Nyhedsbrev 14

Kommende arrangementer

SENSOMMERVANDRING OMKRING GENTOFTE SØ

Mandag den 27. august 2012 kl. 17.00 – ca. 20.00

MØDESTED: Nordenden af Gentofte Sø, ved stien fra Brogårdsvej

TEMAER: Sommerblomster, fugleunger, fugletræk og naturpleje

TURLEDER: Thomas Vikstrøm

MEDBRING: Passende påklædning & fodtøj (der kan være vådt på stierne!), evt. lidt at gumle på undervejs, kikkert om muligt.

På denne tid af året er der masser af karakteristiske planter, der stadig står i fuldt flor, fx læbeblomsten kærgaltetand, kurvblomsten hjortetrøst og den smukke brudelys, der alle er udbredt langs bredderne af Gentofte Sø

Sommerens høslæt på engene er vel overstået og vi vil derfor på engene kunne se det fæno-men, at mange af forårsplanterne remonterer, dvs. at de blomstrer igen! Det gælder bl.a. de farvestrålende arter engkabbeleje, trævlekrone og engforglemmigej, der lyser op i henholds-vis gult, rosa og blåt.

Hovedparten af høslættet er en ret omfattende arbejdsopgave, som foretages maskinelt af kommunen, men en mindre del af slættet sker på gammeldags vis med leer og foretages af frivillige fra det lokale høslætlav. Hovedformålene med det manuelle høslæt er at skåne de mest følsomme dele af engene for kørsel med tunge maskiner, samt at øge lokalbefolknin-gens engagement i naturplejen.

Naturplejen af områdets enge blev indledt i 1981 og har således over 30 år på bagen. Den har medført stor fremgang for en lang række lyskrævende arter, ikke mindst arter af orkide-er, hvoraf vi måske stadig kan være heldige at finde enkelte sump- og skovhullæbe i blomst.

Samtidig har mange fugle stadig unger mens andre allerede er på vej sydpå. Mange fuglear-ter får flere kuld i løbet af sommerhalvåret, især spurvefugle som solsort og mejser, men også duerne; sidstnævnte yngler nærmest året rundt, især hvis vinteren er mild. Også de fle-ste af søens svømmefugle kan stadig ses med unger; den senest ynglende af disse er trold-anden, hvis æg først klækkes i juli. Troldanden får derfor aldrig mere end et enkelt kuld.

Lappedykkerne og rørhønsene får til gengæld ofte to eller endda tre kuld i årets løb, mens knopsvaner, grågæs, gråænder og blishøns kan få et sent kuld, hvis det første mislykkes.

Af fugle som allerede er på vej sydover nu, kan vi være heldige at støde på især hvepsevåge, fiskeørn, mursejler, forskellige arter af svaler, vipstjerter og sangere og måske nogle vade-fugle – alt afhængig af vejret. Mange års erfaring har vist at fugletrækket over Gentofte Sø – og København i det hele taget – er størst i jævn nordvestenvind. Trækfuglene følger tilsyne-ladende en såkaldt ledelinje, der heromkring udgøres af søerne i Mølleåsystemet og/eller Dyrehaven – Ermelunden/Bernstorffs-parken - Gentofte Sø - Utterslev Mose.

Uanset vejret og tidspunktet for årets høslæt, så er der dog altid noget der rører sig i naturen omkring Gentofte Sø, og som er værd at se på og høre om!

Thomas Vikstrøm

Regnvandsmøde med Gentofte Kommune

Torsdag den 15. november 2012.

Tidspunkt og sted er ikke endeligt fastlagt. Det bliver sandsynligvis i Rådhusets kantine, men endelig besked vil komme med næste blad eller nyhedsbrev.

Konkurrence

Deltag i Grøn Guides sommerkonkurrence, der handler om gode råd.

Gå ind på Grøn Guides hjemmeside – www.gg-gentofte.dk - se de fem råd og send en mail til libj@gentofte.dk med nummeret ud for det råd der ikke er til gavn for klimaet.

Konkurrencen løber frem til 31.8.

Præmien er bogen ”Kom ind i klimakampen” af Thomas Vinge.

Udviklingen i ejendomspriserne i vores område i første halvår 2012

Gentofte Sogns Grundejerforenings (GSG) friske analyse af ejendomshandlerne i sit område viser at et fald er vendt til stigende huspriser i første halvår af 2012. Kvadratmeterpriserne er således steget 6 procent i forhold til andet halvår 2011.

Området omfatter ca. 6.800 husstande i primært Gentofte og Vangede omkring Gentofte Sø, og GSG har nøje fulgt huspriserne i over 500 ejendomshandler i de seneste 3½ år. I de syv halvår har priserne været stigende i de første fem halvår med en sammenlagt stigning i pri-serne på 25 procent.

Kvadratmeterpriserne er steget fra en gennemsnitspris på 25.300 kr/m² i første halvår 2009 til 29.700 kr/m² i første halvår 2012.

"Kvadratmeterpriserne varierer selvfølgelig med beliggenhed, alder og husets stand, men da der er en stor mængde af huse, som har været solgt i perioderne, kan gennemsnitspriser be-nyttes til en vurdering af prisændringerne i perioden", viser bestyrelsesmedlem i GSG, Mo-gens G. Nielsen, som har udført analyserne.

En nærmere analyse af tallene viser, at husenes gennemsnitsalder har ligget rimeligt kon-stant, idet de solgte huse i gennemsnit er bygget i sidste halvdel af 1930'erne. Dette passer godt med, at husene i grundejerforeningens område primært blev bygget i 1930'erne.

Analysen viser, at hussalget i det sidste halvår er steget til 2,9 hussalg pr. uge, og er næsten nu oppe på det tidligere stabile leje på ca. 3,3 hussalg pr. uge. Gennemsnitsstørrelsen på de solgte hus ligger i perioderne også nogenlunde konstant med en størrelse på ca. 150 m².

Huspriserne var gennemsnitlig på 4,4 millioner kr. i sidste halvår.

Resultaterne kan ses på www.gentoftesognsgrundejerforening.dk og i vedhæftede oversigt.

Udviklingsplan for Gentofte Sø og Brobæk Mose

Gentofte Sø og Brobæk Mose er udpeget som Natura 2000 område, fordi området indehol-der naturtyper, der er særligt truede. Staten har udarbejdet en naturplan, som stiller krav om bevarelse og udvikling af disse naturtyper.

Gentofte Kommune har siden 1980’erne plejet Gentofte Sø og Brobæk Mose efter en udvik-lingsplan, som tager udgangspunkt i bevarelse og udvikling af de særlige naturtyper, men har nu valgt at opdatere den eksisterende udviklingsplan og vil i den forbindelse også indar-bejde andre interesser end de biologiske interesser – dvs. rekreative, sundhedsmæssige og miljømæssige forhold.

Udviklingsplanen er ikke vedhæftet denne mail, da den er for stor. Interesserede kan finde den på vores hjemmeside, www.gsgnyt.dk. Høringsfristen er den 10. september. Er der no-gen der har bemærkninger til planen kan de give dem på vores hjemmeside eller maile dem direkte til Thor Callesen senest den 1. september, således at vi kan få det med i vores kom-mentarer til kommunen.

Cafe Jorden Rundt ved Gentofte Sø

Endelig kan vi fortælle, at planen om at flytte Cafe Jorden Rundt til det sydvestligste hjørne af søen til manges tilfredshed er opgivet. Det oplagte sted ville selvfølgelig være ved både-broen for enden af Fiskebakken, der hvor den grimme toiletbygning ligger, men det har des-værre har nok lange udsigter.

Jørgen Tjørning