Referat 20151124

Referat fra bestyrelsesmøde 4/2015, tirsdag 24. november 2015, kl. 17.00 hos Helle, Søgårdsvej 32, 2820 Gentofte

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra møde 3/2015

Referat fra mødet 24.9.2015 godkendt.

2. Meddelelser fra

a) formand

BL orienterede om nyheds- og medlemsblade fra øvrige grundejerforeninger m.fl. og følger med artikel i næste GSG-blad om hegnsloven.

b) næstformand

MG orienterede om en henvendelse fra et medlem om et uheldigt resultat af et DTU-indeklimaforsøg med EDBstyrede termostater.

c) kasserer

TS orienterede om aktuel obligationsbeholdning, hvor der i 2015 er blevet udtrukket for t.kr. 158,9 og genanskaffet for t.kr. 141,9.

d) øvrige

HH orienterede om positivt resultat med kampagne for at få flere medlemmer til at oplyse om deres e-mailadresse til brug for nyhedsudsendelser m.v.

Bland de seneste nye tilmeldinger har modtaget 3 via Danbolig.

Meddelelserne taget til efterretning

3. Parcelhusejernes Landsforening

Udover MG og BL er HH og TS nu også optaget i Realdania’s Ejerboligforum.

4. Fællesrådet

Nyt møde afholdes 25.11.2015. BM og MG deltager fra GSG med forslag om 3 hovedtemaer af overordnet interesse for grundejerforeningernes medlemmer, som oplæg til møde med borgmesteren: Fjernvarme, Affaldssortering og Parkering/trafik.

5. Lokale spørgsmål

BL orienterede om status i klagesagen over bageriet på Anemonevej. BL og MG mødes med kommunen m.h.p. at få belyst de aktuelle forhold, i forhold til den erhvervstilladelse kommunen i sin tid har givet.

FL: Sørger for at bådene kommer på land nu. Et medlem Ole Munck har henvendt sig med tilbud om løbende at føre tilsyn med bådene. FT tager kontakt med Ole Munck for nærmere aftale, og vil udarbejde et forslag til en ordning med nøgleudlevering til foråret

6. Medlemsbladet

Seneste medlemsblad er udsendt i oktober og er blevet rost fra flere sider bl.a. for mere holdningsbaserede artikler.

Emner til næste blad i foråret 2016 indsamles af MG.

7. Nyhedsbrevet

Nyhedsbrevet betegnes fremover med: Orientering fra GSG, og vil fortrinsvis omhandle en generel formidling til alle, hvor f.eks. kommunen indkalder til høring om lokalplaner m.v.

8. Tryksager og logolinie

Vi har behov for nyoptryk af kuverter, brevpapir m.v. MG tager kontakt med INSIGN, der udarbejder forslag til et mere gennemført layout for så vidt angår navnetræk, farve og skrifttype.

9. Kommende arrangementer

Generalforsamling skal afholdes i april. BL tager kontakt til Rådhuset om adgang til kantinen samt følger op med kontakt til mulig gæsteforedragsholder. Muligheder for at gøre arrangementet mere tiltrækkende drøftet. Følges op på næste bestyrelsesmøde.

Herudover satses på et arrangement på Garderhøjfort i løbet af maj måned. BL og FT følger op.

10. Eventuelt

Intet