Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Referat 2015-05-05

Referat fra bestyrelsesmødet nr. 2, 5.5.2015, kl. 17.00 hos Torben Schipper, Grumstrupsvej 8

Til stede: Birgit Lemvigh, Helle Harremoës, Flemming Torp, Morten Gjøl og Torben Schipper (ref.)

1. Godkendelse af referat fra møde nr. 1, 5.2.2015
Godkendt

2. Konstituering iflg. vedtægterne:
Formand: Birgit Lemvigh
Næstformand: Morten Gjøl
Kasserer og sekretær: Torben Schipper
(fuldmagt er udstedt til banken v/formand og næstformand)
Godkendt

3. Meddelelser fra
a) formand BL:
GSG er blevet kontakt af Tuborg Haveby om samarbejde under en eller anden form. BL og MG tager et personligt møde med dem. Høringssvar fra Dansk Ornitologisk Forening om 2016-21 anerkendes. FT repræsenterede GSG ved Garderhøjfortets Venners generalforsamling; intet at bemærke.
b) næstformand MG:
Ole Skov Lydteknik har henvendt sig med tilbud om at producere en videofilm til GSG’s hjemmeside. MG følger selv op, men i bestyrelsen blev der forlods udtrykt en del forbehold for effekten af en sådan kampagne.
c) kasserer TS:
Indtil TS får adgang til Netbank, som forventes klar denne uge, foretager Jørgen Tjørning fortsat de løbende betalinger efter TS’ anvisning. Og den nærmeste tid fremover har Jørgen tilbudt fortsat at være GSG behjælpelig med bogføringen, dog højst frem til årsskiftet. TS er i færd med at forny administratorfunktionen i Nets og e-boks og vil sørge for at rundsende posten.
d) øvrige:
HH: Restancelisten er nu nede på 38 navne. De får endnu et girokort før vi må slette medlemskabet. E-mails til foreningen videresendes til den formodede sagsbehandler i bestyrelsen og cc til hele bestyrelsen. Kontaktlisten udbygges med gsgmail til alle i bestyrelsen.

Meddelelserne taget til efterretning

4. Parcelhusejernes Landsforening.
Informationsblad GFI rundsendt. Intet at bemærke.

5. Fællesrådet.
Borgmestermøde med grundejernes fællesråd afholdt den 22.4.2015. Referat fra mødet afventes, men vi bør være opmærksom på borgmesterens tanker om mødekonstruktionens fremtid, der kan tolkes i retning af et ønske om at flytte fokus fra enkeltsager til generel politikudformning. Følges op i Fællesrådet. Har haft kontakt med Sandersen, Dyssegård om muligheden for bladsamarbejde; det er der ikke interesse for, for nuværende.

6. Lokale spørgsmål
BL gennemgik de indkomne medlemshenvendelser i forbindelse med GSG’s tilbud om juridisk assistance siden sidste bestyrelsesmøde, som bl.a. har berørt følgende emner:
Indtrængende vand i kælderen fra naboejendom, uskøn skrammelophobning i naboens forhave, afstand mellem hæk og fortovsfliser (kommunens ufravigelige krav om 30 cm ved nyanlæg). Endvidere vil BL selv følge op, over for kommune, på et medlems henvendelse om uhensigtsmæssig fortovsgenopretning.

7. Økonomi
TS erindrede om Jørgen Tjørnings tidligere forslag om at købe obligationer for GSG’s overskudslikviditet. Forslaget følges op på næste møde..

8. Blad og nyhedsbrev
Mulighederne for at hverve en ny redaktør drøftet. Bladets fremtid drøftes nærmere på det kommende bestyrelsesseminar.

9. Arrangementer
FT undersøger muligheder for et arrangement på Garderhøjfortet i løbet af september.
Sankt Hans 23. juni. MG tager initiativ til et møde ultimo maj/primo juni med henblik på detailplanlægning (lægges i tilknytning til det påtænkte bestyrelsesseminar) og udarbejder en tjekliste. M.h.t. sponsorer har MG fået en aftale med Nybolig og vil gå efter yderligere en mægler, f.eks. Lokalbolig eller Home. Danbolig har for længst sagt OK.

HH og MG har fået aftale med spejderne om aktiviteter og kaffe/kagebod.

10. Eventuelt
Intet

TS
Comments