Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Best møde 2010.09.06

Referat af 4. bestyrelsesmøde mandag den 6. september 2010 kl 17 hos Kaj Torp, Søvolden 2, 2820 Gentofte. 

Tilstede var: Birgit M. Lemvigh, Thor N. Callesen (fra kl 17:20), Jørgen Tjørning, Mogens G. Nielsen, Kaj Torp, Flemming Torp, Helle Harremoës og Kirsten Elvstrøm. 

1. Godkendelse af referat. 

Referat af bestyrelsesmøde 3 afholdt den 15. juni 2010 blev godkendt. 

2. Meddelelser: 

a. Formanden: 
1. september var Birgit M. Lemvigh med til indvielse af den nye Politistation - Station Syd. Den nye politistation er en Lokalstation for Nordsjællands Politi, og den ligger på Ørnegårdsvej tæt på Lyngbyvejen og Helsingørmotorvejen. Justitsminister, Gentofte og Lyngby-Tårbæk Kommuners borgmestre samt 
politidirektøren var tilstede ved indvielsen. 

16. juni deltog Birgit M. Lemvigh og Mogens G. Nielsen i Gentofte Kommunes sommertræf i Øregårdsparken - en begivenhed, hvor borgmesteren har inviteret formænd for foreninger i Gentofte Kommune. 

Lokalplanen for området ved den nye politistation på Ørnegårdsvej er nu vedtaget. 

Foreningen har modtaget en henvendelse vedrørende deltagelse i et frivilligcenter. Spørgsmålet skønnes at falde udenfor Grundejerforeningens arbejdsområde. 

12. august har en beboer på Violvej 6A skrevet et indlæg om de lovede støjbekæmpende foranstaltninger på Lyngbyvejen. Beboeren har erfaret, at de bevilgede midler kun rækker til støjskærme fra Emdrup Sø til Kildegårds Plads. Siden indlægget i Villabyerne har trafikministeren sammen med viceborgmester Eyvind Vesselbo været på besøg ved Lyngbyvejen, og trafikminister Hans Christian Schmidt har nu erklæret, at staten må træde til med finansieringen. 

Formanden har modtaget blade fra øvrige grundejerforeninger i Gentofte Kommune samt en folder fra Gentofte Lokalhistoriske Forening med deres nye arrangementer. 

Birgit M. Lemvigh og Thor N. Callesen har besøgt Alice Nørregaard for at sige tak for den tid, hun har vedligeholdt foreningens hjemmeside. 
b. Kassereren: 
Der er indbetalt 10.943 kr mindre i kontingenter i forhold til sidste år, idet færre medlemmer har betalt kontingent. I forhold til sidste år har GSG desværre mistet en del medlemmer. 
Sankt Hans Aften har givet et underskud på i alt 10.190,58 Kr. 
Der er i år blevet brugt penge til fyrværkeri samtidig med, at RD ikke har bidraget med et sponsorat. 
Deltagelsen var imidlertid rekord stor. 
Foreningens samlede overskud er p.t. på i alt 82.810,63 Kr 
c. Bestyrelsen: 
Støjgruppen ved Mogens G. Nielsen: Det opleves nu som om holdningen overfor antistøjgruppen er blevet mere positiv. Der sker nu noget med hensyn til bekæmpelse af støjen ved søen. Der arbejdes videre for at få flere midler til at opsætte støjskærmene ved søen. Det blev drøftet, hvordan der ad privat vej kan skaffes økonomiske midler til en støjvold, fordi et privat initiativ kan få de frivillige fonde til at gå med i et sådant projekt. Mogens G. Nielsen vil prøve at undersøge, hvad et sådant projekt vil koste. Staten vil ifølge trafikminister Hans Christian Schmidt betale for støjskærmene. 

3. Parcelhusejernes Landsforening 

 Birgit M. Lemvigh er blevet indkaldt til bestyrelsesmøde den 18. september. 

4. Fællesrådet 

Frede Damgaard indkalder til møde i fællesrådet for grundejerforeningerne i Gentofte Kommune den 16., 22. eller 23. september. 
Fællesrådet skal herefter have et møde med borgmester Hans Toft. 
Gentofte Sogns Grundejerforening vil tage følgende sager op: 

a) 
Mange vejskilte står på den forkerte side af vejen, så det ikke er muligt at se vejens navn, når man kommer kørende i højre side og skal dreje af. (BML) 

b) 
Støjbekæmpelse ved Gentofte Sø. (MGN og TNC) (foto: Alma Tjørning) 

c) 
Status på P-vagternes arbejde i Gentofte. (BML) 

d) 
Kommunens politik med hensyn til kloakkernes vedligeholdelse og Kapacitet. (HH) 

5. Lokale spørgsmål 

Jørn Wagner, Ericavej 3 lejer et stykke jord af DSB (240 kvadratmeter). Lejen er forhøjet fra 370 Kr om året til 3.725 Kr om året. 
En anden beboer på Høegsmindevej har fået en lejeforhøjelse fra 275 Kr om året til 4.350 Kr om året. 
Formanden råder de berørte grundejere til at rejse indsigelse i boligretten. 

YouSee kan ikke levere alle steder, selvom de foregiver det. En grundejer på Kildeskovsvej 34 har således ikke kunnet få You See, og det har ikke været muligt at få at vide hvorfor. Bestyrelsen tror, at TDC måske kan løse problemet. Grundejeren beder om hjælp, og formanden vil følge sagen op. 

Den 22. juni var der møde hos Vej og Park om parkeringsforholdene ved GVI i Nymosen. To grundejere på Mosebuen var utilfredse med, at GVI vil have udvidet den eksisterende parkeringsplads, så de rekreative områder bliver ødelagt. Problemet er stort, fordi der ved stævner og træning parkeres mange biler, og fordi Mosebuen er en meget smal vej. Den eneste indgang til GVI er fra Mosebuen og på en dag med fodboldstævne, kan det blive vanskeligt for et udrykningskøretøj at komme frem til klubben. Fra grundejerforeningen deltog Flemming Torp og Kirsten Elvstrøm. Fra Vej og Park deltog Niels Christian Kofoed og fra Idræt og Fritid deltog Anders Munch Skovgren. 
Der var enighed om, at der fremover kun kan parkeres i den ene side af Mosebuen og parkeringen på den eksisterende parkeringsplads vil blive tidsbegrænset. 
Grundejerforeningen støtter beboernes ønske om en ensretning af Mosebuen, da der ikke umiddelbart kan skaffes mere plads og den eneste løsning derfor må blive at sprede trafikken ved en ensretning af Mosebuen fra Vangedevej til Ericavej. For at undgå at der bliver kørt for stærkt kan hastighedsdæmpende foranstaltninger opsættes. Dette vil også gavne trafiksikkerheden for de mange skolebørn, som daglig færdes ved Busses skole og ved GVI. GSG påtænker at inddrage Fogus i arbejdet. 
Der bliver indkaldt til et nyt møde hos Vej og Park til efteråret. 

Formanden har modtaget en klage over, at ejendommen Toftekærsvej 34 bruges til skole i stedet for til privat bolig, da ejendommen ligger i et villakvarter med privat beboelse. Beboeren i nr 32 beder om hjælp og formanden vil skrive til kommunen. 

Vedrørende Lyngbyvej 317A, hvor Fitness World har opsat et udsugningsanlæg udenpå ejendommen, har formanden klaget, da naboerne bliver generet af anlægget. Sagen kører i Statsforvaltningen Hovedstaden. 

6. Medlemsarrangementer: 

Kaj Torp arrangerer en teatertur til Teatret bag Kroen i Ordrup. 
Der sælges 50 biletter á 328 Kr til medlemmer af GSG. ( oprindelig pris: 378 Kr). 
Datoen bliver 19. november kl 19 og billetten dækker både middag og forestilling. 

Birgit M. Lemvigh arrangerer en aften med tyverisikring af hjemmet i Rådhusets kantine den 28. oktober. 

7. Medlemshvervning. 

Helle Haremoës undersøger mulighederne for annoncering i Gentofte Bio, og Mogens G. Nielsen undersøger, om det er muligt at få oplyst, hvornår nye grundejere flytter til det område, som foreningen dækker. 

8. Bladet 

Det næste blad forventes at udkomme i anden uge af oktober måned. 

9. Eventuelt. 

Der afholdes en middag for deltagerne i Sankt Hans arrangementet på Café Esther i Hellerup den 3. november kl 19. Indkaldelse ved TNC. 

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 24. november kl 17:30 hos næstformanden.
Comments