best. møde 2016-03-10

Referat fra bestyrelsesmøde 2/2016, mandag 10. marts 2016, kl. 17.00 hos Morten Gjøl, Ericavej 154, 2820 Gentofte

Til stede: Birgit Lemvigh, Morten Gjøl, Flemming Torp, Helle Harremoë og Torben Schipper(ref.)

Dagsorden

1. Referat fra bestyrelsesmøde 1/2016, mandag 1. februar 2016

Godkendt

2. Meddelelser fra

a) Formand BL: Positivt møde afholdt med Park og Vej Gentofte kommune. Referatet sættes op på hjemmesiden (HH). Nyhedsbrev er modtaget fra Grundejernes Investeringsfond. Intet at bemærke. Kommunen afholder Ren By.kampagne 17.4. Borgermøde afholdes vedr. Baunegårdsvej 73 den 14.4.

b)næstformand (MG) intet at bemærke

c) Kasserer (TS): For at imødekomme det udtalte behov ved Skt.Hans etableres MobilPay med konto Danske Bank og mobilabonnement hos Telmore, til et årligt abonnement på 349,- kr. Danske Bank påregner sig 1% (dog max. 5,- kr.) pr. modtaget pengeoverførsel.

d) HH orienterede om, at GSG aktuelt har registreret 1.090 medlemmer. Desværre skal 50 rykkes for betaling af årskontingentet. Vi er nu nede på 325 medlemmer, som fortsat mangler at tilmelde sig betalingsservice.

3. Parcelhusejernes Landsforening.

Intet at bemærke

4. Fællesrådet

Generalforsamling afholdes 17. marts, kl. 16.30 GSG indstiller Helle Harremoës til formandsposten, subsidiært Georg Sanders såfremt HH ikke kan vælges iflg. vedtægterne. MG deltager. GSG ønsker at Fællesrådet fastholdes som et koordinerende led i dialogen med kommunen.

5. Lokale spørgsmål

Intet at bemærke

6. Bådene

Fortsat drøftelse af vedligeholdelsesplan og udlånsordning. FT rykker kommunen for at få leveret bådene. MG og FT udarbejder forslag til udlånsordning og opslag herom i bladet og på hjemmesiden.

7. Dialogmøde med Park og Vej den 29.2.

BM, FT og TS deltog. Referat fra mødet er fremsendt fra kommunen. BL rundsender referatet.

8. Møde med borgmesteren

I Fællesrådets regi den 30.3. med flg. Punkter, der ønskes drøftet:

a. Vandafledning – hvor langt er kommunen med projekter til håndtering af de store nedbørsmængder og hvad gøres for at adskille regn- og kloakvand

b. Affald – hvilke nye tiltag er der f.eks. med sortering af plast og metal samt forslag til miljøkampagne

c. Fjernvarme – ændringer i den oprindelige plan. Og hvilken betydning har det for Gentofte Fjernvarme med de faldende olie- og gaspriser

d. Udvælgelse af borgere til de nedsatte opgaveudvalg – hvordan bliver grundejerforeningerne tænkt ind i udvælgelsen til relevante udvalg

9. Member get member

MG præsenterede sit idéoplæg og gaveforslag med 3 valgmuligheder (haveredskab, en rose, 2 fl. vin), blev vedtaget. Kampagnen for at få nuværende medlemmer til at rekruttere nye medlemmer sættes i gang med det kommende medlemsblad.

10. Generalforsamlingen

26. april 2016, kl. 18.30. De praktiske forhold omkring afviklingen af mødet gennemgået. Ingen forslag er modtaget. Kontingentet foreslås uændret med 175,- kr. og 195,- kr. uden PBS.

11. Forårets medlemsarrangementer

Torsdag 26. maj, kl. 17.30 Garderhøjfortet. BL og FT udarbejder arrangementsoplægget, som vil indeholde mad og foredrag. Deltagerbetalingen bliver 100,- kr. for voksne og 50,- kr. for børn under 15 år. Med forventet 50-75 deltagere budgetteres med en udgift til foredragsholder og mad på 17.000 kr. og deltagerbetaling på 10.000 kr., d.v.s. en nettoudgift i størrelsesorden 10.000 kr.

Skt. Hans arrangementet arrangeres tilsvarende forrige år. BL kontakter borgmesteren, MG korindslag, TS musikunderholdning med Festskaberne, FT fyrværkeri. MG sørger for opslaget i bladet.

12. Det kommende blad forår 2016

Det foreliggende artikelstof gennemgået. MG udarbejder disposition. BL kontakter Danbolig og potentielle butikker, MG kontakter Nybolig og Home.

13. Eventuelt

Bestyrelsen efterlyser medlemmer, der vil engagere sig i bestyrelsesarbejdet og som kan tilføre bestyrelsen flere kompetencer.

Næste bestyrelsesmøde: 9. maj, kl. 16.00 hos Flemming Torp.