Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Referat 20130814

 Referat af bestyrelsesmøde nr. 3 onsdag den 14. august 2013 kl. 16 hos Kaj Torp, Søvolden 2, 2820 Gentofte.                            

Tilstede:  Birgit M. Lemvigh,  Jørgen Tjørning, Helle Harremoës, Mogens G. Nielsen, Flemming Torp, Kaj Torp, Morten Gjøl og Thor N. Callesen (ref.)


Dagsorden  

1.       Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr.  2 

Ingen Kommentarer

2.       Meddelelser           

a)      Formand

Den nye affaldsordning er delvist udbredt i vores område, og vil i løbet af efteråret udbredes til alle husstande

Den nye Kommuneplan er vedtaget

GSG har på baggrund af Lokalplanforslag 346 fremsendt en opfordring om indsigelse mod og med fokus på følgende centrale punkter til relevante grundejere: Hævede terrasser, reflekterende tagflader, underjordiske kældre/garager og ingen ændringer af huse med middel bevaringskategori med karakter 4. Der er ikke modtaget respons fra en eneste grundejer!

               Inger Lise Rytter og John Rytter foreslås udnævnt som æresmedlemmer

b)      Næstformand: Bestyrelsen vedtog at udbetale honorar til bestyrelsesmedlemmer efter gældende skatteregler 

c)       Kassereren:  Dags dato har vi 1.212 medlemmer

Et medlem ønsker tilbagebetaling af kontingent efter udmelding. Der kan ikke refunderes kontingent i løbet af regnskabsåret

       d)   Øvrige bestyrelsesmedlemmer

           

3.       Parcelhusejernes Landsforening: Hovedbestyrelsesmøde og Landsmøde gennemført den

 15. juni 2013.

 

4.       Fællesrådet

-          Emner til Borgmestermøde 1) afløbskoefficient 2) hurtigere afslutninger af offentlige arbejder bl.a.  fjernvarmearbejdet på  Ellegårdsvej m.v. 3) bevaringskategorier af huse: hvad har Kommunen gjort for at informere om de forskellige kategorier (f.eks. kategori 4)?

4) Præcisering af datoer for, hvornår der er gadefejning og ukrudtsbekæmpelse på de forskellige veje i Kommunen

 

5.        Lokale spørgsmål       

-          Støj- og parkeringsudfordringer omkring GVI: Birgit formulerer et svarbrev til medlemmet

-          Forespørgsel vedrørende støjgener m.v. på Søtoften 33. Birgit foretager action via offentlige myndigheder

         

6         Medlemsarrangementer

-          Evaluering af Skt. Hans fest. Der er udarbejdet internt notat omkring gode ting henholdsvis forbedringsforslag. Omkring Skt. Hans fest 2014 må Tjørnegårdsskolen klasse 7B sælge kaffe og kage fra eget telt/pavillon

-          Efterårsmøde med Gentofte Fjernvarme, HMN og Olieselskabet OK gennemføres jf. fremsendt notat

-          Garderhøj Fortet: Flemming, Birgit og Jørgen arbejder videre med arrangementet

-          Vangede Festival den 7. september: Morten deltager sammen med Mogens, Helle og Flemming

    

7.       Bladet

Bladet til efteråret udkommer uge 41

-          Artikel omkring diverse anlægs- og driftsarbejder ved og på holmene i Gentofte Sø

-          Artikel om ”Fjernvarmemøde” 

-          Artikel om PL

-          Artikel med DOF v/Thomas Vikstrøm

-          Interview med  Morten Gjøl

-          Byggeprojektet  i Gentoftegade

-          Omtale af Vangede Venner

-          M.v.

       

8.       Medlemshvervning

Markedsføringsudvalget fortsætter det gode indledende indarbejde    

 

9.       Eventuelt og dato for næste møde

Forespørgsel fra medlem vedrørende annoncering i GSG Nyt og på GSG’s hjemmeside behandles i underudvalg

Dokumentarkiv oprettes

Næste møde hos Birgit: fredag den 15. november kl. 16.30

Comments