Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Best møde 2011.05.05

Referat af bestyrelsesmøde nr 2 torsdag den 5. maj 2011 kl 17:00 hos Birgit M. Lemvigh, C L Ibsens Vej 25, 2820 GentofteTilstede var: Birgit M. Lemvigh, Thor N. Callesen, 

Kirsten Elvstrøm, Jørgen Tjørring, Mogens G. Nielsen, Helle Harremoës, Kaj Torp og Flemming Torp. 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr 1 torsdag den 13. januar kl 17

Referatet er godkendt med følgende rettelser: 
Punkt 2: Det er Budget 2011, som blev fremlagt (ikke budget 2012). 
Punkt 6: Flemming torp foreslog, at der fremover også kan afholdes medlemsmøder i GVI. 

2. Meddelelser 
a) formanden 
Formanden kunne fortælle, at der nu udsendes et postkort med oplysning om hvor lokalplanen kan findes på hjemmesiden hver gang en ny lokalplan sendes i høring. 
Ifølge den nye lokalplan flyttes genbrugsstationen. 
Mandag den 9. maj kl 19 er der dialogmøde om reflekterende tage i rådhusets kantine. Kirsten Elvstrøm deltager. Der er orienteringsmøde onsdag den 11. maj på Munkegårdsskolen, hvor en udvidelse af Munkegårdstorvet ved Vangede Station bliver drøftet. 
Der er nu oprettet et grønt råd i kommunen med deltagelse af fællesrådet. 
Gentofte Sogns Grundejerforening har modtaget medlemsblade fra Hellerup-Maglegård Grundejerforening og fra Ordrup-Jægersborg Grundejerforening. 
Foreningen har modtaget en ansøgning om tilskud til en lokalhistorisk bog. Bestyrelsen ønsker ikke at gøre brug af dette tilbud, da det ikke er aktuelt nu, og foreningen har haft 100 års jubilæum. 

b) Kassereren 
Der er nu i alt 1.257 medlemmer. Heraf mangler 58 at betale. 510 er tilmeldt PBS. 
Af regnskabet fremgår det, at indtægter fra kontingenter nu er steget. 
Kassereren har derfor købt flere obligationer. 

c) Bestyrelsen 
Thor N. Callesen har udsendt et forslag til Mission, vision, værdier og strategi for foreningen udarbejdet i samarbejde med Kirsten Elvstrøm. Bestyrelsesmedlemmerne kommenterer udspillet ved næste møde. 
Næstformand Thor N. Callesen vil kontakte kommunen vedrørende hjemmesiden, når de igangværende ændringer er afsluttet. 

Bestyrelsesmedlem Kaj Torp fylder 90 år den 15. juli 2011. Thor N. Callesen kontakter Villabyerne i den anledning. 

Thor N. Callesen var til møde på Bakkegårdsskolen om parkering på Fuglegårdsvej. På mødet blev det besluttet, at man ville indstille til Park og Vej, at det bliver tilladt at parkere bilerne mellem træerne. Der var også et ønske om at farten på Fuglegårdsvej blev sænket ved hastighedsdæmpende foranstaltninger. Referatet fra dette møde findes på hjemmesiden. 
Mogens G. Nielsen har været til møde på Kildegård Privatskole om støjværn ved Lyngby vejen, hvor det primært var det igangværende projekt med støjværn fra Tuborgvej til Kildegårdsvej, som blev diskuteret. 
Referat fra mødet findes på hjemmesiden. 

3. Generalforsamlingen og dens resultat 
Foreningen bibeholder navnet Gentofte Sogns Grundejerforening, da der var flertal for dette på generalforsamlingen 

4. Parcelhusejernes Landsforening 
Der er hovedbestyrelsesmøde i Parcelhusejernes Landsforening søndag den 19. juni. Birgit M. Lemvigh og Kaj Torp deltager. 

5. Fællesrådet 
Der er indkaldt borgmestermøde den 9. maj ved formanden for fællesrådet Frede Damgaard. 
Mogens G Nielsen og Thor N. Callesen deltager. 

6. Lokale spørgsmål 
Kirsten Elvstrøm skriver mail til Park og Vej og beder om et evalueringsmøde om parkering ved GVI i Nymosen og vedligeholdelsen af Nymosen. 
Et medlem bor op til en banestrækning og har lejet overskudsjorden op til banen af DSB. Udgifterne til fælleshegnet ønskes delt. 
Henrik Larsen fra Toftekærsvej 32 kan oplyse, at naboen har etableret en skole og Birgit M. Lemvigh vil skrive et brev til kommunen og klage over dette. 
Foreningen har modtaget en ansøgning om tilskud til en lokalhistorisk bog. Bestyrelsen ønsker ikke at gøre brug af dette tilbud, da det ikke er aktuelt nu, og foreningen har haft 100 års jubilæum. 

7. Medlemsarrangementer 
Der planlægges en orkidé tur i Nymosen ved kommunens naturvejleder. Birgit M. Lemvigh kontakter kommunen for at høre om den grønne guide kan vise rundt i Nymosen. 
Bestyrelsen vil tage initiativ til en artikel i Vangede Nyt om foreningens tilblivelse og hvorfor foreningen hedder Gentofte sogns Grundejerforening, når den også dækker Vangede Sogn. 
Den årlige Sankt Hans Fest afvikles igen i år af Gentofte sogns Grundejerforening. 
Det blev besluttet, at der fremover altid skal være en ansvarlig for hvert arrangement. 
Helle Harremoës laver en instruktørvejledning til arrangementer. Det er ligeledes den ansvarlige, som bagefter skal udarbejde referat at det afholdte arrangement. 
Helle Harremoës tager kontakt til Nordvand vedrørende et medlemsarrangement. 

8. Medlemshvervning 
Der er blevet afholdt en undersøgelse med et spørgeskema, som mange medlemmer har udfyldt. 
Af ønsker kan nævnes – flere borde og bænke ved Gentofte Sø. (Det tages op på dialogmødet). 
Nogle medlemmer ønskede også flere både på søen. 

9. Bladet 
Næste blad udsendes til september, og Jørgen Tjørring vil udsende nyhedsbreve inden. 

10. Næste møde er tirsdag den 14. juni 2011 kl 17 på Garderhøjfortet, 
Adressen er: Garderhøjfort 4, 2820 Gentofte 
Comments