Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Borgmestermøde 2006.10.12

Referat af møde mellem repræsentanter fra Gentofte kommune og Grundejerforeninger i Gentofte kommune den 12. oktober 2006


Mødedeltagere: Borgmester Hans Toft
Kommunalbestyrelsesmedlem John Philip
Formand for Teknisk Udvalg Marie-Louise Andreassen
Jesper Holm, Bernstorff-Jægersborg Grundejerforening
Michael Ørnø, Bernstorff-Jægersborg Grundejerforening
Jørgen Tjørning, Gentofte Sogns Grundejerforening
Georg Sandersen, Dyssegård Grundejerforening
Hugo Berthelsen, Hellerup-Maglegård Grundejerforening
Jørgen Elberg, Ordrup-Charlottenlund Grundejerforening
Inger Garre, Ordrup-Charlottenlund Grundejerforening
Frede Damsgaard, Skovshoved Klampenborg Grundejerforening
Mogens Jacobson, Skovshoved Klampenborg Grundejerforening
Fra Teknik & Miljø deltog: Teknisk Direktør Trine L. Holmberg
Kst. Sekretariatschef Henrik B. Nielsen
Planchef Michael Holst
Park- og Vejchef Ole Philip
Sektionsleder Arne Kristensen
Meddelelser fra borgmesteren: Ukrudtsbekæmpelse og fortovsfejning På det tekniske område har Kommunen analyseret effekten af ukrudtsafbrænding og fejning på fortovene. Resultatet viste, at opgaveløsningen ikke er optimal, idet det kun er på godt halvdelen af fortovene opgaven udføres. Dette skyldes primært, at maskinerne ikke kan komme til grundet biler på fortovene og grundejernes manglende klipning af deres hække. På den baggrund er det i budgetforslaget forudsat at ophøre med ukrudtsbekæmpelsen på fortovene, samt at fortovene vil blive fejet 2 gange årligt, efter løvfald og efter vinteren. Inden fortovene fejes vil dette blive annonceret, således, at det er muligt at komme frem på fortovene med maskinerne. I forbindelse med den igangværende fortovsrenovering vil der blive lagt fiberdug under fliserne samt etableret asfaltbagkant, hvorfor ukrudtsproblemet vil blive minimeret. Dette indebærer en besparelse på 1,3 mio. kr. med hensyn til ukrudtsbekæmpelsen og en besparelse på 0,4 mio. kr. med hensyn til fortovsfejningen. 0.Godkendelse af referat.
Godkendt 1. Hvad er der gået galt i planlægningen af den store og betydningsfulde ombygning af Femvejen - kommunens vigtigste trafikknudepunkt? Information:
På mødet med kontaktrådet 12. april 2005, orienterede forvaltningen om 3 løsnings-forslag til renovering af Femvejen.
Med hensyn til inddragelse i de faglige / tekniske løsninger er det ikke hensigten at inddrage grundejerforeningerne i udarbejdelsen af disse, men informere om projekterne.
Det har desværre ikke været muligt at give en optimal information med hensyn til anlægsopgaverne i 2006 i forhold til grundejerforeningerne, da det først i maj måned 2006 endelig blev fastlagt, hvilke opgaver, der skulle udføres. Generelt om informationen:
22.05.06 - Hjemmesiden - Forbedring af Femvejen
02.06.06 - Hjemmesiden - Spærring af Fortunvej fra den 08.06.06
02.06.06 - Brev til grundejerforeningerne Ordrup-Charlottenlund og Bernstorff-Jægersborg
06.06.06 - Meddelelsesblad udsendt til beboere
18.08.06 - Hjemmesiden - Femvejen (med detaljer, historie m.m.) Umiddelbart inden opstart - Bager, Pizza m.m. personlige henvendelse, grundet ejer af bebyggelsen ikke havde videredistribueret meddelelsesbrev. Projektet nævnt i Villabyerne flere gange, både i 2005 og 2006 (inden det gik i gang). 4 byggepladsskilte opstillet ved perioden begyndelse med oplysninger om tidsplan + billede af Femvejen "før og efter". Forholdene under ombygningsperioden:
I forbindelse med et så stort anlægsprojekt kan det ikke undgås, at der indimellem vil opstå gener, i forbindelse med fremkommeligheden på vejen.
Der er ikke registreret uheld i anlægsperioden.
Det er forsvarligt afmærket hvor henholdsvis gående og cyklister skal færdes - kravler folk over disse, er det for eget ansvar.
Skilteplan i forbindelse med projektet er udarbejdet i samarbejde med politiet, der har godkendt skiltningen. Udformningen:
Projektet har to formål; 1) Renovering af nedslidt bærelag.
2) Bedre trafiksikkerhed for de bløde trafikanter ved erstatning af de malede cykelbaner, spærreflader m.m. med helleanlæg og cykelsti + supplerende tiltag, nedsætte ind- og udkørselshastigheden i rundkørslen ved hjælp af ovenstående og indskrænkning af kørebanearealet til 6,5 meter. To biler vil kunne passere hinanden - f.eks. hvis en bil er på vej ud af rundkørslen og venter på en fodgænger skal passere, så kan de øvrige biler passere denne om komme videre.
Femvejen er ikke at sammenligne med rundkørslerne i Frederiksborg Amt, da rundkørslerne her er udarbejdet for at sikre en sikker trafikafvikling for bilisterne - der er en minimal cyklende trafik - i øvrigt er der mange steder ubetinget vigepligt for cyklisterne i rundkørslerne.
Et enigt Teknisk Udvalg (4/10-05), Politiet, Dansk Cyklist Forbund og Vejdirektoratet er enige om, at den valgte udformning er den rigtige løsning i forhold til optimal afvikling af bil, - cyklist- og gående trafik. Efter en trafiktælling er det blevet beregnet, at middel ventetiden i spidsbelastningsperioden om morgenen kan blive op til 57 sek. Hvor det er værst (Ordrupvej) er pt. 37 sek. Fremdrift:
Generelt er fremdriften tilfredsstillende og tidsplanen dog ikke helt, idet den samlede tidsplan overskrides med ca. 4 uger. Dette skyldes dels fund af ledninger ved opgravningen af Femvejen - viste sig at være højspændingsledninger hvis beliggenhed var ukendt af Nesa (arbejdet stod en del stille i denne periode), dels skulle der udføres noget ekstra kloakarbejde og sidst blev det efter anlægsprojektets igangsættelse at fuldrenovere fortovet ved busstoppestederne - oprindeligt skulle det blot oprettes. Anlægsprojektet forventes derfor færdigt medio november.

2. Hvordan sikrer vi os, at kommunen rettidigt vil inddrage grundejerforeningerne i beslutningsprocessen om anvendelsen af den del af Jægersborg Kaserne, som ikke er omfattet af fredningsbestemmelser? Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 30. januar 2006 Byplanudvalgets anbefaling af at der indkaldes forslag og ideer til et forslag om at udvide kommuneplanens rammer således, at der tillige gives mulighed for boliger på det omhandlede areal. Det vedtoges, at sende sagen tilbage til Byplanudvalget til fornyet drøftelse. Gentofte Kommune er i dialog med Forsvarets Bygningstjeneste om evt. køb af en andel af den østlige del af Jægersborg Kaserne med henblik på anvendelse til kommunale formål. Denne dialog forventes at være afsluttet ved årsskiftet. Herefter forventes Byplanudvalget at genoptage planprocessen. Når resultatet af Byplanudvalgets overvejelser foreligger, vil der - såfremt der vil være tale om ændring af kommuneplanen - blive indkaldt ideer og forslag i overensstemmelse med planlovens § 23c. Denne forhøring vil blive annonceret Villabyerne eller i Gentofte lige Nu. En række foreninger, heriblandt de 6 store grundejerforeninger, vil desuden modtage skriftlig underretning. Ny bebyggelse forudsætter endvidere lokalplan. Også til lokalplanprocessen er der, i henhold til planlovens § 24, knyttet en høringsfase, hvor offentligheden, herunder grundejerforeningerne, får mulighed for at kommentere et konkret planforslag. Med de lovfastlagte høringsprocedurer har grundejerforeningerne gode muligheder for, at øve indflydelse på planlægningen af Jægersborg Kaserne. 3. Hvorledes skrider arbejdet med lovliggørelse af bumpene i kommunen frem? Kommunen lovliggør bumpene i forbindelse med den igangværende renovering (nyt slidlag) af kommunens veje. Nyt slidlag kan ikke pålægges uden de eventuelle bump der er på vejen fjernes. 4. Hvordan kan det lade sig gøre, at grundejerforeningerne fremover bliver inviteret med til kommunens årlige introduktionsmøde med tilflyttere? Åbent Hus er for nye borgere, der inviteres ved personligt brev. Der ud over annonceres arrangementerne på hjemmeside og i Villabyerne med bred invitation til, at alle interesserede borgere kan deltage. Vi læser imidlertid henvendelsen som et ønske om, at grundejerforeningerne kan blive repræsenteret med en stand og her må vi med beklagelse sige nej til af kapacitetshensyn. Der er mange interesseorganisationer i kommunen og en åbning for denne vil medføre ønsker fra mange andre - og det er der ikke plads til i Rådhushallen. Standene afgrænses derfor til at indeholde præsentation af kommunens ydelser til borgerne. 5. Er det meningen, at Kystvejen hvert år skal modtage al kommunens snavsede sne m.v. med de deraf følgende miljøgener og økonomiske omkostninger? Hidtil har det været Københavns Amt der har administreret bortskaffelsen af sne, idet det er amtet der giver miljøgodkendelsen og er vejmyndighed på Strandvejen. Sneen er kommet fra henholdsvis Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner, samt fra Københavns Amtsveje. Bortskaffelsen af sne sker kun i det omfang det er nødvendigt for fremkommeligheden på kommunens veje. Der arbejdes pt. med hvordan bortskaffelsen skal ske efter kommunen overtager amtsvejene. 6. Er der tale om en ny vedligeholdelsespolitik hvad angår de kommunale græsarealer langs vejene? På nogle af kommunens grønne områder, har vedligeholdelsen ikke været optimal i 2006. Samtidig har Teknik & Miljø via dialog med grundejerforeningerne og brugere af de grønne områder, konstateret, at brugernes forventninger til vedligeholdelsesstandarder ikke er overensstemmende med de nuværende vedligeholdelsesstandarder. Teknik & Miljø vil på baggrund af dette analysere mulighederne for en omprioritering af vedligeholdelsen af de grønne områder, indenfor den nuværende driftsramme - dette vil blandt andet ske via fortsat dialog med brugerne. 7. Er der nogen servitutter eller andre bestemmelser i lokalplaner eller kommuneplan, som pålægger husejere, der agter at lægge nyt tag på deres hus, at anvende samme eller lignende slags tagsten, som oprindeligt anvendt? Generelt er der ingen bestemmelser i kommuneplan eller lokalplaner der forhindrer, at røde tagsten erstattes med sorte, brune eller sortglaserede tagsten, således som Fællesrådet er inde på i sin kommentar til spørgsmålet. I det følgende oplistes de typer af planer, hvori der foretages en regulering af eksempelvis tagmaterialer. Kommuneplanen. Kommuneplanen udpeger bevaringsværdig bebyggelse som grundlag for den opfølgende lokalplanlægning. Kommuneplanen har dog ikke retsvirkning for den enkelte grundejer og er ikke i sig selv til hinder for udskiftning af tage.
Lokalplaner for bevaringsværdige rækkehuse. Mange af kommunens rækkehusbebyggelser er i kommuneplanen udpeget som bevaringsværdige. I det omfang de er omfattet af lokalplaner vil der typisk være bestemmelser der sikrer, at der ved udskiftning af tagbelægning anvendes materialer tilsvarende de oprindelige. Lokalplanerne er tinglyst og retligt bindende for grundejerne. Lokalplaner for villakvarterer
Mange villaområder er i dag omfattet af lokalplaner. I disse lokalplaner vil et antal bevaringsværdige huse være omfattet af bestemmelser om, at de ikke må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Kommunalbestyrelsens godkendelse. I disse tilfælde er grundejere forpligtet til at søge, såfremt taget ønskes udskiftet med et andet end det eksisterende. Bygningsmyndigheden vurderer i de enkelte tilfælde om det ansøgte kan imødekommes. I den vurdering tages der kun hensyn til husets egen arkitektur og ikke til omgivelsernes.
Servitutter i villakvarterer For enkelte villaområder, der endnu ikke er omfattet af en lokalplan - gælder servitutter, der fastlægger røde vingetegl som tagmateriale. Her vil det ikke være lovligt at udskifte røde tegl med eksempelvis sorte, uden forudgående tilladelse fra kommunalbestyrelsen. 8. Hvorledes håndterer kommunen borgere, som gentagne gange misligholder reglerne om udsætning af storskrald til genbrug, som f.eks. bygningsaffald og vinduer med glas i, og som lader hånt om tidspunkt for udsætning, og heller ikke fjerner det af entreprenøren efterladte? Omkring indsamling af storskrald er almindelig procedure, at forvaltningen (renovationssektionen) får besked fra enten nabo eller lignende, eller vognmanden om, at der har været fremsat affald til afhentning, der ikke er omfattet af ordningen, hvorefter forvaltningen kontakter pågældende borger med krav om fjernelse af affaldet. Det er ikke altid, at vognmanden (fra storskraldsentreprisen) kontakter forvaltningen om enliggende bygningsaffald, idet det ikke på stedet altid er til at afgøre om dette blot afventer en privat arrangeret afhentning, hvorfor forvaltningen er afhængig af henvendelse fra borgere, der observerer uhensigtsmæssig udsætning af affald. I gentagelsestilfælde vil det typisk være forvaltningen der enten ved Forsyningsafdelingen eller Park- og Vejafdelingen skal tage kontakt til pågældende borger med henblik på at få affaldet fjernet. 9. Vil kommunen være indstillet på at afsætte de nødvendige midler til etablering af støjværn/støjvolde ved bl.a. Gentofte Sø og langs Lyngbyvejen på de steder, hvor der endnu ikke er sat støjværn op? Støjværnene langs Helsingør Motorvejen har hidtil og vil i fremtiden blive administreret af staten via Vejdirektoratet.

Opfølgning fra mødet den 20. april 2006 a. Foranstaltninger imod øget oversvømmelsesrisiko (punkt 1) Hvilke eventuelle ændringer er der sket/vil der komme til at ske i forbindelse med det nye spildevandsregulativ? Kommunalbestyrelsen har netop på møde d. 25. august godkendt forslag til ny spildevandsplan 2007-2010 til udsendelse i 8 ugers høring, hvorunder planen også vil blive tilsendt Grundejerforeningerne. Forvaltningen ved sektionsleder Arne Kristensen vil på mødet kort gennemgå de væsentligste nye tiltag i planen og er i øvrigt indstillet på i høringsperioden evt. at tage et dialogmøde omkring spildevandsplanen. b. Vej- og Trafikplan for Gentofte (punkt 2) Ifølge referatet ville kommunen prøve at tilrettelægge en proces med borgerne, hvor man tager specifikke lokaliteter op frem for generelle drøftelser og kommunen ville tage parkeringsproblemet op med politiet. Har kommunen noget at meddele herom? Det er planlagt at afholde et dialogmøde omkring den kommende Vej- og Trafikplan - mødet vil blive afholdt 9. november - mødet vil blive annonceret i Gentofte Lige Nu, Villabyerne og på kommunens hjemmeside. Derudover vil der blive sendt invitationer til relevante interessentgrupper, herunder grundejerforeningerne. Derefter udarbejdes forslag til den ny Vej-og Trafikplan, som forventes udsendt til høring primo 2007 og endelig politisk vedtagelse medio 2007. c. Udsortering af plast til genbrug (punkt 8) Både i dagspressen og i radio og TV har der været oplysninger om, at det fra den 1. august ville være ulovligt at kaste plasticemballage, såsom dunke og flasker i dagrenovationen. Senere er det sagt, at plastemballage skulle frasorteres dagrenovationen på linie med glas og aviser/papir, og det er jo en anden snak. Hvilke retningslinier, for indsamling af plast, arbejdes der med i Gentofte? Borgere i Gentofte Kommune har mulighed for at aflevere plast til genbrug enten ved fremsætning i klare plastposer til storskraldsindsamlingen eller ved aflevering på genbrugsstationen i den særlige container til genanvendeligt plast. Er plastemballagen ikke ren for rester af fødevarer er den korrekte bortskaffelse gennem dagrenovationen. Borgerne har jævnfør kommunens regulativ for husholdningsaffald pligt til at aflevere plast til genanvendelse forudsat, at det er rengjort for rester af fødevarer, og ellers skal det bortskaffes med dagrenovationen. Intentionen i dette er at motivere til øget genbrug, og der vil i praksis ikke blive taget skridt til nogen form for retsforfølgelse af borgere, der ikke bidrager i denne sammenhæng til øget genbrug. 10. Eventuelt Opgaver overtaget fra amtet: " Arbejdsmarkedet/Beskæftigelsesindsatsen (AF bliver til jobcenter Gentofte)
" Specialundervisning for børn og voksne
" Miljø; ansvaret for fastsættelse af vilkår for flytning af forurenet jord, amtets vandløb, opgaver vedr. råstofadministration og havmiljøet
" Fysisk planlægning - indsatsplanlægning på vandforsyningsområdet m.m.
" Revalidering (på socialområdet)
" Visitation og tilsyn med opholdssteder
" Erhvervsservice
" Genoptræning (basis - regionen tager specialdelen)
" Forebyggelse og sundhedsfremme
" Amtstandplejen for udviklingshæmmede og psykisk syge
" Hjælpemidler
" De fleste af amtets veje
" Den kollektive bustrafik m.m.
" Erhvervsfremme
" Driften af 19 specialinstitutioner for børn og voksne 11.Næste møde
Næste møde afholdes torsdag den 19. april 2007, kl. 16.30 på Gentofte Rådhus.
Teknik & Miljø, Sekretariatet den 13. oktober 2006 Henrik Bjørnholt Nielsen
Comments