Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Borgmestermøde 20141126

REFERAT AF MØDE MELLEM REPRÆSENTANTER FRA GENTOFTE KOMMUNE OG GRUNDEJERFORENINGERNE I GENTOFTE KOMMUNE DEN 26. NOVEMBER 2014

Mødedeltagere:
Borgmester Hans Toft
Formand for Teknik- og Miljøudvalget Lisbeth Winther
Formand for Byplanudvalget Marianne Zangenberg
Jeanne Tosværd, Enhedslisten
Poul V. Jensen, LA

Helle Haremöes Formand for Fællesrådet for Grundejerforeninger i Gentofte Kommune
Susanne Thorkilsen Skovshoved-Klampenborg Grundejerforening
Jesper Holm Bernstorff-Jægersborg Grundejerforening
Georg Sandersen Bernstoff-Jægersborg Grundejerforening
Flemming Lund Skovshoved-Klampenborg Grundejerforening
Carsten Frölich Ordrup-Charlottenlund Grundejerforening
Morten Gjøl Gentofte Sogns Grundejerforening
Marianne Schrøder Ordrup-Charlottenlund Grundejerforening
Britta Andersen Hellerup og Maglegaard Sogne
Henrik Egede Glahn Hellerup og Maglegaard Sogne
Torben Schipper Gentofte Sogns Grundejerforening
John Zangenberg Bernstorff-Jægersborg Grundejerforening


Fra Teknik & Miljø
Juridisk Chef Mette Mie Nielsen
Sekretariatschef Jimmy Svantemann
Planchef Michael Holst
Park- og Vejchef Lone Billehøj
Klima-, natur- og miljøchef Anja Dalberg
Ulla Dreehsen, affald og genbrug

0. Godkendelse af referat fra mødet den 24. april 2014
Referatet godkendt.

1. Parkeringspladser.
Er der et rimeligt antal parkeringspladser ved kommunens institutioner (museer, kursusejendomme, sportspladser), og hvad gør kommunen for at sikre dette.

Emnet blev drøftet i forbindelse med vedtagelsen at Kommuneplan 2013. Det blev besluttet, at der ikke skulle ændres ved de gældende kommuneplanrammer for disse formål, idet det blev vurderet at være uhensigtsmæssigt at ændre rammerne, da der ikke på forhånd kan defineres et behov for p-pladser. Det er således fastsat i kommuneplanens rammer, at der inden for den enkelte ejendom skal være dækning af eget parkeringsbehov. Det vurderes herefter i de konkrete lokalplaner eller i byggesager, om der skal fastsættes en parkeringsnorm og i givet fald, hvad den skal være.

Hvis parkeringsbehovet ændrer sig efter lokalplanens vedtagelse eller byggetilladelsen, og at ændringen ikke er foranlediget af forhold, som skal byggesagsbehandles, så kan kommunen ikke øge parkeringskravet.

Det er ikke muligt at svare generelt og dækkende for alle de nævnte funktioner i kommunen, idet situationen ikke er ens alle steder – og at parkeringsbehovet i øvrigt varierer over tid på dagen og i forhold til arrangementer. Der er flere af disse funktioner, hvor der kan være et stort behov ved korte eller enkeltstående begivenheder/arrangementer – mens der i den resterende tid er et langt mindre parkeringsbehov.

Er der tale om kommunens egne institutioner og idrætsanlæg, vurderes behovet løbende, og parkeringskapaciteten forsøges tilpasset behovet inden for de muligheder, der er i det givne område.

Der var spørgsmål fra Carsten Frølich om parkering ved Ordrupgård.

2. Kategorisering af bevaringsværdige ejendomme
Vi mangler stadig de lovede bestemmelser vedr. kategorisering af bevaringsværdige ejendomme.

Punktet vedrørende bestemmelser for bevaringsværdige huse har været drøftet på flere møder med grundejerforeningerne. På mødet i oktober 2013 blev det oplyst, at forvaltningen gerne ville fortælle om kategoriseringen af disse huse i grundejerforeningernes medlemsblade, men at forvaltningen ikke havde modtaget henvendelser fra grundejerforeningerne. Det blev endvidere oplyst, at der ville komme en artikel i et kommende nummer af Gentofte Lige Nu. Denne artikel blev bragt i Gentofte Lige Nu i december 2013. På mødet med grundejerforeningerne i april 2014 blev dette gentaget.

Der vedhæftes det omtalte udsnit af Gentofte Lige Nu fra december 2013 samt en beskrivelse af de elementer, som indgår i vurderingen af bevaringsværdighed.

3. Retssagen vedrørende gangbroen ved Klampenborg Station
Vi hører gerne om status på retsagen vedr. Gangbroen ved Klampenborg Station. Vi har fået at vide at sagen skal hovedforhandles ved byretten i København d. 01.12.2014, og vil gerne vide om dato og tidspunkt fortsat står fast.

Under retssagen har Gentofte Kommune nedlagt påstand om, at Banedanmark skal retablere den tidligere broforbindelse over jernbanen ved Christiansholm.

Sagen domsforhandles den 1. december.

4. Opprioritering af fortovsgenopretning
Opprioritering af fortovsgenopretning, hvor regnvand løber ind over fortovet - især oven på fjernvarmeudlægningen

Som udgangspunktet anlægges der ikke fjernevarme i fortovsarealer, men kun i vejen. I det omfang, der etableres stikledninger ind til de enkelte huse, vil der blive retablere efter de normer og retningslinier, der er for ledningsarbejder i vejarealer og i henhold til vilkår fastlagt i entreprenørens gravetilladelse. Forud for ledningsarbejderne er der gået et vejsyn med Vejmyndigheden, hvor det fastlægges hvilken stand arealerne er i inden arbejdet påbegyndes og hvordan det skal afleveres.

I fht. planlægning af fortovsgenopretning i almindelighed bliver denne gennemført efter en nøje granskning af de vejprojekter og øvrige anlægsarbejder der bliver udført af fjernvarme, Nordvand m.fl. Ledningsarbejder på en vej medfører ikke nødvendigvis, at der efterfølgende sker en fuld renovering af fortove og kørebaner, der kan også være tale om, at der reetableres efter selve gravningen og eventuelt beskadigede arealer. Såfremt det er planlagt, at der skal foretages renovering af fortov og kørebaner på vejen efter ledningsarbejderne, vil fortovet først blive oprettet og typisk et år efter udlægges ny asfalt, så alt ikke er opgravet på en gang, så borgerne har adgang til deres bolig på en rimelig måde. Asfalt kan kun udlægges i en ordentlig kvalitet imens det er plusgrader hele døgnet.

Carsten Frølich spurgte til anvendelse af klimaflisen udviklet af Realdania. Flemming Lund bemærkede, at der var behov for tilbagemelding på ”Gi´et vink”.

5. Kommunens kystsikringsplan.
Kommunen udsendte august 2014 et af COWI udarbejdet forslag til en forbedret kystbeskyttelse, som skulle kunne modstå en ny “Bodil”.

Vi i grundejerforeningen har vurderet dette, og set i relation til det af kommunen på sit informationsmøde på Skovshoved Skole forelagte risikobillede for omfang og hyppighed af stormflod og senere offentlige informationer vil vi forespørge kommunen, om man dér stadig anser COWI’s forslag for at være en fremtidssikker løsning for vore problemer. F.eks. vil en storm fra NV presse vandet op i Østersøen - ved højvande samt et hurtigt skift til storm fra NØ vil returvandet forårsage en opstuvning i Svanemøllebugten og op langs gentoftekysten med en vandstandsstigning, der vil overgå “Bodil”.

Vi anser, at en større og bedre sikring end den bestilte og forelagte, vil være nødvendig og udvise “rettidig omhu” for både økonomi og sikkerhed.

Der er på baggrund af COWIs rapport om behovet for kystsikring i Gentofte Kommune lavet en vurdering og meddelt et påbud samt varslet 5 øvrige påbud til private grundejere om at etablere forhøjet kystsikring. Koten er fastsat til 1,90 ud fra niveauet ved stormen ”Bodil” den 6.-7. december 2013 samt et bølgetillæg. For kommunens eget vedkommende gennemføres kystsikring af Hellerup Havn op til samme niveau. Arbejderne forventes gennemført i løbet af efteråret og vinteren.

Niveauet er fastsat ud fra ”Bodil”, som betragtes som en 200-års hændelse. Der er tilføjet et bølgetillæg og dermed en yderligere sikring på 22 cm. Det vurderes derfor, at det på nuværende tidspunkt og i de kommende år vil være en tilstrækkelig kystsikring for kommunen. Niveauet er fastsat ved en politisk beslutning i Kommunalbestyrelsen. Gentofte Kommune vil kunne kræve den nuværende kystbeskyttelse forhøjet, såfremt der efter Kystdirektoratets og kommunens skøn på et senere tidspunkt bliver behov for det.

Cowi har oplyst, at højvande forekommer når vinden er i N og NV. Når vinden kommer fra østlige retninger skaber det store bølger men ikke opstuvninger af vand. Vandstandsstigninger og bølger vil normalt ikke forekomme samtidigt. Når vinden kommer fra NØ vil det ikke skabe en højvandssituation. Når vinden kommer fra NØ skubber det vandet ud af Øresund. De store bølger kommer ikke i forbindelse med høj vandstand. Der kan ved uheldige sammenfald af omstændigheder ske det (teoretisk situation og ikke med særlig stor sandsynlighed),at der kommer en speciel storm med en speciel bane for bølgerne, som skaber bølger og havvandsstigning samtidigt.

Prognosen for klimaforandringerne i DMI´s rapport viser, at Danmark frem mod år 2100 kan forventes at opleve havstigninger på omkring 50 centimeter (værste fald op til 75 cm), hvis udledningen af drivhusgasser fortsætter på det nuværende niveau.

6. Fra sidste møde:
”Efter anmodning fra Flemming Lund (Skovshoved-Klampenborg Grundejerforening) orienterer kommunen på næste møde om planer og processer for den grønne politik i kommunen, herunder orienteres om varsling af træfældninger”.

Grøn planstruktur og –processer
- Grøn Strukturplan er vores rammeplan for den grønne politik (hører under Kommuneplanen).
- Under Grønstrukturplan ligger konkrete udviklingsplaner for det enkelte grønne område samt forskellige strategier. Revideres i 2015.
- Eksempler på kommende strategier:
o Strategi for lommeparker – overordnet planlægningsdokument for kommunens små grønne pletter som kan udvikles rekreativt, og hvormed kommunens grønne struktur styrkes. Forventes udarbejdet i 2015.
o Strategi for grønne veje og stier – overordnet planlægningsdokument vedr. al vejbevoksning, herunder prioritering af nye vejtræsplantninger. Til styrkelse af den grønne struktur. Forventes udarbejdet i 2015/16.
- Eksempler på nyere udviklingsplaner:
o Hellerup Kirkegård,
o Ordrup Park
o Nymosen
- Udpegning af bevaringsværdige træer i nye lokalplaner – for at bevare det grønne vejbillede i Gentofte udpeges bevaringsværdige træer på privat grund.
- Ved planlægning for de seks bydelscentre er det grønne vejbillede ligeledes styrket ved omfattende plantning af vejtræer mv.

Behandling og borgerinddragelse
- Alle ovennævnte dokumenter vedtages politisk. De ligger til offentlig kommentering/høring på kommunens hjemmeside forinden, hvor alle herunder grundejerforeningerne har mulighed for at kommentere.
- Grønt Råd inddrages i udformningen af bl.a. Grøn Strukturplan.
- Ved udarbejdelse af nye udviklingsplaner indbydes til to borgermøder i løbet af processen.
- Park og Vej afholder årligt specifikke møder med de seks grundejerforeninger, hvor der er mulighed for dialog om de grønne områder og deres udvikling.

Varsling om træfældninger
- Det vurderes fra træ til træ i hvilket omfang borgere og/eller foreninger varsles.
- Ved fældning af enkelte helt almindelige vejtræer varsles normalt ikke.
- Dog er der enkelte veje med flere træer, hvor borger-kontaktgrupper om muligt varsles.
- Ved fældning af særlige træer i parkerne opsættes som oftest info-materiale op forinden.
- I helt særlige tilfælde, f.eks. stort egetræ ved vej, orienteres såvel relevant grundejerforening, Danmarks Naturfredningsforening samt beboere i området.

7. Forslag til debatemne: Gennemgang af den nye affaldsplan.
Ulla Dreehsen gennemgik den nye affaldsplan. Dias vedhæftes.

8. Eventuelt
Georg Sandersen bemærkede, at afløbskoefficienten bør håndhæves og kommunikeres bedre. Klima-, Natur- og Mijløchef Anja Dalberg oplyste, at kommunens bygningsmyndighed kontrollerer, at afløbskoefficienten overholdes i byggesager. Den enkelte byggesag bliver ikke afsluttet, før der er dokumentation på overholdelse af afløbskoefficienten. Kommunen udsteder dermed ikke pålæg i den forbindelse.

Jesper Holm stillede spørgsmål om uddybning af Søndersø og Hundesømosen i forbindelse med afledning af regnvand. Klima-, Natur- og Miljøchef Anja Dalberg oplyste, at hvis der ønskes uddybning af sø og mose, skal det ske efter en konkret vurdering af hvorvidt dette er muligt jf. Miljøbeskyttelsesloven og Naturbeskyttelsesloven. Ved udledning af regnvand skal der også ansøges om udledningstilladelse hos Natur og Miljø.

Hans Egede Glahn spurgte om etablering af separeringsledning i Lille Strandvej var sat i bero og det blev oplyst, at Nordvand afventede en endelig godkendelse fra Kystdirektoratet.

9. Fastsættelse af næste møde
Næste møde afholdes onsdag den 22. april 2015 kl. 16.30.
Comments