Bestyrelsen‎ > ‎Referater‎ > ‎

Regnskab 2017

Gentofte Sogns Grundejerforening

Regnskab for 2017

Budget

INDTÆGTER

2016

2017

2018

Medlemskontingenter

195.595

187.711

188.000

Bådudlån

800

350

500

Ejendomsoplysninger

2.400

3.000

3.000

Renteindtægter

6.642

7.061

7.000

Kursregulering, obligationer

0

-1.128

0

Indtægter i alt

205.437

196.994

198.500

UDGIFTER

Parcelhusejernes Landsforening

57.225

56.225

56.000

Generalforsamling, nettoudgift

8.375

5.497

8.000

Medlemsarrangementer

14.367

9.111

10.000

Bestyrelsesseminar

6.067

5.200

6.000

Sankt Hans fest, nettoudgift

27.594

8.812

20.000

Istandsættelse af både

3.638

0

1.000

Medlemsblad, netto

26.544

48.921

48.000

Medlemshvervning og annoncering

2.152

1.764

2.000

Bannere, logo og anden reklame

0

4.569

2.000

Ledelsens møder

3.414

2.443

2.500

Bestyrelsesvederlag

18.750

22.500

22.500

Kontorhold, småanskaffelser og vedligeholdelse

4.747

599

500

IT-assistance, hjemmeside mv.

3.113

3548

4.000

Nets-opkrævninger

7.413

6.406

7.000

Gaver og blomster

3.516

8.809

7.000

Forsikringer og kontingenter

-7.160

2.077

2.000

Bank- og depotgebyrer

551

1.771

2.000

Udgifter i alt

180.306

188.252

200.500

Overskud

25.131

8.742

-2.000

der overføres til egenkapitalen

Balance pr. 31. december 2017

Budget

AKTIVER

2016

2017

2018

Danske Bank

157.988

190.735

196.837

Obligationer, nominel værdi

192.107

168.102

160.000

(Kursværdi kr. 179.798)

 

 

 

Aktiver i alt

350.095

358.837

356.837

PASSIVER

Gæld og hensættelser

Forudmodtaget kontingent

0

0

0

Skyldige omkostninger

0

0

0

Gæld i alt

0

0

0

Egenkapital

Saldo pr. 1. januar

324.963

350.095

358.837

Årets resultat

25.132

8.742

-2.000

Saldo pr. 31. december

350.095

358.837

356.837

Passiver i alt

350.095

358.837

356.837

Torben Schipper

Kasserer

Revisionspåtegning:

Ovennævnte regnskab har jeg gennemgået og fundet i overensstemmelse med

foreningens bogføring og forelagte bilag. De anførte beholdninger forefandtes.

Poul Callesen

Revisor

Bestyrelsen for Gentofte Sogns Grundejerforening

Birgit Lemvigh, Jens Tarp, Helle Harremoës, Anna Udar,

Henning Nielsen, Torben Schipper og Flemming Torp

Comments