Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

best møde 20120507

Referat af bestyrelsesmøde nr. 2 mandag den 7. maj 2012 kl 17:00 hos Thor Callesen, Søtoften 31, 2820 Gentofte.

Tilstede var: Birgit M. Lemvigh, Thor N. Callesen, Jørgen Tjørning, Helle Harremoës, Kaj Torp, Flemming Torp og Mogens G. Nielsen.

1. Godkendelse af Dagsorden
Dagsorden godkendt

Bestyrelsen konstituerede sig med de samme poster, som før generalforsamlingen:
    Formand: Birgit M. Lemvigh
    Næstformand: Thor N. Callesen
    Kasserer og redaktør: Jørgen Tjørning
    Sekretær: Kirsten Elvstrøm
Øvrige medlemmer:
    Web ansvarlig: Helle Harremoes
    "admiral": Kaj Torp
    Adventure: Flemming Torp
    Teknisk konsulent: Mogens G. Nielsen

2. Godkendelse af referater
Bestyrelsesmøde nr. 5, 2011-11-07, Mogens: Godkendt
Bestyrelsesmøde nr. 1, 2012-02-01, Schæfergården: Godkendt
Generalforsamling 2012-04-12, Rådhuset:
”Der kunne ikke gøres noget for at forhindre, at en villa blev brugt til skole i et villakvarter.” slettes, da klagerne havde klaget de relevante steder uden succes.

3. Meddelelser fra a)formand, b)kasserer og øvrige.
a) Formand Birgit:
Modtaget tilbud fra Sadolin i Glostrup, op til 25% rabat hos Sadolin
Modtaget medlemsblad fra Ordrup Charlottenlund Grundejerforening
Modtaget lokalplaner for følgende områder:
    Aurehøj, Munketorvet, Vidar Skolen, Netto på Lyngbyvej 237, Genbrugsstation
Modtaget nyhedsbrev fra Lokalhistorisk Forening i Gentofte

b) Næstformand Thor:
Thor har modtaget forespørgsel om hjælp til dannelse af lokale vejforeninger.
Thor har svaret.
Det var en udbredt opfattelse, at vi bør gøre mere for at få lavet lokale vejforeninger.
Lokale vejforeninger kan hjælpe med naboovervågning, snerydning, ”ferie-tømme-postkasse”-hjælp, lånetrailer
Vi nedsætter en gruppe, som arbejder videre med emnet: Helle, Birgit med forslag om at Kirsten deltager. Helle er tovholder

c) Kassereren Jørgen:
Forsikring mod fyrværkeriansvar hos HDI er opsagt af HDI.
Forsikringen er tillæg til bestyrelsesansvarsforsikring.
Jørgen undersøger, om det er muligt at tegne en ny forsikring hos Nassau.
Regnskab blev gennemgået

c) Øvrig bestyrelse
Mogens foreslog på vegne af et medlem et Erfaringsudvekslingsforum på hjemmesiden for f.eks. køb af el, solceller etc.
I bestyrelse var der bred enig om, at det ville være svært at etablere et fornuftigt forum, og bestyrelsen frygtede, at der ville være for få, som ville være aktive.
Helle foreslog at anvende Bolius' hjemmeside, hvor der er et forum om Solceller.
Helle laver et link på GSGNYTs hjemmeside.

4. Parcelhusejernes Landsforening
Birgit har fået et referat, som er meget langt.
Der er en betydelig stigning i antallet af medlemmer på grund foreningernes problemer med kommunerne.

5. Fællesrådet
Birgit, Thor og Jesper Holm fra Bernstorff-Jægersborg Grundejerforening har afholdt et møde omkring fællesrådets virke. Der er bred enighed om, at fællesrådet fungerer dårligt.

Thor og Birgit udarbejder i samarbejde med Bernstorff-Jægersborg Grundejerforening et forslag til ny forretningsorden for Fællesrådet.

Helle vil gerne påtage sig formandsrollen for fællesrådet, hvis en anden blev udnævnt som ordstyrer.

6. Lokale spørgsmål
Dieter Schäbetal har sent et brev omkring et skaterprojekt indendørs ved vandtårnet. Han mener, at det vil ødelægge det eksisterende miljø. Birgit har skrevet, at vi vil bakke op om modstanden.

To kontakter via kontaktformular:
Henrik Tornager har et problem med et træ, som står i skel. Han blev opfordret til at deltage i mødet omkring hegn efter generalforsamlingen.
Anders Kjærsgaard Sørensen vil gerne have hjælp om at få nedsat farten på bl.a. Gentoftegade ved skoler etc. Birgit har svaret.

Per Bülow har sendt et kopi af brev til Nordvand med afvanding ved Fuglegårdskvarteret.

Palle Raaskovs havde et problem med en byggesag, hvor han har betalt beløb for et byggeri to gange mod kvittering. Entreprenøren har ikke udført et ordentligt stykke arbejde. Palle Raaskov har klaget til en række relevante instanser. Palle Raaskov bragte emnet op på generalforsamlingen, og det blev foreslået, at bestyrelsen skulle undersøge om den kunne støtte, at Palle Raaskov gik til diverse TV kanaler med problemet.
Bestyrelsen vedtog, at den ikke kunne bakke op om Palle Raaskov, da der var betalt større kontante beløb uden faktura.

På generalforsamlingen blev nævnt, at virkningen af støjskærmen ved motorvejen kunne måles. Dette er ikke rigtigt. Der er foretaget en række beregninger af virkningen af støjskærmen, før Vejdirektoratet valgte at etablere støjskærmen.

Helle gjorde opmærksom på at Gentofte Kommune arrangerer et møde med Dyssegårds Grundejerforening om nedsivning af vand på grundene.

7. Medlemsarrangementer
· Foredrag om hegn og rettigheder er afholdt efter generalforsamling 2012-04-12 med ca. 80 deltagere.
· Blomsterarrangement er aflyst på grund af for få deltagere.
· Arrangement om solceller er afholdt 2012-05-02 ved ca. 50 deltagere.
· ”Det gamle Gentofte” ved pastor Leif Evald afholdes 2012-06-07 i Gentofte Sognegård
· Sankt Hans arrangement 2012-06-23
· Sensommervandring omkring Gentofte Sø den 27. august kl. 17.00

8. Eventuelt og dato for næste møde.
Flemming gjorde opmærksom på at Gentofte Kommune var ved at sætte vejskilte op på vest siden af Lyngby lokalvejen. Skiltene er svære at læse da de står i skyggen af en lygtepæl.

Helle og Mogens gjorde opmærksom på de generelle store stigninger i ejendomsvurderingerne af grundværdierne, mens værdierne af husene var faldet. Dette vil bestyrelsen arbejde videre med.

Næste bestyrelsesmøde 2012-06-12 kl 19.15 hos Helle.

Referent Mogens
Comments