Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Referat 20150205

Referat fra bestyrelsesmødet 5.2.2015, kl. 17.00 hos Morten Gjøl,
Til stede: Birgit Lemvigh, Thor N. Callesen, Jørgen Tjørning, Helle Harremoës, Flemming Torp, Morten Gjøl og Torben Schipper (ref.)

1. Godkendelse af referat fra 11.11.2014.
Godkendt

2. Meddelelser fra
a) Formand BL:
GSG var repræsenteret ved Kaj Torps bisættelse og har doneret 1.000 kr. til Foreningen Grønlandske Børn efter Kaj’s sidste ønske. Julekort modtaget fra borgm. Hans Toft. Foreslår, at Åge Petersen tilsendes en hilsen fra GSG i anledning hans 85 års fødselsdag.
Orienterede om Ordrup-Charlottenlund Grundejerforening’s opfattelse af sammenfald mellem deres foreningslogo og GSG’s; jf. en artikel i deres medlemsblad. I GSG må vi notere os, at der er tale om en divergerende grafisk gengivelse af i øvrigt forskellige obelisker, men under alle forhold anvendte logoer siden mands minde da begge foreninger er over 100 år gammel og i sagens natur står uden nogen konkurrencemæssige forhold foreningerne imellem. GSG kan derfor ikke føle sig støt over OCG’s logo.
b) Næstformand MG:
Forretningsudvalget har holdt dialogmøde med Gentofte kommune, hvor aktuelle og tidligere emner og spørgsmål blev drøftet. Særskilt referat fra mødet med kommunen vil, så snart det foreligger fra kommunen, blive tilgængeligt på hjemmesiden.
c) Kasserer JT:
Foreningens CVR registrering er fornyet (skal fornys hvert 2. år).
d) Øvrige:
FT: referat fra møde i følgegruppen med kommunen omkring klimatilpasning af Gentofte-renden tidligere udsendt.

Meddelelserne taget til efterretning

3. Parcelhusejernes Landsforening
Næste bestyrelsesmøde er 28.2. BL er medlem af bestyrelsen, men er forhindret i at deltage.

4. Fællesrådet.
HH: Vi har stadig ikke modtaget referat fra oktobermødet i kommunen. Kommunen er rykket herfor. Har modtaget svar fra 4 grundejerforeninger om medlemsundersøgelsen. MG efterlyser resultatet af undersøgelsen.
Under punktet drøftedes spørgsmål, der ønskes taget op ved næste lejlighed, her efterlyses orientering om- og drøftelse af P-vagtordningen.

5. Lokale spørgsmål
BL: Sagen m Gentofterenden blev drøftet på GSG dialogmøde med Park og Vej. Det er GSGs opfattelse, ud fra de fremkomne oplysninger, at vi må tage kommunens projekt til efterretning. Følges op, når vi får referat fra mødet med kommunen, og tager sagen op som artikel i det kommende medlemsblad. 
BL: orienterede herefter om aktuelle medlemshenvendelser vedr. ønsket om at få fældet bevaringsværdige træer, hvor disse måtte være til alvorlig gene for beboerne eller ligefrem må skønnes at være i risiko for at vælte. Også et spørgsmål, der blev taget op på mødet med Park og Vej.

6. Regnskab 2014
Regnskabet fremlagt og godkendt sammen med budget for 2015. Ved årsskiftet havde GSG 1.190 medlemmer.

7. Bladet
Artikelstof: De omhandlede støtter i logo-sagen. Nekrolog om Kaj Torp, Referat fra dialogmødet og borgmestermødet, Gentofterenden, parkering og trafikkultur, stof fra Thomas Wikstrøm, Bank-Mikkelsesvej sagen, Ny affaldsplan for plast og metal, nabostridigheder (træer og lys) samt et forretningsportræt.
Indkaldelse til generalforsamling den 23. april 2015.

8. Generalforsamlingen 2015
TNC har indgået aftale med Rådfhuset om torsdag den 23. april, kl. 18.30 i kantinen med efterfølgende spisning ca. 19.30 á 50,- kr.
TS tager mod tilmeldinger og orienterer TNC.
BL tager kontakt med Plantekassen om oplæg samt ordstyrer.
På valg er: TNC, JT og FT. TNC og JT modtager ikke genvalg. MG kontakter Jesper Langborg Jensen, som bestyrelsen ønsker at indstille.

9. Arrangementer
FT undersøger muligheder for et arrangement i maj på Garderhøjforet
Sankt Hans 23. juni
Ideer efterlyses til efteråret 2015.

10. Eventuelt
Intet
Comments