Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Dialogmøde 20161014

Referat
Mødedato: 14. oktober 2016 kl. 08.45 – 10.00 Sted: Gentofte Sø
Deltagere:
Fra grundejerforeningen: Birgit M. Lemvigh og Flemming Torp
Fra Gentofte Kommune: Park og Vej: Henning Uldal, Christina Dreyer-Nielsen, Tommy Rosengreen Andersen og Mads Høhne Kromann

Referent: Mads Høhne Kromann

Emner der blev drøftet:
• Vandpytter på stier 
Der opleves mange pytter på stierne. Park og Vej fylder huller årligt og opretter med mellemrum strækninger efter behov og midler.
• Dunhammer og tagrør 
Grundejerforeningen oplever, at tagrør og dunhammer spreder sig på søens østside. Park og Vej slår kanterne af bevoksningerne årligt. Bevoksningerne på østsiden bevares i nuværende udstrækning af hensyn til søens fauna.
• Bådebroen 
Bådebroen er nu blevet renoveret. Desværre er problemet med mågeklatter på bro og både stadig stort. Park og vej opsætter forsøgsvist egnet afværgeforanstaltning.
• Gadefejning 
Grundejer foreningen ønsker en plan for gadefejningen. Park og Vej oplyste, at der fejes 9 gange om året og at der er en smsordning som man kan tilmelde sig og dermed modtage en SMS dagen før fejemaskinen på ens vej. Man kan tilmelde sig via Ren By Hver Dag på Kommunens hjemmeside:
• Der er plantet 9 piletræer langs med søen
Park og Vej oplyste, at der netop er plantet 9 piletræer langs med søens østlige bred. Træerne er plantet dels som erstatning for de træer der er væltet som stormfald i de forløbne år og dels for at sikre en løbende foryngelse af bredbeplantningen. Grundejerforeningen udtrykte tilfredshed med plantningen.
• Handicapskilt på Gentoftegade
Grundejerforeningen oplever det som et problem, at handicapskiltet ved handicapbåsen på Gentoftegade ud for banken kun kan ses fra nord. Det ønskes, at man også som kørende fra sydsiden kan se, at det er en handicapbås. Park og Vej opsætter et skilt såfremt, at det ikke strider med trafikale regler eller andre hensyn.
• Fortovsrenovering 
Grundejerforeningen udtrykte stor tilfredshed med fortovsrenoveringen på bl.a. Fiskebakken og ønsker en plan for kommende fortovsrenoveringer. Park og Vej sender eksisterende plan med forbehold for ændringer.
• Næste markvandring 
Det aftaltes, at den årlige markvandring fremover tilstræbes afholdt i september/oktober måned.
Comments