Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Regnskab 2015

Gentofte Sogns Grundejerforening

Regnskab for 2015

Budget

Budget

INDTÆGTER

2014

2015

2015

2016

Medlemskontingenter

215.608

209.852

214.000

207.000

Ejendomsoplysninger

300

1.000

0

0

Renteindtægter

12.216

7.689

10.000

7.000

Kursregulering, obligationer

1.110

-3.330

0

0

Indtægter i alt

229.234

215.211

224.000

214.000

UDGIFTER

Parcelhusejernes Landsforening

59.425

59.250

59.300

57.000

Generalforsamling, nettoudgift

10.026

7.833

10.000

9.000

Medlemsarrangementer

2.198

887

10.000

4.000

Bestyrelsesseminar

0

6.170

11.000

8.000

Sankt Hans fest, nettoudgift

27.372

24.406

25.000

25.000

Istandsættelse af både

5.451

0

0

5.000

Medlemsblad, netto

52.516

47.531

55.000

50.000

Medlemshvervning og annoncering

35.250

1.200

2.000

2.000

Bannere, logo og anden reklame

9.586

7.031

0

5.000

Ledelsens møder

9.173

6.694

9.000

8.000

Bestyrelsesvederlag

26.825

22.800

29.600

22.000

Kontorhold, tryksager, porto, mv.

212

1.678

3.000

2.000

IT-assistance, hjemmeside mv.

3.185

1.801

2.500

2.000

Nets-opkrævninger

8.449

7.542

8.000

9.000

Gaver og blomster

1.535

4.127

2.000

2.000

Forsikringer og kontingenter

1.850

1.950

2.000

2.000

Bank- og depotgebyrer

562

597

600

1.000

Udgifter i alt

253.615

201.497

229.000

213.000

Overskud

-24.381

13.714

-5.000

1.000

der overføres til egenkapitalen


Balance pr. 31. december 2015

Budget

AKTIVER

2014

2015

2016

Danske Bank

29.923

54.304

42.462

Tilgodehavende obligationsrenter

2.790

2.407

3.500

Obligationer, nominel værdi

288.781

268.251

280.000

(Kursværdi kr. 281.061)

 

 

 

Aktiver i alt

321.494

324.962

325.962

PASSIVER

Gæld og hensættelser

Forudmodtaget kontingent

1.715

0

0

Skyldige omkostninger

8.531

0

0

Gæld i alt

10.246

0

0

Egenkapital

Saldo pr. 1. januar

335.629

311.248

324.962

Årets resultat

-24.381

13.714

1.000

Saldo pr. 31. december

311.248

324.962

325.962

Passiver i alt

321.494

324.962

325.962

Torben Schipper

Kasserer

Revisionspåtegning:

Ovennævnte regnskab har jeg gennemgået og fundet i overensstemmelse med

foreningens bogføring og forelagte bilag. De anførte beholdninger forefandtes.

Poul Callesen

Revisor

Bestyrelsen for Gentofte Sogns Grundejerforening

Birgit Lemvigh. Morten Gjøl, Helle Harremoës,

Torben Schipper og Flemming Torp


Comments