Nyhedsbrev nr. 7

Kommende arrangementer

Generalforsamlingen afholdes på rådhuset onsdag den 30. marts kl. 18.30. Indkaldelse med dagsorden blev udsendt sammen med sidste nummer af GSG-Nyt. På generalforsamlingen vil lederen af Gentofte Fjernvarme, Johan Sølvhøj Heinesen fortælle om fjernvarmeudbygningen i Gentofte Kommune. Der vil ligeledes blive lejlighed til at diskutere bestyrelsens forslag om at ændre foreningens navn til Gentofte Vangede Grundejerforening.

Informationsmøde om støjskærmene ved Lyngbyvejen torsdag den 31. marts kl. 19.00 på Kildegård Privatskole. På mødet der afholdes af Vejdirektoratet vil der bl.a. blive informeret om:

Baggrunden for projektet

Støj – hvad er støj og hvilken effekt kan der forventes af en støjskærm

Baggrunden for valg af skærmtype og –design

Trafikafvikling i anlægsfasen

Derefter bliver der mulighed for at stille spørgsmål til Vejdirektoratets medarbejdere og rådgivere.

På vores hjemmeside, gsgnyt.dk kan man se en brochure om støjskærmene.

Mere information på www.vejdirektoratet.dk/dokument.asp?page=document&objno=258763

Gentofte Sø

Forurening af søen

Vi har bemærket, at nu hvor isen er væk, kommer der nogle grimme sort-brune plamager op til overfladen, som ser slemme ud og får det til at lugte råddent. Det er værst ovre på vestsiden, hvor de ligger ret tæt. Jeg har spurgt Thomas Vikstrøm, hvad det skyldes og her er hans forklaring:

”En sort søbund er et tegn på iltfrie forhold, hvilket ikke er ualmindeligt, når søer bundfryser, men som også forekommer som følge af næringsforurening, hvor næringsstofferne gøder mikro-algerne så meget, at disse bortskygger de ilt-producerende undervandsplanter. I en overvejende ren sø som Gentofte Sø er der nok fortrinsvis tale om iltfrie bundforhold pga. lang tids bundfrysning, og når der så omsider atter kommer ilt til bunden, starter på én gang al den nedbrydning (forrådnelse) som døde planter mv. på bunden er "gået glip" af siden bundfrysningen satte ind. Det lugter selvfølgelig voldsomt, når store mængder organisk materiale (døde smådyr og planter) pludselig begynder at blive nedbrudt på én gang i stedet for løbende - som i milde vintre. Normalt

vil det hurtigt ophøre igen, bl.a. fordi søen er så lavvandet (1,6 m på det dybeste sted), og derved nemt omrøres og iltes grundigt af vinden. Og når undervandsplanterne kommer og producerer ilt igen, går det endnu hurtigere.

Når det er sagt, må det ikke glemmes, at vandkvaliteten i søens vestkanal desværre ofte er dårlig (i modsætning til resten af søen), hvilket skyldes den fortsatte udledning af urenset husspildevand til søen, især som følge af overløb til Brobækken fra regnvandsbassinet ved Brogårdsvej. Herfra blev der alene i 2010 - iflg. kommunens egne oplysninger - udledt 28 millioner liter urenset husspildevand fuldt af sundheds- og miljøskadeligt toiletaffald mm. Det er hverken et kønt syn eller særlig

vellugtende, når den ellers så idylliske Brobæk fyldes med kloakvand, og det er bestemt heller ikke godt for plante- og dyrelivet i hverken bækken, mosens tørvegrave (som bækken står i forbindelse med) eller Gentofte Sø. Hvis ikke vi havde søens holme som en både fysisk og biokemisk (næringsomsættende) barriere mod alt dette spildevand, ville det stå skidt til med søen, men heldigvis

betyder holmenes beliggenhed, at spildevandets kolossale næringsindhold for størstedelen omsættes i vestkanalen og omkring holmene. Resten holder sig heldigvis til kanalen på vestsiden af holmene i søen og løber herfra videre ud i Gentofte Rende. Ellers ville det i sandhed stå skidt til med vandmiljøet i søen, og den ville ikke være blandt landets 10 reneste søer (over 20 ha) – hvilket den heldigvis stadig er kendt for at være!

I øjeblikket og frem til den 6. april har Miljøministeriet såkaldte vandplaner i høring for hele landet. Vandplanerne er udarbejdet for at Danmark kan leve op til det såkaldte vandrammedirektiv fra EU, der kræver væsentlige forbedringer af medlemslandenes vandmiljø. Enhver er velkommen til at give sit besyv med om vores fremtidige vandmiljø, så der skal herfra lyde en opfordring til at gå ind

http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/ og gøre opmærksom på at de uhygiejniske og miljøskadelige kloakoverløb med urenset spildevand må og skal bringes til ophør – såvel ved Gentofte Sø som alle andre steder, hvor spildevandet løber ud i områder af stor naturmæssig og rekreativ værdi.”

GSG har naturligvis sammen med DOF, naturfredningsforeningen og Botanisk Forening tilsluttet

sig Thomas Vikstrøms høringssvar.

Vi er fuldstændig enige med Thomas Vikstrøm om, at vi må have sat en stopper for denne skandaløse udledning af urenset toiletindhold i et tætbefolket rekreativt område, tilmed af stor naturværdi og GSG har derfor naturligvis tilsluttet sig Thomas indlæg. Da det er et ganske omfattende dokument er det ikke medtaget her, men kan i løbet af få dage ses på vores hjemmeside.

Vedligeholdelse og renovering af stierne. Af Lene Hoffmann, Park og Vej, 9/2

Som I ved, står vi på hovedet for at passe på orkideer og naturen ved Gentofte Sø. Samtidig vil vi også gerne løbende vedligeholde stierne af hensyn til tilgængeligheden i området. Vedligeholdelsesarbejderne udføres derfor med stor varsomhed af hensyn til naturen. Hvert år tilrettes kanter langs stierne, og der udlægges supplerende flis og grus. Det vil vi også gøre i år. Arbejderne er en

del af den almindelige årlige vedligeholdelse af stierne i området, men jeg vil for god ordens skyld informere jer om arbejdet på forhånd. Arbejderne omfatter:

På stien langs sydenden af Brobæk Mose udlægges et 0,6 m bredt grusbånd i midten af stien. Siderabatterne af den nuværende sti berøres derfor ikke af arbejdet.

Tværstien gennem rørskoven syd for Holmegårdsrenden suppleres med flis, og trækanten rettes op i den sydlige side. Der er ikke orkideer på denne strækning.

Stien langs Gentofte Sø syd for pontonbroen suppleres med grus således, at en 40 cm bred rabat langs søkanten (stiens østside) ikke berøres af arbejdet. Det er dér, orkideerne er! Ind mod Brobæk Mose (stiens vestside) rettes stien let op, inden der udlægges grus.

Arbejderne udføres med stor omhu, så orkideer m.fl. ikke berøres og i dialog med Gentofte Kommunes naturmyndighed, Natur og Miljø. Arbejdet planlægges udført i indeværende vinter.

Lene Hoffmann

Postkasser og levering af morgenaviser

Foranlediget af den nye postlov med krav til postkasser ude ved vejen har Mogens G. Nielsen i bestyrelsen sendt følgende brev til aviserne. Brevet er samtidig et læserbrev.

Folketinget har vedtaget en ny postlov, som indebærer at Post Danmark kun skal levere posten til postkasser ved vejen - i stedet for som nu gennem brevsprækken i døren. Inden 1. Januar 2012 skal alle husejere således have monteret nye postkasser.

I den anledning ønsker Gentofte Sogns Grundejerforening (GSG) - som repræsenterer 1300 grundejere - at spørge avisen, om I fortsat sikrer, at abonnenterne modtager deres morgen avis leveret igennem brevsprækken. På den måde undgår vi at gå ud i sne og regn for at hente morgenavisen. Et alternativ er at abonnenterne bliver så trætte af det, at de går væk fra papirversionen af avisen og

over til de elektroniske medier!

Svagt stigende priser i 2010 på husene i Gentofte Sogns Grundejerforenings område

Mogens G. Nielsen har på vegne af Gentofte Sogns Grundejerforening (GSG) gennemført en detaljeret analyse af 313 ejendomshandler i GSGs område i de sidste 4 halvår.

Analysen viser pæne stigning i huspriserne gennem 2009. Stigningen er i 2010 væsentlig lavere med stigninger på gennemsnitlig 6 %.

Analysen dækker GSGs område på ca. 6800 husstande i området omkring Gentofte Sø.

Kvadratmeterpriserne varierer selvfølgelig med beliggenhed, alder og husets stand, men da der det er rimelig stor mængde af huse, som har været solgt i perioderne, kan gennemsnitspriser benyttes til en vurdering af prisændringerne i perioden.

Huspriserne er i området gennem de sidste 4 halvår steget fra en gennemsnitspris på 25.300 kr/m² i første halvår 2009 til 31.000 kr/m² i andet halvår 2010, svarende til en stigning på 22 %. Tilsvarende kan det ses, at afslaget ved hussalgene er faldet i perioden, idet det gennemsnitlige afslag i forhold til udbudsprisen er faldet fra 12 % i første halvår 2009 til 6 % i andet halvår 2010.

En nærmere analyse af tallene viser, at husenes gennemsnits alder har ligget rimeligt konstant, idet de solgte huse i gennemsnit er bygget i sidste halvdel af 1930’erne.

Analysen viser, at hussalget i det sidste halvår er faldet markant til 2,3 hussalg pr. uge, hvor det tidligere i perioden lå på et stabilt leje med ca. 3.3 hussalg pr. uge.

Gennemsnitsstørrelsen på de solgte huse ligger i perioderne også nogenlunde konstant med en størrelse på ca. 150 m² og huspriserne har således en gennemsnitlig pris stigende fra 3,9 mio. kr. til 4,6 mio. kr.

Resultaterne er nærmere angivet på GSGs hjemmeside (www.GentofteSognsGrundejerforening.dk)

Gentofte, den 20. marts 2011

Jørgen Tjørning