Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Generalforsamling 2011

Referat fra generalforsamlingen i Gentofte Sogns Grundejerforening onsdag den 30. marts 2011 kl 18:30 i kantinen på Gentofte Rådhus.

1. Valg af dirigent:
Advokat Jørgen Jacobsen blev valgt som dirigent og han kunne fastslå, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet, og dagsorden udsendt sammen med vedtægtsændringerne. 

2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed:
Formanden kunne fortælle, at der i 2010 har været afholdt i alt 5 bestyrelsesmøder.
2 medlemsblade er delt ud til alle medlemmer af foreningen.
Der har været afholdt den årlige Sankt Hans Fest og bestyrelsesmedlemmer har endvidere deltaget i 1 dialogmøde, 2 fællesrådsmøder og 2 borgmestermøder, og på borgmestermøderne talte man om genbrugsstationens flytning og parkeringsproblemer og på fællesrådsmøderne talte man om vejskilte, som står forkert, P-vagters placering, vandafledningsafgift dyrere i Gentofte end i Gladsaxe efter fusionen med Nordvands overtagelse og om de reflekterende hustage. Formanden har endvidere deltaget i møder hos Parcelhusejernes Landsforening, som grundejerforeningen er medlem af. Her har man drøftet sagen om overdragelse af de private veje til grundejerne. Borgmester Hans Toft har udtalt, at det ikke vil ske i Gentofte Kommune.
Andre sager, som har optaget foreningen er den forurening af Gentofte Sø og Brobæk Mose, som sker, når kloakkerne løber over ved de store regnskyl. Formanden kunne herefter berette, at der havde været en sag om de grimme rør udenpå World Fitness på Lyngbyvejen ved Kildegårds Plads. Foreningen havde desværre tabt sagen hos Statsforvaltningen Hovedstaden, fordi bygningen tidligere var blevet brugt som fabrik og ikke som beboelse.
Der har også været en sag om en grundejer, som ikke kunne få kabel-tv, og den er ikke afsluttet endnu.
Der har været indvielse af Dan Turélls Plads i Vangede, hvor det første spadestik er taget.
Endelig har der været afholdt et møde i GVI i Vangede om trafik og parkeringsforhold ved Idrætsklubben. Der var ikke enighed blandt grundejerne om en eventuel ensretning af Mosebuen. Gentofte Kommune har nu valgt at give afkald på at udvide parkeringspladsen og laver i stedet for parkeringsforbud i skiftende vejsider på Mosebuen og en tidsbegrænset parkering.
Nattergale-turen blev i år en stor succes, da det mod forventning lykkedes at høre nattergalen.
Mødet om indbrudssikring i Rådhusets kantine var velbesøgt og vellykket.
Teaterturen til Ordrup Kro havde imidlertid ringe tilslutning i år. (Mordet blev opklaret af formanden).
Efter denne beretning kunne Mogens G. Nielsen fra bestyrelsen vise den seneste statistik over hussalget, og man kunne se, at der i 2010 havde været en lille stigning i huspriserne, og at det typisk var huse, som var bygget i 1930`erne, som der var solgt flest af.
Bestyrelsen har afholdt et strategiseminar på Gentofte hotel, hvor fremtidsplaner blev drøftet.
Til sidst blev et kommende møde om støjproblemerne omtalt – mødet torsdag den 31. marts med Vejdirektoratet på Kildegård Privatskole.
Helle Haremöes viste den nye hjemmeside, som hun redigerer, og hun fik stor ros af et fremmødt medlem. 

3. Det reviderede regnskab fremlæggges til godkendelse
Regnskabet for 2010 blev fremlagt. Det viste en meget lille nedgang i kontingentindtægter og medlemstallet er nu på i alt 1152, som er tæt på status quo.
Mogens G. Nielsen skriver ud til alle nye husejere, hvilket er med til at fastholde medlemstallet.
1/3 af alle medlemmer har nu opgivet en mail-adresse, og bestyrelsen prøver på at få flere til at opgive en mail-adresse så de kan modtage nyhedsbrevet og meddelelser om nye arrangementer fra bestyrelsen.
Foreningens udgifter har primært været: Kontingent til Parcelhusejernes Landsforening, Sankt Hans Aften arrangement ved søen, ny folder, medlemsbladet.
Der er sparet en del udgifter på hjemmesiden, som Helle Harremoës fra bestyrelsen nu står for.
Formuen er på i alt 263.000 Kr, som er anbragt i obligationer.

Regnskabet blev godkendt.

4. Bestyrelsens forslag til kontingent for 2012
Det blev godkendt, at kontingentet uforandret er 185 Kr om året.

5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Birgit M. Lemvigh og Kaj Torp blev begge genvalgt.

6. Valg af 1 revisor og 1 suppleant
Poul Callesen blev genvalgt som revisor og Inger Lise Rytter blev genvalgt som suppleant 

7. Forslag til ændring af vedtægterne, se vedlagte forslag
Forslaget om at ændre foreningens navn blev nedstemt, og foreningen hedder derfor fortsat Gentofte Sogns Grundejerforening.
Forslaget om at ændre §4 således, at bestyrelsen som medlemmer også kan godkende personer, der ikke er husejere blev vedtaget og tilføjelsen til § 4 lyder således:

” I øvrigt kan personer med særlig interesse i foreningens formål optages som medlemmer.”

8. Eventuelle forslag
Der var ingen forslag

9. Eventuelt
Dirigenten takkede for god ro og orden og generalforsamlingen afsluttedes.

Herefter takkede Birgit M. Lemvigh dirigenten for hans arbejde, og aftenen sluttede med, at Johan Sølvhøj Heinesen fortalte om udbygningen af fjernvarme i Gentofte Kommune.
Comments