Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Generalforsamling 2016

GSG Gentofte Sogns Grundejerforening
Grundejerforening for Gentofte og Vangede

Referat fra generalforsamlingen 26. april 2016, KL. 18.30 Gentofte Rådhus

1. Valg af dirigent
Som dirigent blev advokat Jørgen Jacobsen valgt, og dirigenten konstaterede indledningsvis generalforsamlingens lovlighed.

2. Formandens beretning
Formand Birgit Lemvigh indledte med at efterlyse flere bestyrelseskandidater. Aktuelt er vi kun 5 til at deles om en række funktioner, i sær bruger vi mange kræfter på medlemsbladet, og vi efterlyser andre, som vil være et aktiv for bestyrelsen og har lyst til at være med i de altid hyggelige bestyrelsesmøder. Medlemmer der kunne være interesseret opfordres til at kontakte formanden. Og hvis man kender gode emner, kan man give os/formanden et hint – så tager vi kontakt.

En af GSG’s mange opgaver er kontaktmøderne med borgmesteren.  Dette år omhandlede et ekstra møde spørgsmålet om den fremtidige struktur for disse møder med borgmesteren og de 6 grundejerforeninger i kommunen i regi af Fællesrådet. Desværre har der været nogen uro i Fællesrådet, forårsaget af Ordrup-Klampenborg, der ofte ønsker en anden prioritering af lokale spørgsmål - i modsætning til Fællesrådets valg af mere overordnede og principielle spørgsmål i mødet med det politiske niveau i kommunen.

Herudover har GSG også årligt tilbagevendende møder med Park og Vej-forvaltningen, hvor spørgsmål som trafiksikkerhed, parkeringsforhold, fortove m.m. behandles. Fremover udvides ordningen til 2 årlige møder.

GSG er medlem af Garderhøjfortets Venner og Gentofte Lokalhistoriske Forening. Herudover er GSG medlem af Parcelhusejernes Landsforening (PL), hvor BL er medlem af hovedbestyrelsen. PL udsender sit medlemsblad 4 gange årligt. PL er en meget aktiv repræsentant for grundejerne; bl.a. gennem sin repræsentation på grundejernes vegne i en række ankenævn inden for byggeri, og som en politisk stemme f.eks. i den aktuelle sag om boligskatterne og ejendomsværdierne.

Som en af sine lokale opgaver behandler GSG henvendelser fra medlemmerne om f.eks. hegns-stridigheder, hvor vi har mulighed for at mægle mellem parter, i reglen med positivt resultat.

En markant sag i år har været lokalplan 372 om ungdomsboliger og højhus i Sportsparken, hvor GSG har gjort kraftig indsigelse både mod muligheden for et 26 etagers højhus og placeringen af ungdomsboliger samt de åbenlyse trafik- og parkeringsproblemer. En hel del indsigelser har kommunen også fået fra borgerne, i sær kan vi notere en hel del fra GSGs medlemmer. Kommunen har efterfølgende skruet ned for de oprindelige planer, men har stadig et ønske om at opføre 126 ungdomsboliger, hvilket GSG vil opponere mod, da vi ser det som en ødelæggelse af det ellers gode sportsparkprojekt.

Af årets medlemsarrangementer i GSG havde vi i efteråret, under overskriften Stop tyven, besøg af Nordsjællands Politi med indbrudskonsulent Dorte Egelund Kalhauge og Niels Bøgvad fra NCB-safety. Et velbesøgt arrangement, men flere er altid velkomne til vores medlemsarrangementer.

Fra salen rejste et medlem et spørgsmål om kommunens vedligeholdelse af fortove, hvor ødelagte fliser udgør en risiko for alvorlige faldulykker for fodgængere.

TS orienterede om sine egne, positive erfaringer med, at rette henvendelse til kommunen med
”Giv et Vink”-ordningen på kommunens hjemmeside, når  man konstaterer beskadigede fortove, veje, skilte, kloakker m.v.  Giv et vink kan findes på dette link: Giv et vink
http://www.gentofte.dk/da/Borger/By-og-miljø/Giv-et-vink-2014

Beretningen taget til efterretning

3. Regnskab
Kasserer Torben Schipper gennemgik det reviderede regnskab for 2015, som udviser et overskud på 13.714 kr. mod det budgetterede underskud på 5.000 kr. Pr. 31.12.2015 udgør egenkapitalen herefter 324.962 kr.
Regnskabet blev godkendt

4. Fastsættelse af kontingent for år 2017.
Bestyrelsens indstilling om uændret kontingent blev godkendt, d.v.s. fortsat 175 kr., men 195 kr. i fald medlemmet ikke har tilmeldt sig betalingsservice, som GSG ellers opfordrer alle til at gøre.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Morten Gjøl og Helle Harremoës blev genvalgt (for 3 år) enstemmigt. Trods formandens opfordring var der desværre ikke umiddelbart bud på kandidater til de vakante bestyrelsespladser.

6. Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor Poul Callesen og revisorsuppleant Inger Lise Rytter blev genvalgt enstemmigt (for 1 år).

7. Eventuelle forslag
Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet forslag.

8. Eventuelt
Fra salen blev der rejst flere spørgsmål:
Om hvad der sker med den forestående udbygning af affaldssorteringen med plastic. MG og HH svarede, at plastic skal opfattes i bredeste forstand og kunne betrygge spørgeren i, at plastic-emballage hård eller blød ved affaldsmodtagelsen vil blive sorteret efter behov. Ordningen ventes implementeret i efteråret 2016, hvor alle automatisk er tilmeldt, men med mulighed for at fravælge ordningen. I så fald må man være indstillet på selv at bringe plasticen til en fælles opsamling.

 MG opfordrede alle til at se referaterne fra møderne med borgmesteren på GSGs hjemmeside. I disse referater kan man følge med i de sager Fællesrådet tager op.

Et andet spørgsmål gik på den aktuelle sag om hunde i Bernstorffsparken. BL svarede, at GSG ikke ser sig som part i striden, der må anses som en personlig strid mellem hundelufterne og Slots- og Ejendomsstyrelsen.

MG orienterede om GSGs aktuelle kampagne for at hverve nye medlemmer, med henblik på at styrke foreningens indflydelse, med ”Member get member” præmiering.

Endelig blev spørgsmålet om store støjgener fra Lyngbyvejen og manglende støjværn rejst. BL beklagede, at kommunen trods ihærdige forsøg stadig ikke har haft held til at få etableret i støjværn. Godt nok blev vi oprindeligt hjulpet ved udførelsen af en ny støjdæmpende asfaltbelægning, men nu er problemet bare blevet større efter en del vejarbejder, hvor der ikke efterfølgende er blevet fjernet forskellige afstribninger, der nærmest virker som rumleriller. Dette problem har GSG også rejst over for forvaltningen Park og Vej, desværre uden resultat endnu. 

Torben Schipper, referent

Efter den ordinære generalforsamling var der indlæg ved Johan Sølvhøj om status på fjernevarmen og de økonomiske valgmuligheder mm.

 

Endelig blev generalforsamlingen afsluttet med den sædvanlige fællesspisning.

Comments