Best møde 2008.11.26

Referat af 5. bestyrelsesmøde i Gentofte Sogns Grundejerforening, onsdag den 26. november 2008 kl. 17.00 hos Thor N. Callesen.

Tilstede var: Birgit M. Lemvigh, Thor N. Callesen, Eggert Frandsen, Jørgen Tjørning , Mogens G. Nielsen og Svend Chr. Andersen.

Afbud: Admiral Kaj Torp, Flemming Torp.

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt.

2. Meddelelser fra formanden (A), kassereren (B) og bestyrelsen (C)

A: Birgit M. Lemvigh oplyste, at foreningen var inviteret til møde den 4. december 2008 til planlægning af beskyttelse af grundvand. Hun oplyste endvidere, at kommuneplantillæg var vedtaget af kommunen.

Birgit M. Lemvigh oplyste, at indsigelser mod lokalplaner generelt havde været til drøftelse på borgmestermødet afholdt 1. oktober 2008. Der medtages referat fra mødet i foreningens næste blad.

Birgit M. Lemvigh omtalte møde afholdt den 6. november 2008 med Danmarks Naturfredningsforening m.fl. om støjværn langs Lyngbyvejen. Hun synes, det var et godt møde, hvor Mogens G. Nielsen forklarede om problemerne.

Birgit M. Lemvigh bemærkede, at det var ærgerligt, at Kommunen uanset tilsagn herom ikke deltog i mødet. Begrundelsen blev oplyst at være, at oplægget om trafikpolitik ikke var endeligt vedtaget.

Birgit M. Lemvigh oplyste, at forslag om støjplan skal i høring, og at der heri blandt andet redegøres for støjniveau og afhjælpningsforslag.

Birgit M. Lemvigh oplyste, at det ville koste ca. kr. 25.000 at få foretaget en støjmåling ved Lyngbyvejen. Det kunne overvejes, at betaling herfor skete mellem Gentofte kommune og Grundejerforeningen samt eventuelt Danmarks Naturfredningsforening eller Realdania med hver 1/3 del. Det blev aftalt, at Mogens G. Nielsen kontakter Trine Holmberg om spørgsmålet.

Birgit M. Lemvigh oplyste, at der afholdes dialogmøde med Park- og Vej den 18. december 2008. Der er udsendt emneliste, og Birgit M. Lemvigh og Jørgen Tjørning deltager.

Birgit M. Lemvigh oplyste, at kommunal affaldsplan gældende til 2020 havde været i høring, og at der ville komme redegørelse for initiativer.

B: Jørgen Tjørning fremlagde regnskabsoversigt, hvoraf fremgik, at ca. 1300 medlemmer nu har betalt kontingent. Regnskabet viser samlet et overskud på ca. 35.000 kr. for perioden. Udgifterne er faldet med ca. 20.000, medens indtægterne er steget med ca. 15.000 kr.

Jørgen Tjørning oplyste, at der endnu ikke var modtaget regning for 2 bænke opstillet af foreningen ved Gentofte Sø.

C: Bestyrelsen i øvrigt: Eggert Frandsen foreslog, at der blev udarbejdet en artikel om bebyggelsesprocenter, eventuelt således at han anmodede om en drøftelse med Gentofte Kommune, som derefter kunne lave redegørelse herom.

Mogens G. Nielsen omtalte Kommunens registrering af bevaringsværdige huse, som omfatter ca. 1/3 af ejendomme i Kommunen.

Mogens G. Nielsen fandt det besværligt med en så omfattende registrering, da dette indebar, at mange grundejere skulle forespørge kommunen om alle ombygningsarbejder, herunder også farvevalg. Birgit M. Lemvigh var derimod glad for ordningen, da det medvirker til at bevare Kommunens særpræg.

Eggert Frandsen foreviste forslag til tekst på skilt til de donerede 2 bænke. Det blev aftalt at Eggert Frandsen bestiller skiltene, får dem monteret og forsøger samtidig at få en omtale i Villabyerne.

3. Parcelhusejernes Landsforening (PL):

Birgit M. Lemvigh oplyste, at der ikke var nyt fra foreningen, og at et nyt nr. af "Mit Hus" netop var udsendt.

4. Fællesrådet:

Thor N. Callesen deltog i Fællesrådsmøde den 12. november 2008, hvor man var enige om, at kun fælles, tunge sager burde drøftes med Kommunen.

På næste Borgmestermøde, som forventes afholdt april 2009, deltager formand og næstformand.

Det var besluttet at Borgmestermøderne bør indkaldes når der aktuelt er behov for at få drøftet generelle emner. Mulige emner kunne være spørgsmål om trafikbump, parkering, overordnede trafikforhold o. lign..

5. Lokale spørgsmål:

Birgit M. Lemvigh omtalte en henvendelse fra John Abrahamsen, som stiller forslag om, at der udarbejdes en informationsfolder til parcelhusejerne i Gentofte Kommune om godt naboskab med overholdelse af regler og normer m.v.. Bestyrelsen var enige om, at dette var et godt initiativ. Birgit M. Lemvigh og Svend Chr. Andersen deltager i møde med ham til drøftelse af folderen. Svend Chr. Andersen indkalder til møde i januar 2009.

Thor N. Callesen oplyste, at der var foretaget opgravning af dunhammer m.v. af kommunens medarbejdere, som forventes færdige før jul. Det blev oplyst, at der fældes et træ ved stien langs søen på Østsiden.

Thor N. Callesen oplyste, at økonomiudvalget i Gentofte Kommune forventes at afsætte 1,2 mio kr. i 2009 til ny pontonbro.

Det blev oplyst, at Admiral Kaj Torp har haft møde med Lystfiskerforeningen og aftalt, at fyrværkerirampen forsøgsvis flyttes for at undgå, at mågerne tilsviner bådene.

6. Medlemsarrangementer:

Der foregår undersøgelser om diverse arrangementer til Foreningens 100 års Jubilæum den 20. juni 2009 i Sognegården, herunder deltagelse af Rytmisk center, Lokalhistorisk forening m.v.

Birgit M. Lemvigh undersøger det foreliggende budget for jubilæet, herunder om der kan opnås støtte fra anden side.

Mogens G. Nielsen foreslog, at der blev arrangeret møde med tilstødende grundejerforeninger og kommunen, når Støjhandlingsplan foreligger.

Det overvejes, hvem der skal holde indlæg ved foreningens Generalforsamling den 25. marts 2009, f.eks. chefen for Park og Vej, Formand for Teknisk Udvalg eller andre.

7. Bladet:

Jørgen Tjørning uddelte forslag til emner til næste bladudgivelse, som samtidig skal være indkaldelse til Generalforsamlingen.

8. Eventuelt:

Det overvejes at lave en ny hvervekampagne i begyndelsen af 2009 på grund af faldende medlemstal.

9: Næste møde:

Næste møde er aftalt til Mandag den 19. januar 2009, kl. 17.00 hos Birgit M. Lemvigh, C.L. Ibsensvej 25, 2820 Gentofte.

Fra kl. 17.00 til 18.00 er der bladmøde.

Klokken 18.00 afholdes bestyrelsesmøde.

Ref.: Svend Chr. Andersen