Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Regnskab 2008

Regnskab for året 2008:

Indtægter:
Medlemskontingenter
Ejendomsoplysninger
Renteindtægter
Kursregulering, værdipapirer
Indtægter i alt:

Udgifter:
Parcelhusejernes landsforening
Generalfors.og medlemsarrang.
Sankt Hans fest
2 bænke ved Gentofte sø
GSG-nyt
IT-service, hjemmeside
Medlemshvervning, annoncering
Ledelsens møder
Kontorhold, tryksager, porto mv.
PBS-opkr. og økonomisystem
Gaver og blomster
Forsikringer og kontingenter
Bank-og depotgebyrer
Udgifter ialt:

Overskud:
Hensat til jubilæumsfond
Overført til egenkapital

2007

203.765
1.200
12.283
2.583
219.831


55.550
12.243
12.050
0
51.495
11.175
3.349
14.255
20.362
14.561
3.343
2.250
   513
201.146

18.685
15.000
3.685

2008

218.789
2.500
18.747
      0
240.036


56.175
9.530
8.232
15.000
40.849
11.165
8.400
9.011
23.325
12.482
3.320
2.350
   500
200.339

39.697
25.000
14.697

Budget 2008

215.000
2.000
18.000
     0
235.000


56.500
15.000
15.000
15.000
45.000
12.000
4.000
12.500
21.000
14.000
3.000
2.500
   500
216.000

19.000
15.000
4.000

Budget 2009

225.000
2.000
10.000
      0
237.000


58.000
15.000
15.000
0
45.000
12.000
15.000
12.500
24.000
14.000
3.500
2.500
   500
217.000

20.000
20.000
      0Balance pr. 31/12-2008

Aktiver:

Danske Bank
Tilgodehavende obligationsrenter
Forudbetalte omkostninger
Obligationer, nominel værdi (Kursværdi kr. 252.604)
Aktiver ialt


2007

35.820
0
900
259.656

296.376


2008

87.177
6.046
3.254
256.959

353.436


Passiver:

Gæld og hensættelser
Forudmodtaget kontingent
Skyldige omkostninger
Hensat til jubilæumsfond
Gæld i alt

Egenkapital
Saldo pr. 1.januar
Årets resultat
Saldo pr. 31.. december

Passiver ialt
990
1.493
45.000
47.483


245.208
3.685
248.893

296.376
2.775
17.071
70.000
89.846


248.893
14.697
263.590

353.436Jørgen Tjørning
Kasserer


Revisionspåtegning:

Ovennævnte regnskab har vi gennemgået
og fundet i overensstemmelse med foreningens bogføring og forelagte bilag.
De anførte beholdninger forefandtes.

Poul Callesen og Jens Vinther Nielsen
revisorer


Bestyrelsen for Gentofte Sogns Grundejerforenng

Birgit Lemvigh, Thor N. Callesen, Eggert frandsen, Kaj Torp, Flemming Torp,
Svend Chr. Andersen, Mogens G. Nielsen og Jørgen Tjørning.
Comments