Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Generalforsamling 2007

Referat fra Ordinær generalforsamling i kantinen,
Gentofte Rådhus 21.marts 2007 kl. 19.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
4. Bestyrelsens forslag til kontingent for år 2008
5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:
Jens Vinther Nielsen, Inger Lise Rytter og Per Kanding er på valg, og ingen af disse ønsker at modtage genvalg.
Bestyrelsen indstiller som nye bestyrelsesmedlemmer Svend Chr. Andersen og Mogens Nielsen.
6. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant:
Poul Callesen ønsker genvalg. Endvidere indstiller bestyrelsen Jens Vinther Nielsen som revisor, og Inger Lise Rytter som suppleant.
7. Eventuelle forslag skal være fremsendt til formanden i henhold til vedtægterne
8. Eventuelt: Borgmester Hans Toft vil komme med et indlæg med udgangspunkt i kommunalreformen set fra kommunens side.

Formanden, Birgit Lemvigh, bød velkommen til de ca. 100 fremmødte.

Ad 1: Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Jørn G. Andersen som dirigent.


Da der ikke var andre forslag, blev Jørn G. Andersen valgt, og han konstaterede efterfølgende, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne.

Ad 2: Formanden præsenterede Bestyrelsens medlemmer og startede herefter sin beretning med at nævne, at der i 2006 havde været holdt 5 bestyrelsesmøder samt nogle forretningsudvalgsmøder.
Endvidere diverse ad hoc- møder, så som blad-møder (distribueret 3 GSG-nyt i løbet af året); 2 Fællesrådsmøder; 2 Borgmestermøder samt 2 møder med Park- og Vejafdelingen.
Der havde været holdt møder i PL´s regi - Parcelhusejernes Landsforening gør mange ting for os - diverse rabatordninger; repræsentation i diverse nævn + har udgivet 4 flotte blade i løbet af 2006.
Fællesrådet, der består af de 6 store grundejerforeninger i kommunen med GSG som den største, afholder 2 møder pr. år samt forbereder og deltager i 2 Borgmestermøder om året - formanden nævnte eksempler på spørgsmål til kommunen: 1) Høringer vedr. nabospørgsmål i forbindelse med SKUB-projekter; 2) Lovliggørelse af BUMP; 3) Vedligeholdelse af grønne arealer; 4) Indsamling af storskrald og 5) Støjværn ved Gentofte Sø og Lyngbyvejen.

Bestyrelsen behandler også lokale spørgsmål - i det forgangne år eksempelvis deltagelse i møder vedr. Søgårdsskolen og Novo Nordisk´s ønske om udvidelse af et tankanlæg ved Brogårdsvej. Endvidere en konkret sag vedr. Barsehøj 37, hvor vi og diverse naboer skrev en klage, hvilket medførte, at projektet blev flyttet.

Gennemførte medlemsarrangementer: Sct.Hans, der var en stor succes, bl.a. fordi vejret for en gangs skyld var med os; bustur - på sporet af Gentofte Atlas;
Stor hvervekampagne - 3.000 breve omdelt.
Efter debat og besvarelse af spørgsmål fra salen blev formandens beretning taget til efterretning.

Generalforsamlingen blev herefter midlertidigt suspenderet, og ordet givet til Borgmester Hans Toft, der kom ind på følgende emner:

Hunde i Bernstorffsparken og andre steder
Støjforhold - reglerne for afskærmning ved bl.a. motorveje meget ulogiske (sml. bl.a. forholdene ved motorveje i Jylland ctr. herovre).
PENGE - ordet "udligning": Meget svært at vinde gehør for kommunens standpunkter, da vi ikke har nogen sympati på Christiansborg, selv om det nærmest er konfiskation - kommunen har siden Birte Weis´ udligningsreform i 1996 betalt kr. 3,7 mia. mere end niveauet før 1996, hvilket faktisk er kr. 100 mio. mere end kommunen fik netto ved salget af sine aktier i NESA. Nu skal vi betale endnu mere; alene i 2007 yderligere kr. 150 mio.
Budgetter: Investeringsbudgettet er på ca. kr. 700 mio. for 2007 - bl.a. til færdiggørelse af de sidste skoler i SKUB-projektet; til sportshaller; renovering af Kildeskovshallen; bygningsgenopretning generelt samt kabellægning (slut i 2010); fortove; cykelstier og veje.
Vej- og Trafik: Bump ved at blive udbedret; fartreguleringer - flere kommer; parkering på fortove er et problem;
fortovsfejningen fra kommunens side er afskaffet; Gentofte Bymidte - ikke glemt men udsat; Gentofte Sportspark - udsat til igangsætning 2009 - bliver et OPP-projekt; ny Vej- og Trafikplan er under forberedelse til udsendelse i høring i år.

Generalforsamlingen blev herefter genoptaget:

Ad 3 Kassereren fremlagde regnskabet, der blev godkendt

Ad 4 Næstformanden foreslog på bestyrelsens vegne at forhøje årskontingentet til kr. 165,- kr for år 2008, hvilket blev enstemmigt vedtaget.

Ad 5
Svend Chr. Andersen og Mogens Nielsen blev valgt som nye bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen består herefter af Birgit Lemvigh (formand), Thor Callesen (næstformand); Jørgen Tjørning (kasserer); Svend Chr. Andersen (sekretær); Eggert Frandsen; Flemming Torp; Mogens Nielsen samt Kaj Torp.
Billedet til højre: Per Kanding, Inger Lise Rytter og Jens Vinther der forlader bestyrelsen.

Ad 6 Poul Callesen blev genvalgt; Jens Vinther Nielsen blev valgt som ny revisor og Inger Lise Rytter blev valgt som suppleant.

Ad 7 Der var ikke indkommet forslag

Ad 8
Lodtrækning om 3 flasker vin i forbindelse med foreningens hjemmeside blev vundet af medlem nr. 8326, Poul Nolsø, Eggersvej 23A, 2900 Hellerup.

Efter debat og besvarelse af spørgsmål fra salen, opløste dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten for god ledelse.
21/4 - 2007
Jens Vinther Nielsen