2017 Generalforsamling

Referat fra generalforsamling 5. april 2017, kl. 18.30 i Kildeskovshallen, Adolphsvej 25, 2820 Gentofte

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

Georg Sandersen blev valgt, der konstaterede generalforsamlingens lovlighed

2. Formandens beretning om foreningens virksomhed

I årets løb har bestyrelsen afholdt 5 bestyrelsesmøder, 2 dialogmøder med embedsværket i Park og Vej samt møde med borgmesteren i Fællesrådets regi. Dialogmøderne med Park og Vej afholdes henholdsvis i forvaltningen på Rådhuset og ved en besigtigelsestur udendørs, sidst ved Gentofte Sø. Referat fra møderne er bragt i vores medlemsblad og kan findes på GSGs hjemmeside.

På mødet med borgmesteren drøftede vi bl.a. spørgsmål om vandafledningen til forebyggelse af vand i kældrene ved skybrud, herunder udvidelsen af Kildeskovsrenden og projektet vedr. Gentofterenden samt Gentofte Fjernvarme m.v.

I årets løb måtte vores næstformand desværre trække sig ud af bestyrelsen og dermed mistede vi en stor trækkraft, hvilket betød, at vi måtte afstå fra at producere medlemsbladet i efteråret. Og kom først i gang igen med bladet her i foråret.

GSG er med i Parcelhusejernes Landsforening, hvor jeg også er medlem af hovedbestyrelsen. Det PL i sær arbejder med er at søge indflydelse på skat og ejendomsvurderinger, herudover medvirker PL i ankenævn på grundejernes side samt udsender 4 blade årligt. Det hele med Allan Malskær som en særdeles aktiv formand.

Fællesrådet har hidtil været sammensat af de 6 store grundejerforeninger i kommunen, hvor vi forbereder møderne med borgmesteren og behandler generelle spørgsmål af interesse for grundejerforeningerne over for det politiske niveau. Desværre har Ordrup-Charlottenlund Grundejerforening valgt at melde sig ud af Fællesrådet, men Fællesrådet fortsætter sit virke, og fortsat med Helle Harremoes som formand.

Vi modtager en del henvendelser fra medlemmer om lokale spørgsmål, typisk om nabostrid, hvor jeg kommer ud og forsøger at mægle. Desværre også sager med uretmæssige bygninger for tæt på skel, urimeligt manglende renholdelse til gene for naboer m.v. I sidstnævnte tilfælde savner jeg, at kommunen følger mere effektivt op.

Og så har GSG været særdeles aktiv i en række lokalplanhøringer, der berører GSG’s område. Bl.a. i høringen om højhus med ungdomsboliger i Sportsparken, som vi føler vil ødelægge det gode sportsanlæg. Lokalplan 355 om altaner og tagterrasser har vi været positiv overfor, men jeg må også notere, at nogle har haft den modsatte opfattelse. Senest har der været lokalplan 380 om bevaringsværdige bygninger, som vi også stiller os positiv overfor, idet planen ikke bare handler om herlige bygninger, men også tidstypiske bygninger, der fortæller om Gentoftes historie.

Af medlemsarrangementer havde vi i foråret en meget velbesøgt rundvisning på Garderhøjfort, tilrettelagt af Flemming Torp. Efterfølgende blev der budt på grillmad og forfriskninger. Skt.Hans blev igen afholdt ved søen, men desværre afbrudt af voldsomt regnvejr. Men bålet blev tændt og borgmester Hans Toft kom som aftalt og hilste på, men talen måtte vi undvære.

I efteråret havde vi besøg af Niels Ulrik Kampmann, der levende fortalte om Gentoftes udviklingshistorie.

Beretningen blev godkendt.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Kassereren Torben Schipper gennemgik regnskabet, der udviser et overskud på 25 t.kr. mod en budgetteret balance. Forklaringen er i hovedtræk to forhold. Dels sparede udgifter med det manglende efterårsblad og dels tilbagebetalingen af GSG’s oprindelige indskud i Fællesrådet på

9 t.kr. Medlemstallet i 2015 udgjorde 1.110 men er faldet til omkring 1.050 i 2016.

Obligationsbeholdningen er faldet med 76 t.kr. grundet førindfrielser. Den beløbsramme vil blive geninvesteret om end i lavere forrentede papirer.

Godkendt

4. Fastsættelse af kontingent for 2018.

Efter gennemgang af budgettet indstiller bestyrelsen uændret kontingent uagtet forventningen til et uændret medlemstal kan vise sig for optimistisk.

Godkendt

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Birgit Lemvigh og Torben Schipper blev genvalgt ved akklamation. Som nye medlemmer blev Henning Nielsen og Jens Tarp, indstillet af bestyrelsen og præsenteret i medlemsbladet sammen med indkaldelsen, samt Anna Udar ligeledes valgt ved akklamation.

6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Poul Callesen er revisor, revisorsuppleant er Inger Lise Rytter.

Begge blev valgt ved akklamation

7. Eventuelle forslag

Ingen forslag

8. Eventuelt

Undervejs i generalforsamlingen blev spørgsmålet rejst om den vigende medlemstilslutning. Bestyrelsen orienterede om den aktive indsats vi gør for at kontakte nytilflyttere og i det hele taget med at synliggøre foreningen og dens virke. Formanden opfordrede medlemmerne til at huske at opfordre sine naboer til at indmelde sig så foreningen kan bevare sin politiske stemme.

Efter generalforsamlingen ca. kl. 19.30 havde GSG inviteret formand for byplanudvalget og næstformand i miljø og teknik udvalget Marianne Zangenberg til at fortælle om kommunens planer for fjernvarmeudbygningen og andre tiltag af betydning for grundejerne.

Marianne Zangenberg gennemgik en række af de lokalplanforslag kommunen har arbejdet med de senere år og om de bagvedliggende overvejelser, hvor de gennemgående temaer har været ønsket om at åbne for etableringen af flere boliger, herunder almene boliger, trafik- og parkeringsforhold m.v. Marianne Zangenberg besvarede herefter en række kritiske spørgsmål fra salen, bl.a. om støjgenerne fra arbejdet ved Lyngbyvejen, nedlæggelse af parkeringspladser omkring Søborg Hovedgade til fordel for boligbyggeri og det problematiske forsøg med trafikregulering af Smakkegårdsvej samt behovet for afklaring af den videre udbygning af fjernvarmen, hvor mange husejere står i et dilemma med nedslidte olie- eller gasfyr, efterlysning af fibernet og afslutningsvis med en opfordring fra formanden til kommunen om at være bedre til at følge tættere op på byggesager.

Ref.: Torben Schipper