Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Grønt råd 20121024

Referat af møde i Grønt Råd den 24. oktober 2012 

Deltagere:
Lisbeth Winther, Formand
Brigitta Voldsted Rick, Næstformand 
Lisbeth Boye Jensen, Grøn Guide 
Ulrik Reeh, Danmarks Naturfredningsforening 
Leif Erritsø Nielsen og Christian Løvdal, Børne- og ungdomsorganisationernes samråd 
Roger Christensen, Dansk Cyklist Forbund 
Helle Harremoës, Grundejerforeningernes Fællesråd 
Gerda Rump Christensen og Britta Andersen, FOGUS 
Flemming Noes-Rasmussen, Lokalhistorisk Forening i Gentofte Kommune 
Thomas Vikstrøm og Kirsten Tind, Dansk Ornitologisk forening 
Vibeke Preisler, Friluftsrådet 

Gentofte Kommune:
Juridisk Chef Mette Mie Nielsen, Planchef Michael Holst, Leder af Park og Vejs Plan og Projektafdeling Nina Elizabeth Petersen og Ane Wille Lunde samt Klima, Natur og Miljøchef Christian Madsen

Afbud:
Irene Lütken, udpeget af Byplanudvalget 
Kate Skavin, Sammenslutning af idrætsforeninger i Gentofte 
Allan Guhle, Håndværkerforeningen 
Hans Henrik Christensen, Naturstyrelsen 
Bjarne Nørgaard, Slots- og Ejendomsstyrelsen 
Hanne Merete Olsen, De almene boligselskaber 

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger, idet der dog var enighed om, at der fremadrettet bør fremgå et telefonnummer man kan ringe til for at blive lukket ind, hvis man kommer lidt for sent.

2. Godkendelse af og opfølgning på referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

3. Præsentation af foreningerne og organisationerne
Vibeke Preisler fra Friluftsrådet fortalte om foreningens virke, se vedhæftede PowerPoint.

Det blev besluttet, at der i samarbejde med Lokalhistorisk Forening arrangeres besigtigelsestur til Oversvømmelsen ved næste møde, og at Lokalhistorisk Forening i den forbindelse præsenterer sig selv.

4. Orientering fra Kommunen:

a. Vand og naturhandleplanerne
Gentofte Kommune har udarbejdet forslag til en ny udviklingsplan for Gentofte Sø og Brobæk Mose, som har været sendt i høring hos interessenterne. Herefter forelægges planen for Teknik- og Miljøudvalget. I den nye udviklingsplan beskrives rammerne for naturpleje samt rekreativ udnyttelse af området.

Udkast til kommunal vandhandleplan har været i høring hen over sommeren og høringssvarene er ved at blive bearbejdet. Endelig vandhandleplan vil blive forelagt til politisk godkendelse i november. Der er kommet 5 høringssvar, som giver anledning to ændringer i handleplanen ved forelæggelsen til endelig politisk godkendelse.

Den endelige vandhandleplan vil blive mindre detaljeret omkring vedligeholdelsen af Gentofte Renden, og det vil blive præciseret, at det skal dokumenteres, at en sø i et Natura 2000 område ikke tager skade, hvis den anvendes som buffer til håndtering af kraftig regn.

Oversvømmelsen og Hvidørebæk-projektet
Oversvømmelsen, som er en del af Københavns nyere Befæstning, er netop blevet indviet (den 23. august 2012). En gammel stenalder fjord er blevet vakt til live som kulturattraktion og landskabsrum. Spildevand og rent regnvand er nu separeret, så regnvandet løber som en lille bæk i det tidligere oversvømmelsesområde. Samtidig med genanvendelsen af de gamle spærredæmninger i forbindelse med klimatilpasning er flere dele af de militære anlæg udgravet, restaureret og synliggjort i landskabet. Tilgængeligheden til området er forbedret med nye stier. Også formidlingen af det gamle oversvømmelsesanlæg har fået et løft med nye informationsskilte, en skattejagt for børn og en vandretursfolder samt en
mobiltelefonoplevelse, som giver de besøgende mulighed for at få et
kig ind i historien.

Lokalhistorisk forening bemærkede, at man har skrevet en bog om befæstningsanlæg, hvor også oversvømmelsen er beskrevet. Bogen kan rekvireres via foreningens hjemmeside.

Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd stillede forslag om, at kommunen også så på restaurering af Vangede Batteri.

Nymosen - orientering om renoveringsarbejdet
På baggrund af en ny udviklingsplan for Nymosen har Park og Vej igangsat renoverings- og plantearbejder i området. I forsommeren blev legepladsen nyistandsat, og indbyder til kreativ leg og bevægelse.
En ny gangbro blev færdig i august. Fældnings- og rydningsarbejder afsluttes primo oktober, og efterfølges af nye skovplantninger samt grupper af enkeltstående træer. Der opstilles desuden nye bænke, affaldsspande og skilte. I foråret 2013 etableres blomsterenge ved indgangene.

Orienteringen gav anledning til bemærkninger vedr. beplantning, fældnings- og rydningsarbejder, som der også har været fokus på fra borgere, som er naboer til Nymosen. Se nærmere herom under punkt 5.

Ordrup Park - orientering om ny udviklingsplan i 2013
Gentofte Kommune udarbejder i 2013 en ny udviklingsplan for Ordrup Park, som skal beskrive, hvordan parken skal udvikles og forvaltes. Blandt andet skal det beskrives, hvordan beplantningen suppleres, samt udformningen af stiforløb, inventar og belysning. Desuden indarbejdes også rammerne for den rekreative udnyttelse af parken.

Der vil blive afholdt offentlige borgermøder, hvor alle er velkomne til at komme med input og kommentarer til planen.

5. Punkter fra foreningerne:

FOGUS:
a) Bevarelse af området omkring Hellerup Havn?

Besvarelse:
Der har været rejst tilsvarende spørgsmål til området på møde i grundejerforeningernes fællesråd den 8. maj 2012 samt ved et dialogmøde med Danmarks Naturfredningsforening den 24. maj 2012. Ved begge møder er det fra kommunens side tilkendegivet, at der i forbindelse med den kommende revision af kommuneplanen vil blive taget stilling til, om de tidligere af kommunalbestyrelsen i enighed vedtagne bevaringsværdige værdier for området skal udvides.

FOGUS overrakte et brev fra foreningens paraplyforening, som uddybede ønsket om bevarelse af området.

b) Sikring af Gentoftes kystlinje og badevandskvalitet

Hvad gøres der i øjeblikket fra kommunens side?

Besvarelse:
For et par år siden blev der på foranledning af Danmarks Naturfredningsforening og FOGUS rejst en kystsikringssag vedr. strækningen mellem Hellerup Havn og Charlottenlund Fort, kommunen gennemførte de jf. kystsikringsloven fastsatte processer vedr. høring mv. med henblik på at tilvejebringe det fornødne grundlag til at træffe beslutning om, hvorvidt sagen skulle fremmes.

Kystdirektoratet vurderede i 2 udtalelser, at det aktuelle behov for kystbeskyttelse overvejende er dækket af de eksisterende anlæg på strækningen.

På grundlag af høringen og Kystdirektoratets udtalelser traf Kommunalbestyrelsen beslutning om ikke at fremme kystbeskyttelsesprojektet, hvilket dels blev offentliggjort og dels blev meddelt til ansøgerne DN og FOGUS.

Mht. Badevandskvaliteten langs kysten i kommunen har det været centralt fokusområde for kommunen i den del år. Kommunen har en målsætning om at kvaliteten af badevandet skal være ”udmærket”, hvilket er den højeste kvalitet. Kommunens Spildevandsplan 2011-14 indeholder en række initiativer som har til formål at begrænse overløb fra spildevandssystemet til badevandet, herunder kan nævnes, at alt vejvand i kommunen i løbet af de kommende 45 år skal kobles fra spildevandssystemet og håndteres i sit eget system enten ved udledning af selve det uforurenede regnvand til Øresund, søer og vandløb, hvor sådanne recipienter er inden for rækkevidde eller ved lokal nedsivning. Der er i 2011 – 14 afsat 20 mio. kr. om året til denne indsats (ud af de samlede årlige investeringer på 74 mio. kr.)

Udover kommunens egen indsats for at håndtere de øgede regnmængder via investeringer i udbygning og renovering af spildevandssystemet, er det også en central strategi for kommunen, at inddrage borgere og virksomheder i indsatsen ved at tilskynde til, at regnvand fra tage, flisearealer, indkørsler mv. håndteres på egen grund. Målsætningen er, at 200 boligenheder om året skal have etableret lokal nedsivning gældende i en 4-årsperiode startende fra 2012.

For at understøtte dette tilbagebetaler Nordvand en del af tilslutningsbidraget, pt. ca. 23.000,- kr. for en almindelig parcelhusejendom, til ejere af ejendomme, som frakobler deres regnvand fra spildevandssystemet, og kommunen gør en aktiv indsats for at oplyse om mulighederne samt om forskellige løsningsmodeller på borgermøder, som planlægges og gennemføres i samarbejde med de store grundejerforeninger.

Der været en markant udvikling i antallet af frakoblede ejendomme som følge af kommunens informationsindsats, idet antallet af frakoblede enheder har udviklet sig som følger

2009: 5
2010: 29 
2011: 33 
2012: 154 og yderligere mere end 50 i proces

Besvarelsen gav anledning til en del bemærkninger om øgede tangproblemer som følge af Københavns Kommunes udbygning af Nordhavn.

Hertil svarede kommunen, at der fra kommunens side i forbindelse med diverse høringer fra Københavns Kommunes side vedr. udbygningsplanerne er gjort, hvad der er muligt for at varetage Gentofte Kommune interesser, hvilket bl.a. har ført til, at der skal bygges en høfde ud for Hellerup Havn for at sikre strømforholdene samt for at sikre Hellerup Havn mod tilsanding.

Endvidere er der som følge af Gentofte Kommunes Høringssvar udarbejdet flere rapporter om strømningsforholdene, som viser, at der ikke burde opstå problemer p.g.a. ændrede strømningsforhold. Gentofte Kommune har dog taget forbehold for at kræve erstatning, hvis det måtte vise sig at beregningerne ikke holder stik, og kommunen vil følge med i situationen.

I forhold til lokal håndtering af regnvand samt uvedkommende vand i spildevandssystemet blev det fra DOFs side bemærket, at kildevæld på Vidar skolen med fordel burde kunne kobles fra spildevandssystemet.

DOF:
a) Status for ejerskabet til Gentofte Sø?

Hvad blev resultatet af at Gentofte Kommunalbestyrelse på sit møde den 24. september ville tage stilling til om Gentofte Kommune skulle afgive bud på søen? Hvad er konsekvenserne af den pågældende beslutning?

Besvarelse:
Kommunalbestyrelsen har endnu ikke taget stilling til, om der skal afgives bud på Gentofte Sø.

Natura 2000 Udviklingsplan har været i høring i efteråret. Plan og høringssvar forventes forelagt for Teknik- og Miljøudvalget i møde den 30. november 2012. 

Gentofte Kommune har udarbejdet forslag til en ny udviklingsplan for Gentofte Sø og Brobæk Mose. Planen har været i høring indtil 10. september 2012. Efter en gennemgang af høringssvarene forelægges planen for Teknik- og Miljøudvalget. I den nye udviklingsplan beskrives rammerne for naturpleje samt rekreativ udnyttelse af området.

Som det har været fremme i dagspressen, har Københavns Kommune udbudt Gentofte Sø til salg. Søen er af historiske grunde ejet af Københavns Kommune, idet den tidligere indgik i hovedstadens drikkevandsforsyning. Dette ophørte for mange år siden, og søen henligger som et beskyttet naturområde, som Gentofte Kommune. I henhold til en knap 100 år gammel aftale står Gentofte Kommune for vedligeholdelsen af søen.

Det kan oplyses, at Borgerrepræsentationen i København den 15. november 2012 accepterede Gentofte Kommunes tilbud om køb af Gentofte Sø.

b) Status for Natura 2000-handleplanen for Gentofte Sø & Brobæk Mose?
Hvor mange høringssvar indkom der og fra hvem? Hvordan går det med kommunens behandling af høringssvarene? Hvorfor kan/kunne planen og høringen af den ikke findes på kommunens hjemmeside?

Besvarelse:
Behandlet under punkt 4a, idet der dog blev spurgt til:
- en eventuel placering af et fugletårn, hvortil kommunen svarede, at et sådant pt. indgik i overvejelserne
- belysning, som indgår som en mulighed i yderkanten 

c) Status for projektet til forbedring af Brogårdsbassinet med henblik på at reducere antallet af kloakoverløb til Gentofte Sø
Forløber dette gode og vigtige projekt som planlagt?

Besvarelse:
Fra Nordvand kan det oplyses, at projektet følger tidsplanen og forventes gennemført som planlagt i 2013. Pt. er de forskellige nødvendige myndighedsgodkendelser ved at blive indhentet, og der arbejdes sideløbende med projekteringen.

d) Drift og pleje af Nymosen
Kommunens kommentarer til den vedhæftede protest mod træfældninger mv. fra en nabo til mosen udbedes.

Besvarelse:
Park og Vej har haft flere henvendelser fra borgere, der er bekymrede for fældningsarbejdernes betydning for områdets biodiversitet. Herunder den konkrete henvendelse fra Poul Erik Andersen. Borgerne som oftest er blevet beroliget, når de har hørt om omfanget af rydningsarbejderne og de efterfølgende plantninger og renoveringer.

I forhold til Poul Erik Andersens henvendelse kan der oplyses følgende:

Der er fortsat mange områder i mosen, som står fuldstændigt urørte, bl.a. mellem søen og Mosebuen. Her har plante- og specielt dyrelivet fuldstændigt fred.

Der etableres nyt vandhul til glæde for padderne.

Der plantes blandingsskov for at øge biodiversiteten på området og sikre mere føde til fugle, egern og andre dyr.

I forbindelse med fældningsarbejderne har man været nødsaget til også at se på økonomien i driften fremover. Derfor skæres hovedparten af stødene ned i ca. 5 cm højde, så arealet kan plejes med maskiner fremover. Flere steder efterlades dog højere stubbe, stød og stammer.

Der er mange interessenter i området. GVI har længe ønsket at få fjernet de store træer langs boldhegnet. Dette er delvist blevet tilgodeset ved udelukkende at fjerne rækkerne af piletræer. Dels fordi pil bliver meget ustabil med alderen, og dels fordi systemplantning er en landskabskarakter, der ikke hører hjemme i et naturområde.

På samme måde hører stynede pil ikke hjemme i mosen, og driftsmæssigt er disse også væsentligt mere krævende end ikke-stynede træer.

Borgere, brugere og interesseorganisationer er blevet inviteret til 2 borgermøder i efteråret 2011 og har haft mulighed for at byde ind med idéer og indsigelser til Udviklingsplanen, inden arbejdet blev igangsat.

6. Eventuelt 
Brigitta V. Rich rejste spørgsmål om miljøprisen.

DOF v/Thomas Vikstrøm bemærkede, at det forhøjer værdien af prisen, at den nu uddeles hvert år

Ulrik Reeh fra Danmarks Naturfredningsforening Gentofte oplyste om årsmøde 8/11, hvor alle var velkomne

Næste møde afholdes den 30. maj 2013 kl. 16.00.
Comments