Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Referat 20131115

Referat af bestyrelsesmøde nr. 4 fredag den 15. november 2013 kl. 15:00 i f.m. Bestyrelsesseminar.
Tilstede var: Birgit M. Lemvigh, Thor N. Callesen, Jørgen Tjørning, Helle Harremoës, Flemming Torp, Kaj Torp, Morten Gjøl og Mogens G. Nielsen (ref.)

Referat fra mødet:

1. Godkendelse af Dagsorden
Dagsorden godkendt

2. Godkendelse af referater
Referat fra Bestyrelsesmøde nr. 3, 2013-08-14 hos Kaj: Godkendt

3. Meddelelser fra a)formand, b)kasserer og c)øvrige bestyrelse
a) Formand Birgit:
Lokalplanforslag fremsat for Gentofte Sportspark.
Lokalplan vedtaget for tidligere politistation og område mellem Alrunevej og Nellikevej.
Villabyerne har omtalt Gentofte Søs Venner under overskriften "Gentofte Søs Venner vokser stødt". Foreningen har pt. kun 24 medlemmer, men på trods af dette påberåber de sig ansvaret for den positive udvikling omkring Gentofte Sø, på trods af at bl.a. GSG har arbejdet med dette emne i mange år.

b) Næstformand Thor:
GSG har fået forskellige forespørgsler fra entreprenører som gerne vil gøre reklame for sig selv. GSG vil ikke umiddelbart aktivt bidrage til dette.

Ved næste dialogmøde vil Birgit, Jørgen, Thor og Morten deltage.

c) Kassereren Jørgen:
Jørgen fremlagde en oversigt over indtægter og udgifter.
Mogens overtager medlemsregistret og kontingentopkrævningen omkring årsskiftet.

c) Øvrig bestyrelse
Mogens foreslog specifikke bestyrelsesmedlems e-mails adresser med adressen "@GSGnyt.dk". Helle kommer med forslag til dette.

Mogens nævnte, at der er en Trailer som står på offentlig vej. Der er store grene på traileren, som rækker langt ind over cykelsti. Politiet har oplyst at grene ikke må række ind over cykelstien, men det er i øjeblikket tilladt at placere trailere på offentlig vej i Gentofte. Der arbejdes med dette i Gentofte Kommune. Et flertal i bestyrelsen mener ikke, at vi skal have en holdning til dette, da det kan skade vores medlemmer.

Morten nævnte eksempler på ulovligheder, hvor kommunen ikke følger op eller tager stilling. Bestyrelsen vil arbejde videre med dette punkt for at få kommunen til at gribe ind mod ulovligheder. Birgit foreslår, at det bliver taget op på Borgmestermødet.

4. Parcelhusejernes Landsforening
Intet nyt

5. Fællesrådet
Der har været afholdt Borgmestermøde. Følgende eksempler blev taget op på foranledning af GSG:
· Afløbskoefficient er overskredet i et konkret eksempel, men kommunen vil ikke tage stilling dette forhold.
· GSG har bedt om en hurtigere afslutning af offentlige arbejder på offentlig vej. Kommunen påstod, at entreprenørerne gør det så hurtigt som muligt. Vandledninger bliver kontrolleret 14 dage efter rørene er færdige, og dette er med til at sinke processen.
· GSG forslag en SMS ordning til borgerne inden veje bliver fejet og afbrænding af ukrudt, så bilerne kan fjernes fra fortorvet inden maskinerne kommer.
· GSG forslog at huse med bevaringskategori 4 (middel bevaringskategori) skulle kunne ændres uden kommunens accept, da kommunen alligevel ikke følger op, om husene bliver ændret. Dette ønsker kommunen ikke at ændre.

Referat fra Borgmestermøde er ikke modtaget endnu.
Næste Borgmestermøde er 24/4.

6. Lokale spørgsmål
Birgit har skrevet til kommunen for at få fjernet 2. divisions kampe fra GVI. Dette er ikke muligt, men der vil være øget parkeringskontrol på dagene for kampene.

Henvendelse fra Rørskærsvej vedr. tilbygning og overtrædelse af byggelovgvningen. Kommunen har svaret uden at være ude og besigtige stedet.

Henvendelse vedr. Vesterbyvej 21, hvor der er et stort mirabelletræ, som er til stor gene for naboen. Birgit har skrevet til ejeren af træet.

7. Sankt Hans Aften
Musikerne vil gerne spille i 2014. Thor reserverer orkesteret til næste Skt Hans.

8. Medlemshvervning
Tages op på Bestyrelsesseminariet.

9. GSG-nyt
Punktet udskydes til næste møde nr. 1 i 2014.

10. Medlemsarrangementer
Tages op på Bestyrelsesseminariet.

11. Eventuelt og dato for næste møde.
Datoer for bestyrelsesmøder og generalforsamling aftales for hele året. Aktion Helle.
Comments