Best. møde 201509-24

Referat fra bestyrelsesmødet nr. 3, 24.9.2015, kl. 17.00 hos Flemming Torp, Garderhøjfort 2

Til stede: Birgit Lemvigh, Helle Harremoës, Flemming Torp, Morten Gjøl og Torben Schipper (ref.)

1. Godkendelse af referat fra møde nr. 2, 5.5.2015

Godkendt

2. Meddelelser

a) Formanden BL: Henvendelse fra Frederikke Lemvigh-Møller, der ønsker et interview med repr. fra GSG om borgeres mobilisering i forbindelse med projekt SAMVEJR, som er en del af en stor klimatilpasningskampagne (ref.: se også http://www.klimaspring.dk/). HH supplerede med henvisning til Nordvands hjemmeside, der beskriver, hvor det er optimalt eller ej at lave faskiner.

Kommunen indkalder nu forslag som optakt til lokalplan for Baunegårdsvej 73. HH tager det med i et nyhedsbrev.

Efterlyser en undersøgelse af mulighederne for at GSG kan modtage MobilePay og Swipp (HH følger op).

b) Næstformanden MG: BL og MG tager med til reception 28.9. for direktør Hans Peter Svendler, der forlader Realdania og nytiltrådte investeringsdirektør Peter Johansen og Anne Skovbro, der efterfølger Svendler.

Forslår at vi generelt videreformidler åbne arrangementer f.eks. om energirenovering m.m. til vores medlemmer.

c) Kassereren TS: Primo oktober forventes saldobalance efter 2. kvartal (mødes med Jørgen Tjørning primo oktober m.h.p. bogføring). Resultatet af Skt. Hans er tidligere opgjort og forvetnes at lyde på netto -28 t.kr.

Taget til efterretning

3. Parcelhusejernes Landsforening

BL orienterede om møde i PL og PL’s regnskab. I forlængelse heraf drøftedes Realdanias’ ejerboligforening, hvor BL og MG er medlemmer. BL søger TS og HH optaget.

4. Fællesrådet

HH refererede fra netop afholdt møde mellem borgmesteren og grundejerforeningernes formænd. Hans Toft refererede til en henvendelse han havde fået, der problematiserede nytten af borgmestermøderne, på hvilken baggrund han pegede på muligheden for at nedlægge borgmestermøderne og i stedet indføre 2 årlige dialogmøder.

HH har indkaldt til møde i Fællesrådet den 30.9., kl. 16 (udvalgsvær. 2). BL, MG og TS deltager.

GSG’s holdning er: Vi ønsker at fastholde 1 årligt møde med borgmesteren i Fællesrådets regi, hvor det er muligt samtidig at mødes med politikere og embedsfolk. Formålet; som også klart fremgår af Fællesrådets vedtægter, er at drøfte spørgsmål af generel karakter. Som optakt afholder Fællesrådet et idéudvekslingsmøde i medlemskredsen og 4 mdr. senere et formøde til mødet med borgmesteren.

5. Lokale spørgsmål

BL orienterede om henvendelsen fra et medlem på Annemonevej, der søger GSG´s hjælp i en klagesag over en erhvervsdrivende bager på vejen.

BL søger aktindsigt i kommunens erhvervstilladelse, og orientere anmelderen om GSG´s skridt.

6. Opfølgning på bestyrelsesseminaret

Mange vigtige ting blev drøftet om Skt. Hans arrangementet, medlemshvervning, medlemsbladet m.v. Konkret aftaltes at videreføre produktionen af medlemsbladet, båret af indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne. BL indsamler stof, MG koordinerer med layouter og trykkeri.

Som opfølgning på medlemshvervning drøftedes mulighederne for at formidle GSG via ejendomsmæglere. MG udarbejder et forslag til en operationel model.

7. Det kommende blad

MG gennemgik en dispositionsplan ud fra de modtagne indlæg. Deadline for færdige tekster og fotos er 1.10. 1 uge afses til layout og omdeling forventes i weekenden 24.-25.10.

8. Kommende arrangementer

Onsdag den 11.11. kl. 19 afholdes et arrangement på Rådhuset om forebyggelse af indbrud. BL har aftalt med Rådhuset, TS har aftalt med politiets indbrudskonsulent Dorte Egelund Kalhauge. MG følger op med et supplerende oplæg. TS udarbejder et arrangementsopslag og indrykning i Villabyerne ”Det sker”. Der er fri entré til arrangementet, hvor vi servere vin og chips.

9. Status på hvervekampagnen i juni over for nytilflyttere iflg. Boliga 1.7. 2014 – 31.3.2015.

Brev med hvervefolder blev sendt til 110 adresser, og vi fik 14 nytilmeldte.

10. Status på ”member get member” kampagne

MG redegjorde for mulighederne med præmiering. Tænkes gennemført i foråret 2016.

11. Evaluering af Skt. Hans

Evalueringsmøde afholdt den 18.9. med bestyrelse og aktivister. MG har opdateret tjeklisten og indsamler ideer til forbedringer.

Enighed om at geninvitere Festskaberne/Bandet til samme pris og incl. lydmand.

Vi ønsker mere tydeliggørelse af GSG som arrangør. En konferencier kan måske hjælpe.

12. Eventuelt

HH orienterede om postale problemer ifm. Udsendelse af PL’s blad (20 adresser): BL undersøger de fejlmeldte adresser.Fremdeles sættes et nyt fast punkt på bestyrelsens dagsorden: Nye medlemmer til bestyrelsen.

Torben Schipper