Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Dialogmøde 20190924

Referat
Mødedato: 24. september 2019 kl. 08:30 – 10:00
Mødested: Morgenvej, ved ”Vendepladsen”

Deltagere:
Fra Grundejerforeningen
Birgit M. Lemvigh, Jens Tarp, Flemming Torp, Henning Nielsen
Fra Gentofte Kommune, Park og Vej:
Driftschef Rober Meisner, koordinator Peter Normark Kirsch, landskabsarkitekt Christina Dreyer-Nielsen

Emner til drøftelse:
 Fra Gentofte Sogn GF Park og Vej
Punkt 1.
Hastighed på Lyngbyvej og Tuborgvej.
Københavns Kommune har 50 km/t, Lyngby har 40 km/t – Gentofte har 60 km/t.

GSG har af Nordsjællands Politi fået oplyst at det er kommunen (Vejmyndighed) der bestemmer hastighederne.

Hvad skal vi rette os efter ved fornyet forespørgsler om disse hastigheder.

Der er kommet flere henvendelser til foreningen omkring høj hastighed på kommunens veje.

Hvad er status på dette arbejde, der er 50 km/t i Københavns Kommune, men på strækning gennem GK, er der på selv samme vejtype 60 km/t
Det er jf. både Færdselsloven og Bekendtgørelse om lokale hastighedsbegrænsning entydigt, at det er Politiet der fastsætter hastighedsbegrænsning efter forhandling eller samtykke med Vejmyndigheden (Gentofte Kommune).

Tuborgvej har ikke det samme udtryk på hele strækningen, hvilket kan forklarer at hastighedsbegrænsningen er forskellig. Hvis hastighedsbegrænsningen skal sættes ned til 50 km/t på den del af vejen, der ligger i Gentofte Kommune, skal vejudformningen ændres til et udtryk, der signaler 50 km/t til bilisterne.

På næste Politimøde den 10. december skal hastighedsbegrænsningen på Lyngbyvej drøftes med henblik på, at aftale ensartet hastighedsbegrænsning på Lyngbyvej.
Punkt 2.
GK’s dialog med Vejdirektoratet om at få erstattet de gamle halvrådne træ- autoværn på Lyngbyvej med den nye type autoværn, som
kan reducere støjen fra trafik.

Status?
Vejdirektoratet er i gang med en udskiftning af det gamle træautoværn til et nyt trafiksikkert stålautoværn. Det forlyder fra VD, at eventuelt støjreducerende autoværn er et selvstændigt projekt, som ikke har nogen fastlagt udførelsesdato, og som ikke hænger sammen med
autoværnsudskiftningen.
 Overtagne områder fra Københavns Amt 
Punkt 3.
Hvilken hensigter/vedligeholdelsesplaner har GK for de arealer langs Lyngbyvej, som i sin tid blev overdraget fra Københavns Amt.- herunder beplantning.
Arealerne bar præg af at have passet sig selv længe.
Gentofte Kommune har ryddet ud i gamle og tætte bevoksninger og indplantet nye buske som hassel og syren på flere af de overtagne hjørner.
Punkt 4.
Hvad omfatter årlig vedligeholdelse og hvad omfatter den periodevise totalnedskæring af beplantningen.
Hækken ved Morgenvejs vendeplads var blevet meget høj og derfor også bar og gennemsigtig i bunden. Ved at skære den ned, får vi den ny til at skyde med ny energi og blive tæt. Det aftaltes, at ny højde for hækken skal være 3 m. Hvis den gror højere, vil den igen skygge sig selv, og
blive bar i bunden. Ønsker man højere afskæmning, må opgaven løses af træer. Til efteråret indplantes manglende hækplanter, og der suppleres med mere bunddække og nye træer mod Lyngbyvej.
Punkt 5.
Er tidligere indgåede aftaler med GK landskabsarkitekt (Lene Hofmann) ikke længere i drift?
Lene stoppede for år tilbage. Nye aftaler om driften skal indgås med Christina.
Punkt 6.
Hvilken holdning/godtgørelse har PV til de værditab, som påføres grundejerne pga. PVs manglende vedligeholdelse.
Driften planlægges for at give beplantningen de bedste forudsætninger for ny sund vækst.
Beplantning langs spunsvægge 
Punkt 7.
Når vejdirektoratet renoverer spunsvægge (de sidste 15 år) fjernes PV’s beplantning.

Hvilken aftale har GK med VD om genbeplantning og vedligeholdelse af de fjernede træer samt genplantning af ødelagte
træer i forbindelse med arbejdet
Det er aftalt at der genplantes syrener langs Lyngbyvejs spunsvæg ved Dyssegårdsvej.

Såfremt beplantning skades i forbindelse med arbejderne, vil der blive gjort krav gældende mod den ansvarlige skadevolder.
P-skilte på P-plads Hvilevej samt vendeplads Morgenvej 
Punkt 9.
Hvad er kommunens plan.
Den af GK fremsendt plan om P- zone på Morgenvej bevirkede, at hverken beboerne eller gæster måtte holde der – det er vel ikke
meningen. Er det nødvendigt med en vejingeniør for at sætte et midlertidigt skilt op GK har modtaget dokumentation for de
parkeringer der finder sted med både lastbiler og busser. Sidste parkering var tysk bus 15 meter lang 16 tons – skulle til koncert i
København. Dokumentation fremsendt til PV/Henning Uldal samt udleveret på tidligere møde med Park og vej
Parkeringsforbuddet bliver pt. Ikke til noget, eftersom der ikke er konsensus om det blandt vejens beboere.
Klipning af hække herunder friklipning af vejbelysning 
Punkt 11.
Vi går den mørke tid i møde hvilken plan har Park og Vej for at sikre optimal vejbelysning - herunder friklipning af træer mv ved lygtepæle GSG har fået henvendelser om at vejbelysningen i forvejen er svag.
Gentofte Kommune vil sørge for friklipning af egne træer omkring lysmaster.

 
Comments