Dialogmøde 2010.12.16

Referat

Møde med Gentofte Sogns Grundejerforening

Mødedato: 16. december 2010, kl. 8.00-10.00

Deltagere fra Gentofte Sogns Grundejerforening:

Birgit Lemvigh

Thor Callesen

Jørgen Thørning

Deltagere fra Gentofte Kommune:

Niels Christian Koefoed, Park- og Vejchef

Nina Elizabeth Pedersen, leder af Plan og Projekt

Johan Sølvhøj Heinesen, leder af Gentofte Fjernvarme

Pia Ryhmer Elsborg, leder af Gentofte Parkering

Mogens Frøding, renovation

Nicoline Varberg, veje

Lene Hoffmann, grønne områder

Emner til drøftelse:

Borgerpanel

Der er oprettet et digitalt borgerpanel, hvor målet er, at det skal repræsentere et bredt udpluk af borger i Gentofte Kommune.

3-5 gange årligt vil der blive gennemført undersøgelser af kommunens tilbud, service og visioner for fremtiden, hvor borgerpanelet inddrages.

Panelet administreres af et eksternt firma, og alle besvarelser behandles fortroligt. Gentofte Kommune kender ikke identiteten på panelets medlemmer. Medlemskabet er frivilligt, og man kan altid melde sig ud.

Tilmelding kan ske via link på forsiden af Gentofte Kommunes hjemmeside, www.gentofte.dk, eller ved at sende en sms til 40 50 18 20 med teksten ’tilmeld borgerpanel’ samt borgerens e-mail-adresse.

Park og Vej opfordrer til, at så mange borgere som muligt tilmelder sig borgerpanelet. Grundejerforeningen tilbød at skrive om borgerpanelet på foreningens hjemmeside.

Ny hjemmeside

Gentofte Kommune er ved at forny hjemmesiden, og i den forbindelse vil mulighederne for digital selvbetjening blive udvidet. Gentofte Kommunes hjemmeside er www.gentofte.dk

Alle borgere er naturligvis fortsat velkommen til at kontakte Gentofte Kommune direkte telefonisk, pr. mail eller ved personlig henvendelse.

Genbrugsstationen flytter midlertidigt

Der skal etableres en ny motorvejstilkørsel mellem Helsingørmotorvejen og Motorringvej 3. Denne tilkørsel kommer blandt andet til at forløbe netop, hvor genbrugspladsen ligger i dag. Det er derfor nødvendigt midlertidigt at flytte genbrugspladsen i byggefasen. I den forbindelse vil Gentofte Kommunes borgere og virksomheder naturligvis blive informeret grundigt i god tid.

Når vejbyggeriet er afsluttet i 2013, vil der være etableret en ny genbrugsplads inde i den sløjfe, som motorvejstilkørslen danner. Visionen for den nye genbrugsplads er, at den skal være bæredygtig, brugervenlig og fremtidssikret.

Fjernvarme

Gentofte Kommune har en udbygningsplan for udbredelsen af fjernvarme i kommunen. Udbredelsen vil ske etapevis. På længere sigt er det planen, at fjernvarmenettet udbygges til at dække hele Gentofte Kommune.

Gentofte Fjernvarme er i gang med udbygning af fjernvarme i Hellerup-området, hvoraf en mindre del ligger i Gentofte Sogns Grundejerforenings område. Udbygning af fjernvarmenettet i Gentofte Kommune er blandt andet afhængig af udviklingen i de tilstødende nabokommuner – Københavns Kommune og Gladsaxe Kommune. Det bevirker, at udbygningsplanen revideres løbende.

Grundejerforeningen opfordrede til, at fjernvarme markedsføres mere, så udbygningen fremskyndes.

Gentofte Fjernvarme kontakter alle husstande – både villaer og etageejendomme - i det aktuelle udbygningsområde med oplysning om tilslutning af fjernvarme.

Til fjernvarmen benyttes overskudsvarme og jordvarme - og på længere sigt tillige vindenergi og biobrændsel. Visionen er, at fjernvarmen på længere sigt skal benytte 100 % vedvarende energikilder. Dette er blandt andet med til at nedsætte CO2 forbruget markant.

Tilmelding til fjernvarme er frivilligt, og man er meget velkommen til at kontakte Gentofte Fjernvarme for rådgivning i denne forbindelse. Gentofte Fjernvarme tilbyder blandt andet at udføre en beregning for den enkelte husstand for at afklare, hvornår det kan betale sig at indlægge fjernvarme i stedet for f.eks. naturgas eller oliefyr. Generelt vil der altid opnås besparelser ved indførelse af fjernvarme.

Når 60 % af husstandene i et område har tilkendegivet, at de ønsker tilslutning af fjernvarme, igangsættes anlægsarbejdet.

Tilslutningsstikket etableres uden udgifter for den enkelte husstand, som dog selv skal betale for varmeveksleren inde i huset. Overslagsmæssigt vil varmeveksleren samt fjernelse af oliefyr m.v. koste den enkelte husstand 30.000 – 50.000 kr. Hvis en ejendom ønskes tilsluttet senere, skal grundejeren betale for gravearbejdet i forbindelse med tilslutning til fjernvarmenettet. Dette beløber sig overslagsmæssigt til 6.000 - 8.000 kr.

Gentofte Fjernvarme kan kontaktes på tlf. 39 98 81 00 eller email: www.gentofte.dk/fjernvarme desuden kan der indhentes oplysninger på kommunens hjemmeside, www.gentofte.dk under ’fjernvarme’.

Gentofte Parkering

Kommunalt parkeringskorps er oprettet, da parkeringskontrollen overgik fra Rigspolitiet til Gentofte Kommune. Formålet med parkeringsordningen er, at parkeringsforholdene skal forbedres især bydelsområder, hvor der er problemer med for få parkeringspladser. Desuden skal trafiksikkerheden og oversigtsforholdene ved vejhjørner forbedres.

Der er p.t. ansat tre parkeringsvagter i Gentofte Kommune.

Hvis grundejerforeningen eller private borgere er generet af ulovlig parkering, kan man rette henvendelse til Parkering Gentofte, som i givet fald vil tage højde for dette i forbindelse med udarbejdelse af vagtplanerne.

Parkeringsordningen evalueres i januar af Teknik- og Miljøudvalget.

Alle er velkomne til at kontakte Park og Vej, Parkering Gentofte direkte på e-mail parkering@gentofte.dk eller via Park og Vejs e-mail: park-vej@gentofte.dk

Gule trekanter

Park og Vej har planer om at tegne gule trekanter på kantstenen til markering af, hvor langt fra vejhjørnet, det er tilladt at parkere.

Københavns Kommune har fået tilladelse at køre et forsøg med de gule trekanter på kantstenene, men dette forsøg er endnu ikke afsluttet. Det er nødvendigt først at afvente, at Københavns Kommune afslutter og evaluerer, førend ordningen må indføres i Gentofte Kommune.

Parkeringsforhold omkring GVI

Mange grundejere på Mosebuen har været generet af bilparkering i forbindelse med arrangementer hos GVI.

Det er besluttet, at der indføres parkeringsforbud hele døgnet i skiftende vejsider langs Mosebuen. Skiltene monteres, når den nuværende frostperiode er afsluttet.

Der er ikke aktuelle planer om at udvide den eksisterende parkeringsplads ved GVI.

Grundejerforeningen tror ikke, at indførsel af parkeringsforbud er tilstrækkeligt til at løse problemet på Mosebuen. Foreningen foreslog, at der indrettes en parkeringsplads på en del af det areal, som benyttes af GVI, samt at GVI informerer medlemmer og gæster til fodboldklubben om, at der tillige kan parkeres ved Vangede Kirke.

Det aftaltes, at Park og Vej monterer vejskiltene med parkeringsforbuddet. Park og Vej modtager gerne tilbagemelding for grundejere om effekten af skiltene. Hvis problemet ikke er afhjulpet i tilstrækkelig grad, tager Park og Vej naturligvis sagen op igen.

Anlægsarbejder i 2011

Park og Vej har planlagt at etablere cykelsti langs Hans Jensens Vej mellem Bernstorffsvej og Niels Andersensvej. Stien vil blive etableret som en delt sti, hvor fortov og cykelsti kommer til at ligge i samme niveau.

Ny motorvejstilslutning

Vejdirektoratet har planlagt at etablere en ny motorvejstilslutning mellem Motorringvej 3 og Helsingørmotorvejen. Arbejdet forventes afsluttet i 2010.

Vangede Bygade og Dan Turélls Plads

Omlægning af Dan Turèlls Plads samt fornyelse af vejprofilet i Vangede Bygade forventes igangsat i marts 2011, og arbejdet er planlagt afsluttet inden jul 2011. Inden projektet igangsættes vil Dong Energy nedgrave et 50 kW kabel gennem pladsen.

Træerne – på nær det nordligste kastanjetræ – bevares på Dan Turèlls Plads. Pladsen indrettes med en stor skulptur, en lang bænk samt nye belægninger og inventar. Langs Vangede Bygade fornys fortovet i begge sider, og der suppleres med træer og nyt inventar.

Lyngbyvej-Kildegårdsvej-Ellegårdsvej

Der er sket flere ulykker i vejkrydset Lyngbyvej-Kildegårdsvej-Ellegårdsvej. Park og Vej har derfor planlagt at afhjælpe problemet med ny afstribning, skiltning eller helleanlæg.

Bilkøer til Ikea

Grundejerforeningen gjorde opmærksom på, at det ofte er meget generende for fremkommeligheden på Brogårdsvej og Nybrovej, når der er køer af biler mod Ikea.

Park og Vej er opmærksom på problemet, som især er stort i forbindelse med julehandlen. Vejdirektoratet har planer om at etablere et signalanlæg ved Lagergårdsvej for at afhjælpe en del af problemet.

Park og Vej er tillige i dialog med Ikea om f.eks. bedre mulighed for at forbedre trafikorganiseringen på Ikeas parkeringsplads.

Bump på Søtoften

Grundejerforeningen spurgte til planerne om renovering af de fartdæmpende foranstaltninger på Søtoften. Park og Vej har ikke planlagt at renovere de fartdæmpende foranstaltninger på Søtoften i 2011. Der er i budgettet for 2011 afsat knap 4 mio. kr. til bump m.v. for hele kommunen.

Grundejerforeningen oplyste, at nogle af gummistelerne er defekte. Park og Vej vil snarest udbedre skaderne.

Cykelsti langs Gentoftegade

Grundejerforeningen spurgte til planer om etablering af en cykelsti langs Gentoftegade i bydelscenteret. Park og Vej oplyste, at sagen endnu ikke er afklaret. Renoveringstakten for bydelscentrene p.t. drøftes på det politiske niveau, og samtidig er der også stort fokus på trafiksikkerheden.

Fiskebakken

Grundejerforeningen oplyste, at der mangler en asfaltrampe ad kantstenen for enden af vejen. Park og Vej vil sørge for en ny asfaltrampe.

Grønt udbud

Al vejbeplantning sendes i licitation med virkning fra 1. april 2011.

Generelt om organisering af den grønne pleje

Som følge af den nye struktur i Park og Vej er den grønne pleje nu organiseret således, at der er en grøn base på hver af de fire kirkegårde. Gartnerne plejer i fællesskab alle de grønne områder – d.v.s. både parker, naturområder og kirkegårde.

Gentofte Sø og Brobæk Mose

Naturplan: Naturplanen fra statens miljøcenter i Roskilde er p.t. i offentlig høring. Planen lægger op til en videreførelse af den nuværende udviklingsplan for Gentofte Sø og Brobæk Mose. Efter høringsperioden skal naturplanen efterfølges af en handlingsplan, som skal udarbejdes af Gentofte Kommune.

Nordlige holm og tagrør: I vinteren 2010 ryddede Park og Vej krat m.v. på den af nordligste holm. Holmen udgøres af en hængesæk, som naturmæssigt har en meget stor værdi. Park og Vej vil løbende høste rørvegetationen langs østsiden, så det undgås at vegetationen breder sig for meget.

El-skab: I forsommeren blev der monteret et el-skab, hvorfra der kan trække strøm f.eks. til Skt. Hans-fest i Gentofte Park.

Legeplads: I eftersommeren blev legepladsen syd for søen suppleret med nye legeredskaber.

Kanalen: I vinteren udførte Park og Vej oprensning af kanalen. Park og Vej vil også i indeværende vinter foretage yderligere, idet nogle Oprensning af kanalen

Grussti: Grusstien langs søens østside er blevet renoveret med ny grusbelægning.

Nye træer: Efter en drøftelse af principperne for træplantning langs østsiden af søen var der enighed om, at der genplantes med nye træer i takt med, at det er nødvendigt at fælde/styne de gamle piletræer. De nye træer plantes tættest muligt på samme placering som de gamle træer.

Tømmerflåden: Park og Vej benytter ikke længere tømmerflåden i forbindelse med plejen og ønsker derfor at fjerne den. Grundejerforeningen ønsker at bevare tømmerflåden, fordi den benyttes i forbindelse med foreningens Sankt Hansfest.

Både: Grundejerforeningen udtrykte tilfredshed med, at Park og Vej og Grundejerforeningen hver har to både til udlejning. Det aftaltes, at ordningen også fortsætter i 2011.

Bådebro: Grundejerforeningen gjorde opmærksom på, at der fortsat er meget snavs fra fuglene på bådebroen. Det er tidligere aftalt, at Park og Vej rengør broen en gang om måneden. Park og Vej vil sørge for, at rengøringen udføres som aftalt i 2011.

Informationsskab: Der er monteret et informationsskab for enden af Fiskebakken. I skabet informeres blandt andet om fugle- og planteliv i Brobæk Mose og Gentofte Sø.

Nye bænke: Der er indkøbt nye bænke, som opstilles langs østsiden af søen, så snart frosten er gået af jorden.

Redningsstativ: Der opstilles et nyt redningsstativ ved den sydlige del af søen, når frosten er gået af jorden.

Gentofte Rende

Grundejerforeningen spurgte til vandafledningen i Gentofte Rende, fordi der undertiden er store problemer med oversvømmelser i det tilstødende villakvarter. Park og Vej oplyste, at renden leder vand bort fra Gentofte Sø, men at der er problemer med afledningen til Emdrup Sø i Københavns Kommune. Nordvand a/s arbejder på sagen.

Nymosen

På engarealet mellem villahaverne på Mosebuen og den sydvestlige sø er der mange orkidéer (Priklæbet gøgeurt)

I forbindelse med etablering af et underjordisk bassin ved de private etageejendomme på Ericavej, har Nordvand a/s fået tilladelse til midlertidigt at lede rent grundvand til den sydlige sø i Nymosen.

Park og Vej har indgået aftale med en studerende fra Københavns Universitet om at lave et bachelorprojekt om Nymosen i 2011.

Den retablering, som er udført i forlængelse af anlæg af den nye kunstgræsbane ved GVI, er endnu ikke afsluttet.

Holmehaven

Park og Vej samarbejder med Fritidsafdelingen i forhold til løbende renholdelse, fjernelse af graffiti m.v. i Holmehaven.

Vangede Batteri

Park og Vej samarbejder med Gladsaxe Kommune om klipning af de stejle græsskråninger.

Gentofte Kirkegård

Når frosten er gået af jorden opsættes supplerende bænke på kirkegården.

Den ældste del af kirkegården (afdeling A, der ligger nærmest kirken) bevarer sit udseende syd for kirken. Nord for kirken udlægges området omkring de mange bevaringsværdige grave i klippet græs.

Kirketorvet

Park og Vej fjerne de resterende få træer i den trærække, som ligger nærmest parkeringspladsen på den sydlige halvdel af torvet. Der indplantes i den anden trærække (parallelt hermed), så denne fremstår intakt.

Eggersvej

Park og Vej orienterede om en retssag, hvor en borger blev dømt til at betale dels erstatning for et vejtræ, som han havde fået fældet og dels skulle han betale en bøde, fordi politiet anså det for groft hærværk.

Fuglegårdsvej

Lindetræerne lider under, at der parkeres helt op til træerne. Det er ulovligt at parkere på grusarealet ifølge Vejloven. Det aftaltes, at Park og Vej sender et brev ud til grundejerne på Fuglegårdsvej, så de er orienteret om problemerne med den ulovlige parkering.

Maltegårdsvej

En borger på Maltegårdsvej har på egne og naboernes vegne henvendt sig til Park og Vej med et ønske om plantning af træer i grusrabatten på fortovet over for rideskolen. Park og Vej prioriterer p.t. ikke træplantning dér. Endelig er det endnu ikke afklaret, om der skal etableres en cykelsti på denne strækning.