Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Best møde 2009.06.04

Referat af 3. bestyrelsesmøde i Gentofte Sogns Grundejerforening,
torsdag den 4. juni 2009 kl. 17.00 hos Flemming Torp.


Tilstede var: Birgit M. Lemvigh, Thor N. Callesen, Admiral Kaj Torp, Jørgen Tjørning , Flemming Torp og Svend Chr. Andersen.
Afbud: Eggert Frandsen, Mogens G. Nielsen.

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet blev godkendt.

2. Meddelelser fra formanden (A), kassereren (B) og bestyrelsen (C)

A: Birgit M. Lemvigh oplyste, at hun var inviteret til den årlige reception på Øregård Museum.
Birgit M. Lemvigh, oplyste at der den 3. juni 2009 var afholdt orienteringsmøde om udvidelse af vej m.v. ved Nordhavn.
Birgit M. Lemvigh oplyste, at hun havde modtaget skrivelse fra Gentofte Kommune om at der var fastlagt møde den 24. juni 2009, kl. 19.30 om fremtidig anvendelse af Jægersborg Kaserne. Eventuelle bemærkninger og forslag skal fremsendes til Gentofte Kommunes Planafdeling senest 3. juli då.
Birgit M. Lemvigh oplyste, at Mogens G. Nielsen har udsendt indbydelser til ejere berørt af støj fra Lyngbyvejen, og at der afholdes offentligt møde herom den 11. juni 2009. Mødet er omtalt i Villabyerne.
Birgit M. Lemvigh orienterede om artikel i Villabyerne af Helene Brochmann om bevarelse af Gentofte Kommunes grønne områder.
Birgit M. Lemvigh orienterede om at Grundejernes Investeringsfond (GI) havde lavet en ny hjemmeside, som bl.a. omhandlede viden om dansk byggeskik. Hjemmesiden benævnes "dansk byggeskik.dk". Flemming Torp foreslog , at der i næste nummer af foreningens blad skete omtale af hjemmesiden, da oplysningerne kunne være af interesse for medlemmerne.

B: Jørgen Tjørning oplyste, at 1219, heraf 21 nye, dd havde betalt kontingent for 2009. Det er 28 færre end på tilsvarende tidspunkt i 2008. Han oplyste, at der var sendt rykkere den 20. maj 2009 til 97 medlemmer, hvoraf ca. 15 efterfølgende havde betalt.
Jørgen Tjørning oplyste, at der var indkøbt 6% obligationer for kr. 50.000 for at opnå en bedre forrentning.

C: Bestyrelsen i øvrigt: Det blev aftalt, at Mogens G. Nielsen på næste bestyrelsesmøde orienterer om hans syn på mulighederne for at få flere medlemmer.

3. Parcelhusejernes Landsforening (PL):
Birgit M. Lemvigh oplyste, at der var indkaldt til Landsmøde den 24. juni 2009 og at nyt nr. af Huset var udkommet.

4. Fællesrådet:
Der var udsendt referat fra fællesrådet om borgmestermødet afholdt den 21. april 2009. Efterfølgende er der udsendt referat fra mødet fra Gentofte Kommune. Det overvejes i hvilket omfang borgmestermødet skal omtales i næste medlemsblad.
Thor N. Callesen anførte, at der til borgmestermøderne kun bør deltage 2 repræsentanter fra hver grundejerforening, således at der i alt deltager 12 repræsentanter. Thor N. Callesen oplyste, at foreningens forslag om alene at behandle generelle emner var accepteret af såvel de øvrige grundejerforeninger og Gentofte Kommune.

5. Lokale spørgsmål:
Birgit M. Lemvigh omtalte en henvendelse fra ejeren af Stænget 2, hvor ejeren oplyste, at der var udsendt forslag i nabohøring om forhøjelse af den gamle Nettobygning med 1 til 2 etager. Forslaget var kun sendt til de omkringliggende højhuse, men ikke til berørte villaer.
Birgit M. Lemvigh orienterede om at der tidligere var indgået et retsforlig, som indebar, at der ikke måtte ske forhøjelse af bygningen som nu foreslået. På den baggrund har foreningen fremsendt klage til Gentofte Kommune, men kommunen har endnu ikke svaret om de vil fortsætte med forslaget.
Birgit M. Lemvigh ville rykke for referat fra dialogmødet afholdt den 18. december 2008 med Gentofte Kommune - er efterfølgende modtaget.

6. Medlemsarrangementer:
Forberedelser til Sankt Hans Fest er afsluttet. Telte opsættes mandag den 22. juni 2009 fra klokken 19.30 med bistand fra Flemming Torp og andre fra bestyrelsen.
På forespørgsel fra Thor N. Callesen kunne det konstateres, at samtlige bestyrelsesmedlemmer deltager i Sankt Hans Festen, og at fordeling af arbejdsopgaver aftales på dagen. Thor N. Callesen indfinder sig ca. 17.30
Det blev aftalt, at plakat om festen udleveres til Tips- og Travkiosken og Hydro Texaco af Flemming Torp, Thor N. Callesen udleverer til Realkredit Danmark og Svend Chr. Andersen udleverer til Dan Bolig og Imerco. Medlemmerne udleverer/opsætter plakater efter behov.
Jørgen Tjørning oplyste, at der til jubilæumsarrangementet den 20. juni 2009, var tilmeldt ca. 100 medlemmer, og at han forventede at ca. 200 ville deltage.
Arrangementet er omtalt i grundejerforeningens jubilæumsblad.
Foreningen v/Flemming Torp opsætter telte samt borde og stole lørdag den 20. juni 2009 om formiddagen.
Invitationsliste blev gennemgået, og de sidste invitationer udsendes af Jørgen Tjørning.

7. Bladet:
Alle var enige om, at jubilæumsbladet var meget vellykket. Der påregnes udsendt nyt blad august/september 2009.

8. Eventuelt:
Jørgen Tjørning foreslog, at der fremover i medlemsbladet var en fast rubrik om før og nu ved Gentofte Sø, blandt andet med bidrag fra Admiral Kaj Torp.

9. Næste møde:
Næste møde er aftalt til Onsdag de 23. september 2009 hos Kaj Torp, Søvolden 2, 2820 Gentofte.

Ref.: Svend Chr. Andersen
Comments