Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Best møde 2011.12.07

Referat af bestyrelsesmøde nr 5 onsdag den 7. december kl 19:00 hos Mogens G Nielsen, Bakkedal 13, 2900 Hellerup.

Tilstede var: Birgit M. Lemvigh, Thor N. Callesen (fra punkt 3), Jørgen Tjørning, Mogens G. Nielsen, Helle Harremoës, Kaj Torp, Flemming Torp og Kirsten Elvstrøm.

Dagsorden for mødet:

1. Godkendelse af Dagsorden
Godkendt

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr 4.
Godkendt

3. Meddelelser
a) Formanden 
Lokalplaner:
Lokalplan om et nyt butikscenter på Munketorvet i Vangede.
Lokalplan om renovation af Genbrugspladsen og Ørnegårdsvej.
Lokalplan om en udvidelse af Vidarskolen
Lokalplan om udvidelse af Aurehøj Gymnasium med en pavillon.
Medlemsbladet for Dyssegård Grundejerforening er modtaget.

b) Kassereren
1265 medlemmer har betalt kontingent og 8 medlemmer har ikke betalt
Der er i 2011 indmeldt 48 nye medlemmer i foreningen
Foreningen har modtaget 439 mail-adresser
I 2011 blev overskuddet 48.000 Kr
Der afsættes 8-10.000 Kr til seminar i 2012 på Budget 2012.

c) Øvrige
Helle Harremoës har været til møde om vejtræer hos Park og Vej den 7. november, og hun kunne fortælle, at der ikke mere bliver plantet nye vejtræer af Park og Vej, hvis et vejtræ går ud – kun hvis det er på Jægersborg Allé.

Helle Harremoës, Mogens G. Nielsen og Kirsten Elvstrøm var til borgermøde på Gentofte Rådhus om afledning af regnvand og forebyggelse af oversvømmelser den 7. november.

4. Parcelhusejernes Landsforening
Bladet fra PL er kommet, og alle foreningens medlemmer får tilsendt bladet
Der har været bestyrelsesmøde i foreningen og Birgit M. Lemvigh kunne oplyse, at 50 nye grundejerforeninger nu har meldt sig ind i PL og PL derfor er blevet større med en skønsmæssig forøgelse i kontingent indtægter på 150.000 – 300.000 Kr.

5. Fællesrådet
Der har været borgmestermøde den 5. november. Referat fra dialogmødet 24.november, hvor Birgit M. Lemvigh, Thor N. Callesen og Jørgen Tjørning deltog er kommet. 
På bestyrelsens seminar fredag den 3. februar vil man drøfte foreningens rolle i fællesrådet.

6. Lokale spørgsmål
Der har været en henvendelse fra Palle Råschou fra Stjerneborg Allé vedrørende en byggesag, hvor ankenævnet ikke har kunnet hjælpe ham.
En beboer på Søtoften har klaget over, at Søtoften 33 har lignet en byggeplads i mange år. Kommunen tog billeder den 5. december af Søtoften 33 og sagen er nu sat i gang. Kommunen har ikke kunnet feje ud for Søtoften 33 i mange år.

7. Medlemsarrangementer
Generalforsamling er planlagt til torsdag den 12. april kl 18:30 i kantinen på Rådhuset. Helle Harremoës vil sørge for lokale og teknik.

8. Medlemshvervning
Punktet vil blive diskuteret på bestyrelsesseminaret fredag den 3. februar kl 15 på Schæffergården.

9.Bladet / hjemmeside / nyhedsbrev
Næste blad skal udkomme i februar måned

10. Eventuelt og dato for næste møde.
Næste møde er bestyrelsesseminaret fredag den 3. februar 2011 kl 15 på Schäffergården.
Thor sørger for at reservere lokale på Schæffergården.

Der er 5 punkter til bestyrelsesseminaret
1) Medlemsarrangementer (Helle Harrremoës)
2) Medlemshvervning (Mogens G. Nielsen)
3) Fællesrådet ( Birgit M. Lemvigh og Thor N. Callesen)
4) Generalforsamlingen (Birgit M. Lemvigh og Thor N. Callesen) 
5) Regnskab og Budget (Jørgen Tjørning)
Comments