birgit M. Lemvigh oplyste, at der er vedtaget lokalplaner nr. 309 for et område ved Skolebakken, nr. 276 for et område ved Bregnevej og nr. 316 for Vidarskolen.
Birgit M. Lemvigh omtalte tilsagn fra Parcelhusejernes Landsforening (PL) om at yde bidrag til en hvervekampagne for at få tilmelding fra nye medlemmer i forbindelse med foreningens 100 års jubilæum, eventuelt ved reduktion i vores betaling til PL.
Birgit M. Lemvigh omtalte Mogens G. Nielsens flotte initiativ med at få nedsat en antistøjgruppe vedrørende støjen fra Lyngbyvejen. Antistøjgruppen hører under grundejerforeningen og vil blive omtalt på foreningens hjemmeside. Der vil endvidere blive udsendt en pressemeddelelse med oplysning om oprettelse af Antistøjgruppen og formålet hermed. Hun oplyste, at støjplanen fra kommunen endnu ikke forelå.

B: Jørgen Tjørning fremlagde balance som viser indbetalinger på ca. 220.000 kr. mod ca. 201.000 kr. på samme tidspunkt sidste år. 1192 medlemmer, heraf 11 nye har betalt kontingent mod 1222 sidste år. Overskuddet er pr. 13. april 2009 ca. 111.000 kr. mod 114.000 kr. sidste år.
Cirka 100 medlemmer har stadig ikke indbetalt kontingent for 2009. Han oplyste, at der nu er 412 medlemmer som betaler via betalingsservice.

C: Bestyrelsen i øvrigt: Birgit M. Lemvigh har udleveret 55 informationsskrivelser ved Søbredden som led i hvervekampagnen.
Bestyrelsen diskuterede forskellige muligheder for at få flere medlemmer. Det blev foreslået, eventuelt at vælge konkrete veje ud og på baggrund af en medlemsliste udsende informationsmateriale til ikke medlemmer.
Jørgen Tjørning forsyner bestyrelsen med medlemsliste.
Andre muligheder blev diskuteret og det blev aftalt at Mogens G. Nielsen, som allerede nu kontakter nye husejere, på næste bestyrelsesmøde orienterer om hans syn på mulighederne.
Bestyrelsen diskuterede jubilæumsarrangement den 20. juni 2009.
Der var enighed om, at alle medlemmer tilskrives med anmodning om at returnere tilmeldingsblanket, for at foreningen kan vurdere omfanget af deltagerantal.

3. Parcelhusejernes Landsforening (PL):

Birgit M. Lemvigh oplyste, at Allan Malskær har en travl periode, men at der ikke var specielt nyt.

4. Fællesrådet:

Thor N. Callesen oplyste, at der var indkaldt til Borgmestermøde den 21. april 2009, klokken 16.30. Birgit M. Lemvigh er forhindret i at deltage, Svend Chr. Andersen deltager i mødet sammen med Thor N. Callesen.

5. Lokale spørgsmål:

Birgit M. Lemvigh oplyste, at der ikke var nyt herom.

6. Medlemsarrangementer:

Sankt Hans udvalget består af Birgit M. Lemvigh, Thor N. Callesen, Flemming Torp og Jørgen Tjørning.
Thor N. Callesen oplyste, at underholdning til Sankt Hans Festen varetages af Mone og Fricco, medens musikken leveres af de sædvanlige.
Birgit M. Lemvigh oplyste, at der er sendt brev til borgmester Hans Toft om at holde båltalen, at alle tilladelser til festen er ansøgt, og at der er forsikring på arrangementet.
Festudvalget holder møde den 4. maj 2009, klokken 17.00 på Søtoften 31, 2820 Gentofte, og hvor jubilæumsarrangementet ligeledes gennemgås.
Jubilæumsarrangementet er stort set fastlagt med start klokken 14.00 med koncert i Gentofte Kirke og klokken 15.00 arrangement i Sognegården med forventet afslutning klokken 17.30.
Birgit M. Lemvigh oplyste, at musikken i Sognegården forestås af Monica Stevns og vil omfatte musik af Haendel, Purcell og Bach.
Jubilæumshæftet bliver på 8 til 10 sider og forestås af Cecilie Wallengren. Hendes forslag til disponering af hæftet foreligger.
Bespisning til jubilæumsfesten forestås af Meyers Køkken. Såfremt han skal levere alt, bortset fra telte, borde og stole, udgør kuvertprisen alt inklusive ca. 300 kr. Der påregnes ca. 150 deltagere.
Foreningen disponerer over telte, borde og stole. Der var enighed om at indkøbe 2 nye telte til ca. 3.000 kr.
De anslåede udgifter til jubilæet forventes at kunne holdes indenfor det fastlagte budget på 90.000 kr.

7. Bladet:

Der var intet nyt om næste bladudgivelse.

8. Eventuelt:

Thor N. Callesen, opfordrede til, at bestyrelsen tog en drøftelse af foreningens fremadrettede formål, herunder hvilke visioner der er for fremtiden, foreningens berettigelse (missionen) og spilleregler for denne (værdierne).

9. Næste møde:

Næste møde er aftalt til Torsdag den 4. juni 2009, kl. 17.00 hos Flemming Torp, Lyngbyvej 341A, kælder, 2820 Gentofte.

Ref.: Svend Chr. Andersen
Comments