referat 20160509

GSG Grundejerforening for Gentofte og Vangede

Referat fra bestyrelsesmøde 3/2016, 9. maj hos Flemming Torp, Garderhøjfort 2, 2820 Gentofte

Til stede: Birgit M. Lemvigh, Morten Gjøl, Helle Harremoës, Flemming Torp og Torben Schipper (ref.)

Dagsorden, med nyt punkt 1, konstituering

1. Konstituering

BML formand, MG næstformand, HH medlemsservice, TS kasserer og sekretær

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 2/2016, 10.3.2016 og referat fra generalforsamlingen 26. april 2016, KL. 18.30 Gentofte Rådhus.

Begge referater godkendt

3. Meddelelser fra

a) formand, ingen bemærkninger

b) næstformand, ingen bemærkninger

c) kasserer: saldobalance for 1.1.-31.3.2016 udsendt med indkaldelse, status pr. 31.3. uddelt på mødet.

4. Parcelhusejernes Landsforening

BML orienterede kort fra bestyrelsesmøde i PL, særligt om den politiske situation omkring ejendomsværdibeskatningen.

5. Fællesrådet, drøftelse af vedtægter, økonomi og arbejdsform

HH orienterede refererede fra det positive møde med borgmesteren med en mere politisk holdningsafklaring på baggrund af de forud indsendte spørgsmål fra Fællesrådet og forvaltningens svar på samme.

Næste møde i Fællesrådet er 19.5. mhp. på drøftelse af, hvordan Fællesrådet skal fungere fremover. Det blev besluttet, at GSG vil foreslå 1) at økonomibeholdningen udloddes til medlemmerne i forhold til respektive foreningers oprindelige indskud – udmålt med udgangspunkt i det seneste regnskabsår 2003, 2) at GSG ikke umiddelbart vil være indforstået med at ændre Fællesrådets vedtægter, i den nuværende situation, hvor enkelte medlemmer ikke følger konsensus i rådet.

6. Lokale spørgsmål

Et medlem har opfordret GSG til at arbejde for, at vejene generelt i Gentofte udføres med støjdæmpende asfalt.

7. Bådene, fortsat drøftelse af vedligeholdelsesplan og udlånsordning

FT orienterede om, at GSG nu råder over 2 robåde fra kommunen, og kommunen har sørget for en postkasse ved bådebroen. FT sørger for en nøgleordning. HH har foreløbig fået 10 henvendelser fra medlemmer om lån.

8. Medlemsbladet,

a. evaluering af medlemsbladet foråret 2016

MG er indstillet på at fortsætte i funktionen som redaktør, men betoner nødvendigheden af, at indleverede artikler følges med fotos, med tilladelse til at bringe samme. BML gjorde opmærksom på, at vi endelig må bruge fotografen Carsten Malmmose, som kan kontaktes via BML.

b) forberedende drøftelse af emner og produktionsplan efteråret 2016

* Afledning af overfaldevand, BML *) Historien om frihedskæmperen, der blev skudt på Gentofte Hospital *) Referat fra generalforsamlingen 26.4.2016, TS+MG har fotos *) Referat fra mødet med borgmesteren, HH *) Omtale af Skt. Hans arrangementet 2016 *) Omtale af Parcelhusejernes aktiviteter v/Allan Malskær, BML rykker *) Om efteråret medlemsarrangement *) evt. en artikel af Thomas Vikstrøm.

9. Medlemshvervning, herunder nye bestyrelsesmedlemmer

Fremdeles tilbydes nye medlemmer et startkontingent på 95,- kr. i tilmeldingsåret. HH foreslog, at vi udsender et spørgeskema om årsagen til deres udmeldelse. MG arbejder med en idé om en generel beboerhenvendelse med spejdernes hjælp.

Mht. potentielle bestyrelsesmedlemmer overvejes mulighederne for at søge en tættere kontakte med Vangede Venner.

10. Tilrettelæggelse af Skt. Hans 2016

Møde fastlagt til den 24.5., kl. 17 hos BML. MG rundsender tjeklisten fra sidste år.

11. Øvrige arrangementer

a. Garderhøjfortet 26.5. HH udsender en reminder pr. mail til de medlemmer vi har mailadresse på. Tilmeldingsfrist 15.5. med min. 10 tilmeldte.

b. Ideer til arrangement i efteråret. Forskellige muligheder blev drøftet, et arrangement i Sognegården med Ulrich Kampmann, en bustur rundt i kommunen, juleglögg i slutningen af november.

12. Planlægning af seminar 3. september, kl. 14-19 med efterfølgende middag for frivillige.

BML indhenter tilbud på mødested.

13. Eventuelt

Hidtidig aftale om tilskud til Vangede Venner ved medlemsoverlap er ikke kommet i spil. Vi kunne derfor overveje at yde et fast årligt sponsortilskud på 2.500 kr.

TS