Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Regnskab 2016

Gentofte Sogns Grundejerforening

Regnskab for 2016

Budget

INDTÆGTER

2015

2016

2017

Medlemskontingenter

209.852

195.595

195.000

Bådudlån

0

800

800

Ejendomsoplysninger

1.000

2.400

1.000

Renteindtægter

7.689

6.642

7.000

Kursregulering, obligationer

-3.330

0

-5.000

Indtægter i alt

215.211

205.437

198.800

UDGIFTER

Parcelhusejernes Landsforening

59.250

57.225

57.000

Generalforsamling, nettoudgift

7.833

8.375

8.000

Medlemsarrangementer

887

14.367

10.000

Bestyrelsesseminar

6.170

6.067

8.000

Sankt Hans fest, nettoudgift

24.406

27.594

24.000

Istandsættelse af både

0

3.638

2.000

Medlemsblad, netto

47.531

26.544

48.000

Medlemshvervning og annoncering

1.200

2.152

1.000

Bannere, logo og anden reklame

7.031

0

0

Ledelsens møder

6.694

3.414

6.000

Bestyrelsesvederlag

22.800

18.750

20.000

Kontorhold, tryksager, porto, mv.

1.678

4.747

1.000

IT-assistance, hjemmeside mv.

1.801

3.113

1.500

Nets-opkrævninger

7.542

7.413

7.500

Gaver og blomster

4.127

3.516

2.000

Forsikringer og kontingenter

1.950

-7.160

2.000

Bank- og depotgebyrer

597

551

750

Udgifter i alt

201.497

180.306

198.750

Overskud

13.714

25.131

50

der overføres til egenkapitalen

 

  

Balance pr. 31. december 2016

Budget

AKTIVER

2015

2016

2017

Danske Bank

54.304

157.988

83.145

Tilgodehavende obligationsrenter

2.407

0

0

Obligationer, nominel værdi

268.251

192.107

267.000

(Kursværdi kr. 205.176)

 

 

 

Aktiver i alt

324.962

350.095

350.145

PASSIVER

Gæld og hensættelser

Forudmodtaget kontingent

0

0

0

Skyldige omkostninger

0

0

0

Gæld i alt

0

0

0

Egenkapital

Saldo pr. 1. januar

311.248

324.963

350.095

Årets resultat

13.714

25.132

50

Saldo pr. 31. december

324.962

350.095

350.145

Passiver i alt

324.962

350.095

350.145

Torben Schipper

Kasserer

Revisionspåtegning:

Ovennævnte regnskab har jeg gennemgået og fundet i overensstemmelse med

foreningens bogføring og forelagte bilag. De anførte beholdninger forefandtes.

Poul Callesen

Revisor

Bestyrelsen for Gentofte Sogns Grundejerforening

Birgit Lemvigh, Helle Harremoës,

Torben Schipper og Flemming Torp


Comments