Bestyrelsesmøde 12.6.2019

GSGs bestyrelsesmøde 12/6 2019 på Garderhøj Fortet

Tilstede: Bjarne, Georg, Torben, Birgit, Flemming, Helle, Niels, Henning

Afbud: Jens

Pkt. 0 (fejlagtigt udeladt af dagsorden): Godkendelse af referat

Rettelser gennemgået.

Pkt. 1 Fordeling af opgaver - se opgaveark her: https://drive.google.com/open?id=1-6P8oBeCQ-_scGk_sMps2FZoGfCzqCcbKO-HYox0

Arbejdsgang for referater. Efter møde sendes referat til kommentering. Dette har vi 8 dage til. Herefter udsendes rettet referat, og hvis der ikke kommer yderligere indvendinger vil referatet blive lagt på hjemmesiden efter ca. 3 dage.

Pkt. 2: Meddelelser – herunder økonomi

Gave til Torben Schipper i anledning af 70 års fødselsdag.

Referat fra dialogmøde modtaget fra kommunen – den første udgave blev revideret. Men det endelige referat matcher ikke helt indholdet af mødet.

Vi har fået invitation fra Vangedes Venner til at deltage i foreningernes dag 14. september med bod? Hvad kan vi tilbyde i Vangede? Vi har ikke en sag. Vi vælger ikke at deltage i år, men vil gerne inviteres næste år.

Tilbud fra Tracefind – nej tak. Vi afventer udspil fra kommunen.

Vi har istandsat bådene.

Pkt. 3: Parcelhusejernes landsforening

Birgit skal på landsmøde. PL har overskud på 900K i år.

Henning har haft glæde af deres gode jurist.

Pkt. 4: Fællesrådet

OCG har fået ny formand: Bo Myhrmann.

Vi skal holde fast I fællesrådet – ellers mister vi indflydelse.

Georg blive ved at rykke kommunen for svar på FR’s forespørgsler sommeren over.

Pkt. 5: Lokale spørgsmål

Henvendelse fra Vangedevej 117: Vangedevej 119 bliver nok revet ned. Vi opfordrer medlemmet til at kontakte kommunen ifbm nybyggeri.

Har vi nogen, der vil deltage i grønt opgaveudvalg? Flemming Lund? Helle kontakter Flemming.

Pkt. 6: Kommende arrangementer - specielt Sankt Hans

Sankt Hans

Vi bør sætte et par plakater op med tidsplan. Flemming laver en plakat – Bjarne kan printe. Lav 7-8 stykker der sættes op rundt på pladsen.

Kommunen fjerner gåselort fra plænen.

Vi laver ikke sangfoldere – uden forsanger duer det ikke.

Andre arrangementer

Niels sender besked om orkideture i Nymosen (grøn guide) og ved kvæget (Thomas Vikstrøm)

Pkt. 7: Eventuelt

Bladet skal være fast punkt på dagsordenen.

Blad:

Birgit: Tovholder, Bjarne vil gerne hjælpe

Alle skriver (eller stjæler) artikler og Carsten fotograf

Artikelforslag

Henning: Hegnssyn, brugerbetaling på vejene

Artikel om referat fra dialogmøder

Interview/artikel med Jarlov: Hvad med støjdæmpning

Artikel om fortovsrenovering – ingen jernplader til overkørsler. Parkeringsproblemer.

Belysningsproblemer Lyngbyvej

Niels: Nyt om bredbånd/fibernet

Birgit rykker for artikler

Note: Rødvin til Finn Holle – korrekturlæser

Artiklerne skal ligge klar 2 måneder før bladet skal ligge i postkassen

Layout: Insign, Birgit bestemmer rækkefølge

Markedsdag 22/6 i Gentofte

Arkitekturplan – Georg har ikke fået gjort mere, men den er ikke glemt

Nabohjælp. Man ved ikke hvor kommunens forslag lander – det er ikke godkendt. Men Hans Toft er meget opsat på det. Artikel i Villabyerne, behandlet i kommunalbestyrelse i maj. Tidligst i 2020. Mogens vil gerne tale om nabohjælp.

Vangede: Hvad gør vi for dem?

Dialogmøder - Kan vi ikke spørge medlemmerne, hvad de synes vi skal snakke om.

Vi har ingen interaktion med medlemmerne? Vi skal tydeliggøre vores aktivitet.

Hvordan får vi nye medlemmer? Kan vi overbevise de aktive borgere om at grundejerforeningerne er en del af et aktivt Gentofte. Kan vi rekruttere børneforældre som ”føl” med få opgaver – og så få lidt mere efterhånden.

Punkt til næste dagsorden: medlemshvervning.

Skal vi have et bestyrelsesseminar?

Kan vi lave et arrangement sammen med Allan fra Vangede. Kombination af publikumstække arrangement (fugle/trafik/?) og præsentation af grundejerforeningernes rolle.

Næste møde

Onsdag 14. august kl 18 hos Bjarne