Dialogmøde 20160229

Referat

Mødedato: 29. februar 2016 kl. 15.00 – 16.00

Deltagere:

Fra Grundejerforeningen: Birgit M. Lemvigh, Torben Schipper, Flemming Torp

Fra Gentofte Kommune:

Park og Vej: Park- og vejchef Lone Billehøj, Mikkel Suell Henriques, Peter Normark Kirsch

Referent: Conny Frank

Den nordlige holm er ved at blive brændt af. Natur og Miljø har været inde over i forhold til afbrændingen, idet der er flere elementer man skal være opmærksomme på.

Grundejerforeningen oplyste, at de ønsker mere liv på søen og derfor søsættes robådene.

· Gentofterenden

Arbejdet med Gentofterenden forventes igangsat i efteråret og vil vare ca. et år.

Der inviteres til endnu et borgermøde sidst på sommeren, når det hele er faldet på plads.

Kommunen opfordrede til at følge med via hjemmesiden, hvor en løbende opdatering vil finde sted.

· Nymosen

En ny landskabsarkitekt er i gang med at udarbejde en driftsplan for området.

På det nordlige område er vi i gang med et klimaprojekt, hvor området laves så det kan benyttes som et opstuvningsbassin ved 100 års regn.

Dette arbejde forventes udført i 2017.

· Gentofte stadion

Grundejerforeningen udtrykte urimeligheden i at ødelægge Sportsparken med et boligbyggeri. Der var ønske om opførelse af en indendørs løbebane i stedet for boligbyggeri. Det noteres til referat, men er udenfor vores beslutningskompetence i park- og vej.

Kommunen informerede om, at der er taget skridt til opførelse af en udendørs løbebane.

Vejarealet på arealet ved stadion kommer til at indgå som et klimatilpasningsområde.

Vi er bundet af, at det er en stor vej, hvor der skal kunne køre tung trafik såsom udrykningskøretøjer mv., hvorfor man ikke kan anlægge chikaner, bump el. lign.

Der er ikke registreret uheld på området, der ikke er uhelds-belastet på nogen måde.

Bæredygtig Gentofte

Der udpeges den 29/2 2016 i Kommunalbestyrelsen medlemmer til det kommende udvalg om bæredygtighed, der snart skal formulere en bæredygtig strategi.

Fjernvarme

Udbygningsplanen for fjernvarme følger planen for de næste 2 år.

Fjernvarme vil være udbygget i Gentofte kommune i 2026.

Arbejdet forsøges planlagt efter antal tilmeldte, jo flere des hurtigere.

Grundejerforeningen spurgte ind til dækningsgraden? Denne ligger på ca. 55-65% de fleste steder.

Fjernvarme møder gerne op til grundejerforeningens generalforsamlinger samt andre møder, hvor medlemmerne er samlet, og besvarer evt. spørgsmål.

Fra Park og Vej

· Trafik/Drift/Opgaveudvalg

Pt. afventes frigivelse af midler i forhold til det der skal anlægges. Der vil efterfølgende blive sendt information ud omkring hvilke tiltag der planlægges.

Grundejerforeningen ønskede oplyst, om man noget sted kan se, hvor kommunen er på vej hen med fortovsgenopretningen?

Dette følger stort set fjernvarmens arbejde, derudover kun ganske få arbejder.

Evt.

Grundejerforeningen havde et tillægsspørgsmål om affald og genbrug, vedrørende status på forsøget med plast og metal beholdere?

Hertil oplyste kommunen, at ordningen rulles ud i løbet af efteråret. Det bliver en henteordning for plast og metal i separate beholdere tæt ved husstanden. Alle vil blive tilbudt ordningen, hvor man selv skal melde aktivt fra såfremt ordningen ikke ønskes og tilsvarende aktivt tilmelde sig, hvis dette ønskes.