2018.09.05 Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde 5/9 2018 hos Henning

Til stede:

Helle, Niels, Birgit, Henning, Torben

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 3/2018, 14.05.18 hos Jens

Godkendt

2. Meddelelser - herunder økonomi

Fra formanden:

Vedr Bolius. Der er valgmøde til RealDanias repræsentantskab. Da Birgit ikke kan genopstille, skal vi undersøge om vi har andre muligheder for at blive repræsenteret. Men vi er sent ude - der er allerede udsendt valgmateriale med foreslåede kandidater.

Kommunen har inviteret repræsentanter for foreningerne til reception på Bellevue teatret den 16/9. Birgit kan ikke selv deltage.

Fra kassereren:

Vi har let faldende kontingentindtægter.

Der er brugt penge på hvervekampagne - en del af dette er investering i kuverter og brevpapir.

Der er købt obligationer - kursregulering gav regnskabsmæssigt tab.

Øvrige: Sidste år brugte vi 6.900 til generalforsamling. I år var det 10.900 på rådhuset.

Det blev diskuteret om vi skulle prøve Kildeskovshallen igen, men man besluttede sig for at tage på rådhuset. Næste gang skal kokken kontaktes lidt tidligere - så er frikadellerne nok varme.

Andet:

Vi har udsendt invitationer til nyindflyttede fra 1. kvartal 2018.

3. Parcelhusejernes Landsforening

Intet nyt.

4. Fællesrådet

Seneste møde aflyst pga sygdom. Næste møde er doodle't - men ikke fastlagt.

Møde med Plan & Byg udskudt.

Borgmestermøde 27/9 - vi skal finde ud af, om det skal udskydes? Er der emner?

Nabohjælp & reduktion af indbrud - hvad sker der?

Trafikstyrelsen vil se positivt på en henvendelse om at få omlagt udflyvningen fra lufthavnen, hvis den kommer fra fællesrådet. De flyver lavt fordi de er meget læsset til USA.

Helle indkalder til et møde en uge inden den 27/9.

4a. Lokale spørgsmål

Ang dialogmøder:

Gå-tur mødet 28/9 aflyses - vi har ingen aktuelle emner at diskutere.

Der har været debat om referatet - tages op på næste møde. Mads Kromann deltog ikke. Støjmålingerne ifbm støjværn er antagelig ikke lavet på Vibevej - det er i Københavns kommune?

P-plads skulle undersøges - ikke i referatet.

Der er et par emner, der senere er blevet yderligere belyst:

I følge politiet er det kommunen, der fastsætter hastighedsgrænsen.

Belysning er købt tilbage for 19 mill. Nu er man gået i gang med at renovere Lyngbyvej - der mangler reservedele. Man må derfor kun skifte de defekte.

Støjdæmpende asfalt på nyanlæg udeladt

Der har været en henvendelse fra et medlem angående en konflikt med kommunen i forbindelse med en ombygning. Vi kan desværre ikke gå ind i sagen, da kommunen tilsyneladende har handlet efter reglerne.

Opfølgning på nabohjælp - kommunen har lovet at nedsætte en kommission. Det er ikke sket. Er der et nabohjælp skilt på Skovvej?

5. Sankt Hans opsummering

Vi måtte desværre aflyse, hvilket selvfølgelig var ærgerligt for alle involverede..

6. Kommende arrangementer, efterår 2018 og ideer til foråret 2019

26. november - Thomas Wikstrøm fortæller om dyr & fugle ved Gentofte Sø - vi skal sørge for gløgg og æbleskiver.

Orkidetur - igen

Klimatilpasning af dit hus og din have - og hvad med sætningsskader? Bolius har artikler - kan man få en mand ud og snakke? Niels undersøger.

7. Medlemsbladet - artikler og deadlines

Artikler: Rotter

Hvordan vil man håndtere rotteplagen - kan kommunen udlåne smækfælder.

Artikel om mødet hos Spar Nord. Ansvarlig Niels.

Artikel: Legionella bakterier - sygeforsikringen danmark har en artikel, vi måske kan bruge.

Jens: artikel om besøg i folketinget

Fly: Kan gamle fly flyve ud over Øresund?

Birgit kontakter grøn guide

Helle: Naboens byggerier

Torben: Lokalhistorisk forenings hæfte

Helle: Flügger

Deadline: søndag 23/9

Birgit: annoncører

Jens: Parkering

8. Flemmings udtrædelse

Flemming udtræder formelt til næste generalforsamling.

Det er trist, og det giver nogle konkrete udfordringer ang Sankt Hans, hvor Flemming har været primus motor i mange år.

Kan vi fortsætte på et lavere niveau a la Dyssegård? Folk medbringer selv picnic kurv? Spejderne arrangerer aktiviteter?

Vi vil prøve at lave et arrangement på lavere niveau. Kan vi engagere medlemmerne? Kan vi droppe musikken? Kan vi droppe livemusik?

Kan vi invitere en pølsevogn?

Vi tager diskussionen igen til næste møde.

Flemming vil stadig gerne stå for fyrværkeriet.

Ang både:

Birgit tager kontakt til båd-bestyreren.

Vi har solgt to nøgler i år. Måske fordi bådene ikke var i så god stand en del af 2017??

Vi tager ikke flere beslutninger angående bådene lige nu. De skal op af vandet senest 1. december.

9. Eventuelt

Vi skal have flere kræfter til bestyrelsen.

Kan vi lave et "Sjovt" opslag?