Referat 20161012

Referat fra bestyrelsesmøde 4/2016, 12. oktober 2016, kl. 16-17.30 hos Birgit Lemvigh, C.L. Ibsensvej 25, 2820 Gentofte

Til stede: Birgit Lemvigh, Flemming Torp, Helle Harremoes og Torben Schipper (ref.)

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 3/2016, 9.05.2016 samt bestyrelsesseminar 3. september 2016.

Godkendt

2. Bestyrelsen

Morten Gjøl har meddelt, at han ønsker at træde ud af bestyrelsen, hvilket bestyrelsen med beklagelse må tage til efterretning.

3. Meddelelser a) formand, b) næstformand, c) Kasserer og øvrige

a: BL orienterede om modtagelsen af div. nyhedsblade. Kommende dialogmøde med Park og Vej bliver den 14. november on location. BL og FT deltager.

c: TS gennemgik hovedpunkterne i den forlods udsendte balance pr. 30.9.

Meddelelserne taget til efterretning

4. Parcelhusejernes Landsforening

Intet at bemærke

5. Fællesrådet

HH orienterede om kommunens udmelding om, at målet om nedsivning af regnvand er opnået i større grad end forventet. Gennemførelsen af projektet med Gentofte Rende er udskudt til påsken 2018 p.g.a. behovet for at koordinere anlægsarbejdet med Farumbanen.

Kommunen har fastlagt nye regler for nybyggede huse såvel som etagebyggeri, hvorefter der skal etableres 2 parkeringspladser pr. bolig. Kravet gælder dog ikke nybyggeri af ungdomsboliger.

BL orienterede om det positive møde i Fællesrådet om mulige samarbejdsprojekter. Også positivt nyt at OCG vil genoverveje deres tidligere udmeldelse af Fællesrådet.

6. Lokale spørgsmål

Et medlem har henvendt sig med opfordring til, at GSG engagere sig i striden med kommunen om nedlæggelse af en parkeringsplads til fordel for et nybyggeri. Det kan GSG dog ikke, da omhandlede område ligger uden for GSG’s område.

7. Opfølgning på bestyrelsesseminaret 3.9.2016

Ingen bemærkninger idet opfølgningen på aftalen om kommende arrangement behandles under pkt. 9.

8. Medlemsbladet

Med Morten Gjøl’s udtræden af bestyrelsen har bestyrelsen ingen andre muligheder og tilstrækkelige ressourcer for videreførelsen af MGs funktion som redaktør. Dermed må bladet indstilles indtil videre, derfor må orientering om det kommende arrangement udsendes pr. mail og pr. brev til de, næsten halvdelen af medlemmerne, som vi ikke har mailadresse på.

Med brevudsendelsen skal vi igen slå et kraftigt slag for at indhente flere mailadresser.

HH undersøger med PL om mulighederne for en masseudsendelse.

BL og HH laver et udkast til medlemsbrevet, som rundsendes til bestyrelsen i høring.

9. Kommende arrangementer

Grønt lys for at placere novemberarrangementet med gløgg og æbleskiver i GVIs lokaler (Gentofte-Vangede Boldklubs lokaler, Mosebuen 28B).

HH undersøger stedets muligheder for AV-hjælpemidler.

BL kontakter Niels Ulrik Kampmann Hansen

10. Eventuelt, herunder næste møde

HH har netop etableret en besøgsstatistik på GSGs hjemmeside og følger op når vi har haft et længere tidsinterval.

Villabyernes chefredaktør har henvendt sig til BL i forbindelse med den igangværende debat i bladet omkring borgmesterens ledelsesstil og bedt om en udtalelse om BL’s erfaringer.

Oprindeligt planlagte møde i november flyttes til: onsdag 16. november 2016, kl. 17.00 hos TS

TS