Dialogmøde 20170309

Referat af dialogmøde

Mødedato: 9. marts 2017 kl. 14:00 – 15:30

Deltagere:

Fra Grundejerforeningen

Birgit M. Lemvigh

Flemming Torp

Helle Harremoës

Fra Gentofte Kommune:

Park og Vej:

Park- og vejchef Henning Uldal,

Koordinator Peter Normark Kirsch

Skov- og Landskabsingeniør Mads H. Kromann

Affald og Genbrug:

Rune Møller

Referent: Conny Frank

Emner til drøftelse:

Fra Affald og Genbrug

  • Udrulning af beholdere
  • Sms og mailservice

Det væsentligste der er sket på Affald og genanvendelsesområdet det seneste år er, at der er rullet ca. 12.000 beholdere ud til alle villaer og rækkehuse til plast og metal. Der er tale om en frivillig ordning, hvis man ikke ønsker beholderen, kan man fravælge den. Ønskes en anden

beholderstørrelse eller kun en beholder til f.eks. plast, kan man kontakte Affald og Genbrug.

Affald og Genbrug er i gang med at se på adgangsforholdene, såsom om beholderne skal stilles et andet sted eller om nogle grundejere evt. skal stille beholderen frem til skel pga. trapper eller fx perlegrus.

Grundejerforeningen efterlyste en procedure til brug for bl.a. Grundejerforeningens medlemsblad.

Oplysninger om adgangsforholdene samt kontaktoplysninger kan ses på kommunens hjemmeside via flg.:

http://www.gentofte.dk/da/Borger/Bolig/Affald-og-Genbrug/Placering-og-adgangsforhold-til-affaldsbeholdere

Affald og Genbrug deltager gerne i Grundejerforeningens møder for at oplyse yderligere. Grundejerforeningen er velkommen til at kontakte Affald og Genbrug.

Der ses løbende på om affaldssorteringen kan optimeres.

En beholder til pap blev efterlyst af Grundejerforeningen, hvortil Affald og Genbrug oplyste, at der ses på, om og hvordan den evt. kan implementeres i ordningen.

Endvidere informerede Affald og Genbrug om en sms og mail løsning, hvor man kan tilmelde via Gentofte Kommunes hjemmeside: http://www.gentofte.dk/da/Borger/Bolig/Affald-og-Genbrug/Sms-og-mailservice.

Ved at tilmelde sig servicen, vil der tilgå besked om, fx dagen før, at beholderne tømmes.

Fra Fjernvarme

  • Fjernvarmeudbygning

I øjeblikket er der ingen planer om at udbygge yderligere i sognet, der er ikke en rentabel samfundsøkonomi i at omlægge til fjernvarme, bl.a. pga. lave gaspriser.

Fjernvarme færdiggør i de områder, hvor Fjernvarme pt. arbejder, dvs. Vangede/Dyssegård samt villavejene omkring Gentoftegade. Disse arbejder afsluttes ultimo 2018, derefter påbegyndes der, indtil videre, ikke nye Fjernvarmeudbygninger.

De grundejere, der evt. har ventet med at udskifte olie/gasfyr i forventning om snarlig Fjernvarme, kan, oplyste Park og Vej, rette henvendelse til Fjernvarme, som kan undersøge om der ligger en hovedledning i vejen til Fjernvarme, hvorfra der kan trækkes en stikledning til den pågældende grund.

Kennet Vang i Fjernvarme kan kontaktes på fjernvarme@gentofte.dk for yderligere uddybning.

Fra Park og Vej

  • Orienteringspunkt – planer for 2017

Bevillingen til belægninger på veje, fortove og cykelstier er endnu ikke politisk behandlet, derfor vides pt. ikke hvor og hvilke veje og fortove, der er planlagt arbejder på.

Der blev orienteret om, at der på Smakkegårdsvej er blevet optegnet ”chikaner”, hvilket har ført til utilfredshed blandt nogle beboere fra grundejerforeningen. Der har tidligere været borgerdialoger vedr. for høj hastighed på denne strækning, hvor der måtte køres 60 km/t. Dette blev ændret til 50 km/t ved midlertidig skiltning. Disse 50 km/t skilte må iflg. politiet ikke være en permanent skiltning, hvorfor der er foretaget disse opstregninger.

I løbet af marts måned udføres en fartmåling for at få et overblik over om hastigheden overholdes.

Park og Vej planlægger en revidering af planen for Gentofte Park og samtidig også for Gentofte Sø og Brobæk Mose, hvor det handler om en revision og opdatering af den eksisterende plan. Der er pt. ved at blive planlagt et borgermøde den 20. april. Indholdsmæssigt modtages gerne idéer.

  • Dialog om mødestruktur – årligt dialogmøde samt årlig markvandring

Mødestrukturen blev drøftet.

Der er ønske fra grundejerforeningens side om, at der indkaldes til markvandring tidligere på året end sidste år, hvor mødet lå i november måned.

Park og Vej oplyste, at der fremadrettet inviteres til dialogmøder i det tidlige efterår, dvs. omkring september måned.

Endvidere tænkes der en sammenhæng ind, således at en eller flere medarbejdere, der deltager i markvandringen ligeledes deltager i dialogmødet på Rådhuset, ligesom koordinator Peter Normark Kirsch vil deltage i både dialogmødet samt markvandringen.

Grundejerforeningen påpegede et stigende problem med fiskeri fra søen.

Det er ikke tilladt at fiske fra bredden af søen, derfor vil Park og Vej stramme op på skiltningen.

Der kan fx sættes et skilt op med fiskeri forbudt ved bredden, og samtidig henvises til, at der kan lejes en båd hos fiskeriforeningen el. grundejerforeningen, hvorfra der må fiskes.

Park og Vej oplyste at:

  • der gøres tiltag for at få fjernet bunker af hø fra engen i det omfang arealet bliver tilstrækkeligt tørt inden yngletiden
  • på grund af den varme og våde vinter var det i år ikke muligt at foretage afbrænding på søens holme
  • det midlertidige værn, der er sat op ned mod søen ved kælkebakken skyldes faren for, at de kælkende børn fortsætter videre ud på isen. Det blev drøftet, fx at lægge grus ud lige før søen, hvilket skaber et naturligt stop.

Grundejerforeningen refererede til handicapskiltet ved handicapbåsen på Gentoftegade, idet skiltet kun ses fra nord ligesom skiltet indikerer, at der kun kan parkeres en bil, men der burde være plads til to biler.

Park og Vej oplyste, at vurdering af handicap skilte for hele kommunen vil indgå i Trafiksikkerhedsplanen.

Fra Grundejerforeningen

  • Administrationens opfølgning på påbudssager, Søtoften 33

Grundejerforeningen gjorde opmærksom på forskellige problematiske udfordringer vedr. en grundejer til Søtoften 33, dvs. nr. 31, der bygger over skel ligesom der efterlades affald udenfor matriklen.

Kommunen har udstedt et påbud, hvilket ikke overholdes. Park og Vej tager kontakt til Plan og Byg for opfølgning.

Grundejerforeningen vil gerne informeres om det videre forløb.

  • Nyt om bebyggelse på Sportspladsen

Grundejerforeningen spurgte ind til planerne for området, herunder planerne for et 26. etager højhus.

Park og Vej informerede om, at der ikke bygges et sådant højhus.

Arealet er i spil til at der bygges boliger, sammen med andre steder i kommunen.

  •  Har Kommunen evalueret indsamlingen af plast og metal?

Er besvaret under første punkt i dagsorden.