Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Regnskab 2013

Budget Budget
INDTÆGTER 2012 2013 2013 2014
Medlemskontingenter 225.147 216.892 220.000 215.000
Ejendomsoplysninger 0 300 0 0
Renteindtægter 14.759 13.774 12.500 12.500
Kursregulering, obligationer -6.481 -2.574 0 0
Indtægter i alt 233.425 228.392 232.500 227.500
UDGIFTER
Parcelhusejernes Landsforening 58.300 58.600 58.600 58.600
Generalforsamling, nettoudgift 12.060 9.657 10.000 10.000
Medlemsarrangementer 7.429 3.186 10.000 10.000
Bestyrelsesseminar 10.285 10.535 10.000 10.000
Sankt Hans fest, nettoudgift 15.808 23.636 10.000 15.000
Medlemsblad 53.307 58.405 60.000 60.000
Medlemshvervning og annoncering 3.750 300 10.000 15.000
Ledelsens møder 6.922 5.233 10.000 7.500
Bestyrelsesvederlag 29.600 29.600 29.600 29.600
Kontorhold, tryksager, porto, mv. 7.112 7.194 9.000 8.000
IT-assistance, hjemmeside mv.  3.862 3.469 5.000 5.000
Nets-opkrævninger 8.067 7.476 9.000 8.000
Gaver og blomster 847 1.431 2.000 2.000
Forsikringer og kontingenter 1.850 1.950 2.200 2.000
Bank- og depotgebyrer 515 537 600 600
Udgifter i alt 219.714 221.209 236.000 241.300
Overskud 13.711 7.183 -3.500 -13.800
der overføres til egenkapitalen
Balance pr. 31. december 2013
Budget
AKTIVER 2012 2013 2014
Danske Bank 32.834 4.049 5.329
Tilgodehavende obligationsrenter 3.663 3.529 3.500
Obligationer, nominel værdi 320.919 353.219 330.000
(Kursværdi kr. 360,335)      
Aktiver i alt 357.416 360.797 338.829
PASSIVER
Gæld og hensættelser
Forudmodtaget kontingent 3.145 1.920 3.000
Skyldige omkostninger 25.825 23.248 10.000
Gæld i alt 28.970 25.168 13.000
Egenkapital
Saldo pr. 1. januar 314.735 328.446 335.629
Årets resultat 13.711 7.183 -13.800
Saldo pr. 31. december 328.446 335.629 321.829
Passiver i alt 357.416 360.797 334.829
Jørgen Tjørning
Kasserer
Revisionspåtegning:
Ovennævnte regnskab har jeg gennemgået og fundet i overensstemmelse med
foreningens bogføring og forelagte bilag. De anførte beholdninger forefandtes.
Poul Callesen
Revisor
Bestyrelsen for Gentofte Sogns Grundejerforening
Birgit Lemvigh. Thor N. Callesen, Morten Gjøl, Helle Harremoës,
Mogens G. Nielsen, Flemming Torp, Kaj Torp og Jørgen Tjørning
Comments