Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Regnskab 2009

Regnskab for året 2009:

Indtægter:
Medlemskontingenter
Ejendomsoplysninger
Renteindtægter
Kursregulering, værdipapirer
Indtægter i alt:

Udgifter:
Parcelhusejernes landsforening
Generalforsamling
Medlemsarrangementer
Sankt Hans fest
Bænke/flag/Skilte
GSG-nyt
IT-service, hjemmeside
Medlemshvervning, annoncering
Ledelsens møder
Kontorhold, tryksager, porto mv.
PC og IT-udstyr
PBS-opkr. og økonomisystem
Gaver og blomster
Forsikringer og kontingenter
Bank-og depotgebyrer
Ordinære udgifter ialt:
Jubilæum
Hensat til jubilæumsfond
Udgifter i alt
Overskud


2008

218.789
2.500
18.747
      0
240.036


56.175
4.430
5.100
8.232
15.000
40.849
11.165
8.400
9.011
23.325
0
12.482
3.320
2.350
   500
200.339

25.000
225.339
14.697

2009

236.894
1.850
14.719
    523
253.986


57.950
5.600
5.809
-2.951
3.267
45.238
11.100
4.723
10.397
28.368
10.681
10.882
2.681
2.350
   515
196.610
127.164
-70.000
253.774
   212


Budget 2009

225.000
2.000
10.000
      0
237.000


58.000
6.000
9.000
15.000
0
45.000
12.000
15.000
12.500
24.000
0
14.000
3.500
2.500
   500
217.000

20.000
237.000
      0

Budget 2010

225.000
2.000
13.000
      0
240.000


60.000
7.000
15.000
15.000
3.000
47.000
12.000
15.000
12.500
30.000
3.000
12.000
3.500
2.500
   500
238.000

0
238.000
2.000


Balance pr. 31/12-2009

Aktiver:

Danske Bank
Tilgodehavende obligationsrenter
Forudbetalte omkostninger
Obligationer, nominel værdi
(Kursværdi kr. 284.075)
Aktiver ialt


2008

87.177
6.046
3.254
256.959

353.436


2009

1.208
3.816
0
279.648

284.672


Passiver:

Gæld og hensættelser
Forudmodtaget kontingent
Skyldige omkostninger
Hensat til jubilæumsfond
Gæld i alt

Egenkapital
Saldo pr. 1.januar
Årets resultat
Saldo pr. 31.december
Passiver ialt
2.775
17.071
70.000
89.846


248.893
14.697
263.590
353.436
185
20.685
    0
20.870


263.590
   212
263.802
284.672Jørgen Tjørning
Kasserer


Revisionspåtegning:

Ovennævnte regnskab har vi gennemgået
og fundet i overensstemmelse med foreningens bogføring og forelagte bilag.
De anførte beholdninger forefandtes.

Poul Callesen
revisor


Bestyrelsen for Gentofte Sogns Grundejerforenng

Birgit Lemvigh, Thor N. Callesen, Eggert frandsen, Kaj Torp, Flemming Torp,
Svend Chr. Andersen, Mogens G. Nielsen og Jørgen Tjørning.
Comments