Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Referat 20170511

Referat fra bestyrelsesmøde 2/2017, 11. maj 2017, kl. 17 hos Birgit Lemvigh, C.L. Ibsensvej 25, 2820 Gentofte
Til stede: Birgit Lemvigh, Flemming Torp, Helle Harremoës, Jens Martin Tarp, Anna Udar og Torben Schipper (ref.)
Afbud: Henning F. Nielsen

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 1/2017, 6. februar 2017
Godkendt med rettelse af bemærkningen om dialogmødet 9. TS og HH sørger for at bringe det rettede mødereferat på hjemmesiden.

2. Konstituering efter generalforsamlingen 5. april 2017
Formand: Birgit Lemvigh, næstformand: Jens Martin Tarp, kasserer og sekretær: Torben Schipper, medlemsansvarlig: Helle Harremoes, praktisk kordinator Skt. Hans: Flemming Torp, redaktør: Anna Udar.

3. Meddelelser fra
a) Formand
BL: BL og HH deltog i Skovshoved-Klampenborg GF’s 100 års jubilæum. Lokalhistorisk Forening har udsendt temahæftet om skovvejkvarteret og Ermelunden. BL, HH og FT deltog i Dialogmødet 9. marts med kommunens embedsmænd. (red.: Referat ligger på hjemmesiden). I debatmøde 20.4. med Park og Vej om Gentofte Sø deltog FT, HH og JT, hvor mange borgere betonede, at der ikke måtte slækkes på den løbende vedligeholdelse og gentog ønsket om støjdæmpning fra Lyngbyvejen samt behovet for, at søens ene ende forbeholdes legeaktiviteter og den modsatte ende muligheden for fredelig fuglekiggeri.
b) Kasserer
TS: fremlagde saldobalance for 1. kvartal samt aktuel udskrift fra værdipapir-depotet.
c) Medlemsansvarlig
HH: Aktuelt har vi 1.024 betalende medlemmer, heraf 2 æresmedlemmer d.v.s. fortsat svag tilbagegang. Dog noteres en positiv tilgang af nye villa- og rækkehusejere som resultat den aktuelle kampagne med tilskrivning af nytilflyttere.

4. Parcelhusejernes Landsforening
Landsmøde afholdes 10.6. i Kirke Værløse. BL og HH deltager.

5. Fællesrådet
HH: BL og HH deltog i Fællesrådets møde 27.3. bl.a. udvekslet erfaring med respektive foreningers initiativer for medlemshvervning.
Ordrup-Charlottenlund GF har henvendt sig med ønsket om at blive genoptaget. Drøftes i det kommende møde i Fællesrådet.

6. Lokale spørgsmål
BL: Orienterede om HN’s kommentarer til arbejdet på Lyngbyvejen. Kommunens forsøg med trafikregulering på Smakkegårdsvej drøftet. AU følger sagen, som tages op i GSG til efteråret, med henblik på GSG’s indsigelse til kommunen inden forsøgsperioden udløber.
Beboerklager vedr. kommunens lokalplan for Søborg Hovedgade 11-13 drøftet. BL har bistået et medlem med råd og vejledning om klagemuligheder. GSG kan dog ikke gøre sig til part i sagen, da området ligger uden for GSG’s område.

7. Skt. Hans 2017
Afholdes 23.6. fra kl. 19. Teltopstilling 22.6., kl. 17
Mandag 12.6., kl. 17 afholdes planlægningsmøde med BL, FT, TS og JT hos Birgit.

BL kontakter mulige sponsorer.

8. Øvrige kommende arrangementer, efterår 2017
Orkidétur 14.6. er annonceret. Garderhøjfortet var en stor succes sidste år, og kan gentages på længere sigt. Aktuelt i efteråret 2017 blev det aftalt at arbejde med et mere børneorienteret arrangement. JT arbejder med en rulleskøjteevent i Sportsparken – så vidt muligt placeret i uge 44, evt. 43. BL kontakter Allan Malskær om et arrangement i november med fokus på ejendomsværdiskat.

9. Medlemsbladet
Ideer til artikelstof til efterårsbladet drøftet. Referat fra vores generalforsamling (TS), Grøn Guide om ordningen med at leje høns (TS), genbrugsaffald (HH kontakter Georg Sandersen), Vikstrøm om vinterens fugle (TS). Lyngbyvejen. Trafikregulering Smakkegårdsvej (AU), præsentation af AU.
AU og TS følger op (TS har udarbejdet en generel produktionsplan til AU)

10. Eventuelt
BL kontakter kommunen om placering af generalforsamling en onsdag i april 2018,

Kommende bestyrelsesmøder: 
13.09.17, kl. 18 hos Flemming, Garderhøjfort 2
01.11.17, kl. 18 hos Jens, Ellebækvej 33
05.02.18, kl. 17 hos Torben, Grumstrupsvej 8

Ref.: Torben Schipper
Comments