Grønt Råd referat 10. oktober 2019

REFERAT

GRØNT RÅD, GENTOFTE KOMMUNE

Møde den 10. oktober 2019

 

Deltagere:

 

Formand for Teknik-og Miljøudvalget                            Karen Riis Kjølbye

Repræsentant fra Økonomiudvalget                                 Brigitta Rick

Repræsentant fra Teknik- og Miljøudvalget                     Kristine Kryger

Grøn Guide                                                                     Karen Stevnbak Andersen

Danmarks Naturfredningsforening                                                    Ulrik Reeh
                                                                                       Jens Wiene

Sammenslutningen af idrætsforeninger
i Gentofte Kommune                                                      Martin Dahl

Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd                                  Leif Erritsø Nielsen

Grundejerforeningernes Fællesråd                                   Jens Tarp

FOGUS                                                                          Britta Andersen

Boligforeningerne                                                           Hanne Merete Olsen

Naturstyrelsen                                                                 Steen Bjarke Hansen

Styrelsen for slotte og kulturejendomme                          Sophy Høy

Dansk Ornitologisk Forening                                          Thomas Vikstrøm

Friluftsrådet                                                                     Vibeke Preisler


Planchef, Plan og Byg                                                     Michael Holst

Park- og Vejchef                                                             Henning Uldal

Park og Vej                                                                     Mads Sorrento

Leder af Natur og Miljø                                                   Liselotte Ludvigsen

Natur og Miljø                                                                Magnus Hauch

Bæredygtighedskoordinator                                            Gerald Maureschat

 

 

 

1.     Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.


2.     Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt.


3.     Fast punkt: ”Bæredygtigt Byliv”
Idéer og forslag til konkrete projekter/indsatser indenfor ’bæredygtigt byliv’ blev drøftet

  

Bæredygtigt byliv i Jægersborg

På sidste møde foreslog DN ved Ann initiativet ’bæredygtigt byliv i Jægersborg’. Ann deltog ikke i mødet, men har efterfølgende oplyst, at hun samarbejder med dem, der i arkitektur-opgaveudvalgssammenhæng forbereder en udstilling på Jægersborg Bibliotek om arkitekturen i Jægersborg. Ann er også involveret i opgaveudvalget vedr. Det grønne Gentofte, hvor afvanding via de grønne stier i Jægersborg er sat på dagsorden. Endelig samarbejder Ann med Mosegårdskvarteret om at finde sociale og økologisk bæredygtige løsninger til de grønne områder ved almene boliger.

 

Samarbejde mellem aktører i Vangede

Leif Erritsø Nielsen og Hanne Merethe Olsen efterspurgte større inddragelse og samarbejde mellem aktører, herunder boligforeninger, når der skal ske ny byplanlægning, nyrenovering af arealer mm, fx i Vangede. Gentofte Kommune inviterer til informationsmøder og høringer ifm. planlægning og større bygge- og anlægsarbejder. Dette kunne meget fint suppleres med orienteringsmøder, som bliver arrangeret af de lokale aktører.

 

Gentofte Liv møde

Martin Dahl fra Gentofte Læring, Idræt og Velvære (Gentofte LIV) deltog i mødet og fortalte kort om Gentofte LIV og Campus Hellerup. Han ser stort potentiale for bæredygtigte samarbejder mellem Gentofte LIV og Bæredygtighedsnetværket. Det blev aftalt, at Bæredygtighedsnetværket ved Gerald Maureschat inviterer til et møde, hvor forskellige ideer og muligheder for samarbejder skal drøftes.

 

Vangede – inspirationsaften om grøn/bæredygtig transport

Kristine Kryger orienterede om, at der på Vangede Bibliotek d. 14. november (red: arrangementet er blevet rykket og ny dato ved at blive fundet) vil blive arrangeret inspirationsaften med deltagelse af Lyngby Delebiler, Go More, Green Mobility m.fl. Dette arrangement kunne være fint at løfte til andre bydele og evt. Byens Hus.

Gerald gav en orientering om initiativer under bæredygtighedsnetværket.

Initiativ ’Cykelfællesskaber’ er et nyt borgerdrevet initiativ, som skal øge muligheden for, at ældre, syge og handicappede borgere kan komme ud på cykelture ved hjælp af frivillige cykelpiloter. Konceptet kendes fra ’Cykling uden alder’, men er i dette initiativ ikke begrænset til kun at være for ældre.

Herudover søger Byhaverne fortsat flere medlemmer (herunder er der stiftet en ny forening ”Spis Byen – Byhaven ved Hovedbiblioteket i Hellerup”, som har til formål at drive en byhave og at skabe et fællesskab om det at få noget til at spire og gro, og alle der har lyst til at deltage kan blive medlem). 

Endelig blev der opfordret til, at medlemmer af Grønt Råd (og foreningernes øvrige medlemmer/kolleger mm) deltager i det kommende arrangement: Sprint for Verdensmålene d. 20. november, kl. 12-16.30 eller 17-21.30. Her kan man bidrage til at udvikle på bæredygtige initiativer/idéer og man kan selv indmelde en idé og få hjælp til at udvikle på den i samarbejde med andre aktører.

 

4.     Temadrøftelse: Biodiversitet

Kommunens arealer

Mads Sorrento fra Park og Vej gav en introduktion til emnet biodiversitet - og fortalte om hvad kommunen allerede gør på kommunale arealer. Gentofte Kommunen arbejder generelt med at bevare og udvikle de grønne områder, og tænker i udviklingsplaner som kan bidrage til at fremme biodiversiteten. Park og Vej arbejder særligt i naturområderne med en ekstensiv pleje. Her kan dødt ved få lov at ligge, ligesom arealerne slås få gange om året for at fremme flere arter. Noget græs i parker får lov at gro, fx i drypzonen under træer, og andre steder er græs omdannet til eng. Der lægges løg i parker, som tiltrækker bier og insekter. På kirkegårdende er der stor kontinuitet med gamle træer. Her plantes blomstrende buske og stauder på gravsteder, og hvor det er muligt omlægges græs til blomster- og staudebede. Kvæggræsning og høslæt på engarealer i kommunen bidrager til at bekæmpe invasive arter og fremmer biodiversiteten.

I anlægsprojekter og ved nyplantning er der fokus på at vælge arter, der fremmer biodiversiteten og som passer til miljøet.

 

Park og Vej har startet en arbejdsgruppe, som skal arbejde med biodiversitet. Det er foreløbigt aftalt, at fokus ligger på at sikre bedre betingelser i kommunens naturområder, hvor der startes med at fokusere på naturområdet Christianholms Mose.

 

Præsentationen er vedlagt.

 

Charlottenlund Skov

Steen Bjarke Hansen fra Naturstyrelsen fortalte om hvilke udviklingstanker, der er gjort for Charlottenlund Skov. Som led i forvaltningsplanen er der stor fokus på bevarelse af de gamle egetræer, hvorfor der vil blive fældet bøgetræer for at skabe lysninger. Bøgetræer skal primært fældes i den sydlige del af Charlottenlund Skov. Naturstyrelsen er godt klar over, at det kan blive opfattet som brutalt med denne fældning, og derfor vil der være stor fokus på at informere om begrundelserne for fældningen, og der vil blive sat en række infoskilte op.

Naturstyrelsen har været i dialog med Novafos om at udnytte skovens areal til klimatilpasning og skabe nye løsninger og mere vand i skoven, der samlet kan bidrage til at skabe mere biodiversitet. Konkret tales der om at udnytte lavninger i terrænet og skabe et vandløbstracé.  

 

Bernstorffsparken

Sophy Høy fra Slots og Kulturstyrelsen fortalte om, hvilke udviklingstanker der er gjort for Bernstorffsparken. Slots og Kulturstyrelsen ser generel en fin sammenhæng i at bevare det historiske, romantiske billede af parker og slotte og samtidig bevare og udvikle på biodiversiteten. Der er fokus på at bevare de gamle træer (fx egetræer) og træerne nummereres, så det sikres, at man tilser og løbende kommer over træerne. Der arbejdes fortsat med at have områder med frugttræer, områder hvor der tilsås med engblanding, områder med folde til dyre afgræsning samt områder med insekthoteller.

Slots og Kulturstyrelsen har været i dialog med Novafos om, at parken i højere grad kan bruges til klimatilpasning ved at genskabe vådområder og vandkanaler, som kan opsamle, tilbageholde og forsinke regnvand i parken, som vil aflaste kloakkerne nedstrøms parken. Genåbning af vådområderne vil herudover bidrage positivt til biodiversiteten.   

 

Drøftelse i grupper:

Efter de indledende oplæg blev følgende spørgsmål drøftet i grupper:

Hvordan sætter vi gang i udviklingen af mere biodiversitet?

Hvilke potentialer er der? Hvilke barrierer er der (og hvordan overkommer/arbejder vi med disse)?

Hvordan får vi engageret borgere/foreninger?

 

Dette gav anledning til følgende anbefalinger/forslag:

 

Indsatser vi bør overveje at sætte i gang: 

-         Udvælg nøje, fokuser på at der skal forskellige indsatser på forskellige arealtyper: kommunale arealer, privatejede (boliger og virksomheders arealer, flerejede (f.eks. ejerforeninger og andelsboligforeninger).

-         Etabler grønne tage på kommunens ejendomme og evt. busstoppesteders tage.

-         Sikre det vigtigste (Brandmandens Lov) og skab tiltag til beskyttelse. Det vigtigste er kortlægning og beskyttelse af rødlistede arter.

-         Keep it simple – tænk gerne i småprojekter

-         Beplant ’frie’ arealer fx vejrabatter

-         Indtænk krydderurte bede og spiselige afgrøder/frugter – også på offentlige arealer

-         Hav øje for lysforhold

-         Indtænk genbrug/genanvendelse af planter (kan der arbejdes med at udvikle en plante genbrugs station/portal ’Grønbørs’?)

Hegn:

-         Hav øje for om der er behov for hegn

-         Skab sammenhæng mellem naturområder ved at udviske fysiske barrierer.

-         Her kan private haver bidrage ved at benytte levende hegn, eller kvashegn, i stedet for plankeværk eller mure.

-         Kvashegn kan i sig selv medvirke til at forbedre biodiversiteten, da de også fungerer som levested for mange smådyr. Derudover sparer man turen til genbrugspladsen med grene og kviste.

 

Information, kommunikation og vejledning:

-         Vild med vilje (med god info om hvorfor der er vildt) er et koncept, vi kan se kan bruges i GK – også ift. at formidle viden til skeptikerne

-         Skiltning på vildere arealer vil øge viden og forståelse.

-         Gør en indsats ift. ’nybyggere’, som blot rydder en beplantet grund uden omtanke for biodiversitet – kan vi forsøge at give vejledning fx ifm. byggetilladelse?

-         Hold inspirationsmøder for borgerne.

-         Tal til borgerne så de kan forstå det

-         Godt med rådgivning/foldere om generel vejledning for at skabe mere biodiversitet

Borgerinddragelse:

-         Vi skal gennem dialog forsøge at engagere foreninger, borgere, ildsjæle og om muligt have ambassadører for arbejdet med biodiversitet.

-         Indtænk arbejdet med biodiversitet sammen med FN’s verdensmål og arbejdet med at skabe ’bæredygtighedsdannelse/uddannelse’ for unge

 

Anbefalinger er videreformidlet til kommunens arbejdsgruppe og opgaveudvalg for Det Grønne Gentofte.

Bæredygtighedsnetværket vil endvidere se på muligheden og interessen for at igangsætte samarbejdsprojekter inden for udvalgte af ovenstående forslag. Grønt Råds medlemmer opfordres ligeledes til at melde tilbage, hvis man har lyst til at deltage i konkrete tiltag til videreudvikling af biodiversitet.

 

5.     Orientering fra foreninger og fra kommunen

DOF:
- Hvordan går det med kommunens minkbekæmpelse? DOF har kendskab til forekomst af mink, der er en stærk invasiv art, på Charlottenlund Fort og nu atter i Gentofte Sø, for første gang siden 2013. Har kommunen kendskab til flere forekomster?

 

Gentofte Kommune har en aftale med en jæger, der udsætter fælder i havnene. Bestanden kan herved holdes nede, men det er ikke lykkedes at få dem udryddet. Kommunen har ikke observeret mink ved Charlottenlund Fort, og på Charlottenlund Strand og Bellevue Strand er der heller ikke konstateret et alvorligt problem med mink.

 

Mads Sorento er kommunens tovholder for bekæmpelse af mink ved Gentofte Sø. Den 15. oktober kl. 10 blev afholdt møde med Naturstyrelsen ved Sven Norup ved Gentofte Sø, hvor der blev udleveret 3 fælder og flydeplatforme, som nu er udsat. Frivillige, der har meldt sig til at føre tilsyn, var ligeledes inviteret. Sven instruerede i brugen af fælderne. Der blev i uge 44 fanget en mink. Kommunen lader derfor fælderne stå lidt endnu for at se om der skulle være flere.

 

-       Hvordan er kommunens planer for den kommende vinters naturpleje af holmene i Gentofte Sø?

Vedhæftede dokument beskriver kommunens plan for naturpleje af holmene i Gentofte Sø. Holmene er endnu ikke ryddet for vedopvækst og tagrør, men det sker i løbet af oktober og november.


Kommunen: Diverse kort orientering.

 

Opgaveudvalget Det Grønne Gentofte

Opgaveudvalget er kommet i gang og har indledningsvist været på ekskursion rundt i Gentofte Kommune for at se eksempler på forhavernes og vejens indretning, samt de store træers betydning for de grønne vejbilleder, og til Østerbro, for at se eksempler på klimaprojekter og begrønning af veje, som er skabt i et tæt samarbejde mellem borgere og kommune. For udvalgets arbejde vil der være særligt fokus på områder, hvor villahaver møder vejen, herunder bevaringsværdige træer, vejtræer, forhavens indretning, hække og hegn. Desuden undersøges, hvordan udvalgets idéer og anbefalinger kan fremmes i dialog mellem borgerne og kommunen. Udvalget skal ikke forholde sig til større offentlige naturområder, såsom parker, skove, moser, sportsarealer og kirkegårde.

 

I processen planlægges et udvidet møde og workshop d. 4. december, hvor bl.a. Grønt Råd vil blive inviteret til at komme med input til udvalgets opgaveløsning.


6.     Næste møde

Næste møde afholdes torsdag den 7. maj 2020 kl. 16-17.30.

Medlemsarrangement 21.nov. om Vangede før og nu

indsendt 30. okt. 2019 08.53 af Gentofte Sogn Grundejerforening   [ opdateret 30. okt. 2019 08.57 ]

GSG byder på æbleskiver og gløgg 

torsdag den 21. november 2019 kl. 19.00 

i Café Caféen i Vangede Bibliotek, Vangede Bygade, 2820 Gentofte

 

VANGEDE FØR OG NU

v/Niels Ulrik Kampmann Hansen

I forbindelse med præsentationen af ”Vangede – før og nu” byder GSG på æbleski ver og gløgg i Cafè Cafèen, så vi kan ønske hinanden god jul på en festlig måde. 


”Vangede – nu og før” præsenteres af Niels Ulrik Kampmann Hansen, der i regi af Gentofte Lokalhistoriske Forening, er forfatter til en række temahæfter om bydele i Gentofte. Forfatterskabet omfatter også et temahæfte, der fortæller om Vangede. 


Arrangementet er gratis for medlemmer. Ønsker du at deltage, vil vi gerne høre fra dig senest den 20. november kl. 12.00 på mail:
tilmeld@gsgnyt.dk 

Hegnsloven

indsendt 28. jul. 2019 22.18 af Torben Schipper   [ opdateret 29. jul. 2019 22.42 af Gentofte Sogn Grundejerforening ]

Hæk og hegn i skel

Naboer kommer ofte op at skændes om hæk og hegn i og tæt på skel.

Bolius, Boligejernes Videncenter gennemgår de vigtigste regler om fælles, eget og indre hegn. Dem kan du finde via dette link:  
KLIK her

Samme emne har Din Bolighandel udarbejdet en grafik om. Den kan du finde via dette link KLIK her


Sankthansbål 2019 ved Gentofte Sø

indsendt 13. jun. 2019 22.11 af Gentofte Sogn Grundejerforening   [ opdateret 13. jun. 2019 22.25 ]

Søndag den 23. juni arrangeres sankthans med bål, tale og fyrværkeri fra kl. 21.30. Medbring selv picnickurv i år. 

Arrangementet starter omkring kl. 21.30, hvor borgmester Hans Toft holder båltale. Herefter tænder kommunens folk bålet, hvorefter GSG står for det traditionelle fyrværkeri.

Da GSG i år ikke opstiller boder med salg af grillpølser og drikkevarer, er det en god idé selv at medbringe en picnickurv. 

Høslet d. 2. juli

indsendt 7. jun. 2019 08.32 af Gentofte Sogn Grundejerforening

Tirsdag den 2. juli kl. 16-20 afholdes det årlige høslæt på engen vest for søen inkl. forfriskninger og instruktion i at slå med le. Alle er velkomne, og vi kan sagtens bruge mange flere tilmeldte!

Tilmelding er nødvendig – til thomas.vikstroem@dof.dk.

Nærmere oplysninger vil følge.

Forårshilsner fra

Thomas Vikstrøm

2970 0224

Indkaldelse til generalforsamling

indsendt 20. mar. 2019 07.37 af Gentofte Sogn Grundejerforening

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Gentofte Sogns Grundejerforening som afholdes onsdag den 24. april, kl. 19.00 i

Kantinen på Gentofte Rådhus

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning om foreningens virksomhed
  3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. Regnskabet er trykt i bladet
  4. Fastsættelse af kontingent for 2019
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Jens Tarp, Henning Nielsen og Helle Harremoës er på valg og er villige til at modtage genvalg.
  6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Poul Callesen er revisor, revisorsuppleant er Inger Lise Rytter.
  7. Eventuelle forslag
  8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen ca. kl. 20.00 har GSG inviteret Jarl Krausing, international chef i den grønne tænketank CONCITO, til at fortælle om, hvor vi står på den globale og danske klima- og bæredygtighedsdagsorden.

Efter Jarls orientering arrangeres som sædvanlig fællesspisning med mad fra rådhusets kantine og 1 øl/vand pr. deltager. Betaling herfor udgør 50,- kr. pr. deltager. Tilmelding til spisning sker ved indbetaling af beløbet til foreningens konto i Danske Bank, reg.nr. 4190, kto. 7022832 eller med MobilePay til 49708, senest 12. april 2019.

Hvis du ikke deltager i spisningen, er det naturligvis gratis at deltage, og så behøver du ikke tilmelde dig på forhånd.

Med venlig hilsen
Gentofte Sogns Grundejerforening

Sankt hans festen 2018 aflyst

indsendt 18. jun. 2018 07.53 af Niels Ull Harremoës   [ opdateret 13. jun. 2019 22.13 af Gentofte Sogn Grundejerforening ]

På grund af afbrændingsforbud fra beredskab øst, aflyser vi årets Sankt hans fest ved Gentofte Sø.
Yderligere information information kan findes her https://beros.dk/.

Medlemsarrangement: Besøg i Folketinget

indsendt 17. maj 2018 23.54 af Gentofte Sogn Grundejerforening

Vi er glade for at kunne tilbyde vores medlemmer et besøg på Christiansborg den 4. juni kl 19-21. 
Vores vært er Mads Fuglede (V). Han vil gerne invitere os til en rundvisning på Christiansborg samt efterfølgende dialog om den trafik, støj og stigende forurening, som mange grundejere omkring København oplever at blive generet af. Mads er en del af en tværpolitisk 'trafikmafia', der arbejder for, at flere penge bliver brugt på infrastruktur omkring København. Mads vil især gerne i dialog med os vedrørende de problemer, vi har særligt i vores område. 

Tilmeldingsfristen er den 30. maj, men de 50 pladser bliver nok udsolgt før det. Da vi skal igennem sikkerhedskontrollen, mødes vi kl 18.40 ved besøgsindgangen på Christiansborg. Tilmeld dig med en mail til tilmeld@gsgnyt.dk - husk at skrive, hvor mange I kommer.

Generalforsamling 2018

indsendt 6. apr. 2018 00.20 af Helle Harremoes

GSG holder generalforsamling onsdag d. 18. april 2018 kl. 19.00 i kantinen på Gentofte Rådhus. 
Adgang via Rådhusets hovedindgang

Dagsorden i henhold til vedtægterne: 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning om foreningens virksomhed 
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. Regnskabet er trykt i bladet 
4. Fastsættelse af kontingent for 2019 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Flemming Torp (vores fyrværker) er på valg og er villig til genvalg. Anna Udar er på valg, men ønsker ikke genvalg. 
6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Poul Callesen er revisor, revisorsuppleant er Inger Lise Rytter. 
7. Eventuelle forslag 
8. Eventuelt 

Efter generalforsamlingen ca. kl. 20.00 har GSG inviteret cand.polit. Allan Malskær, der er landsformand for Parcelhusejernes Landsforening (PL), til at orientere om PL’s arbejde herunder boligpolitik og skat. 

Efter Allan Malskærs orientering arrangeres som sædvanlig fællesspisning med smørrebrød og 1 øl/vand pr. deltager. Betaling herfor udgør 60,- kr. pr. deltager. Tilmelding til spisning sker ved indbetaling af beløbet til foreningens konto i. Danske Bank, reg.nr. 4190, kto. 7022832 eller med MobilePay til 49708, senest 13. april 2018. 

Tilmelding til deltagelse i generalforsamlingen uden spisning er ikke nødvendig

Arrangement: Boligmarkedet i fremtiden

indsendt 22. dec. 2017 06.28 af Gentofte Sogn Grundejerforening

I dette forår holder vi et spændende arrangement i samarbejde med Spar Nord om fremtidens boligmarked.
Det foregår den 2. maj 2018. Se nærmere beskrivelse i kalenderen til højre her på siden, eller i det næste nummer af vores medlemsblad. 

Nyt om Gentofte Sø fra DOF

indsendt 29. sep. 2017 03.24 af Niels Ull Harremoës

Nyheder om Gentofte sø fra Dansk ornitologisk forening https://dofbasen.dk/IBA/nyt.php?lokid=149

1-10 of 85