Referat 20161121

Referat fra bestyrelsesmøde 5/2016, mandag 21. november 2016, kl. 17 hos Torben Schipper, Grumstrupsvej 8, 2900 Hellerup

Til stede: Birgit Lemvigh, Flemming Torp, Helle Harremoes og Torben Schipper (ref.)

Endvidere: Henning F. Nielsen

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 4/2016, 12.10.2016

Godkendt

2. Meddelelser fra

a) formand: BL orienterede om senest udgivet Vangede Avis og medlemsbladet Dyssegård Nyt. Intet særligt at bemærke.

b) Kasserer: TS pr. 1.10. har vi igen fået udtrukket obligationer, hvorefter den aktuelle obligationsbeholdning udgør 192.000 kr. mod 135.000 kr. pr. 30.9.2015. Og d.d. udgør bankbeholdningen 158.000 kr. Grundet det aktuelt lave renteniveau med hyppige udtrækninger med kurstab til følge indkøbes der ikke nye obligationer p.t.

Meddelelserne taget til efterretning

3. Parcelhusejernes Landsforening

BL: Landsformand cand.polit. Allan Malskær har begået et debatindlæg i forbindelse med folketingets behandling af den kommende reform af ejendomsvurderingerne. Indlægget er tilsendt medlemsforeningerne og vil blive optaget i det kommende nummer af PLs medlemsblad ”Mit Hus”, der tilgår alle GSGs medlemmer.

BL deltager i det kommende hovedbestyrelsesmøde i januar, hvor BL er bestyrelsesmedlem.

4. Fællesrådet

HH: på det seneste møde i Fællesrådet blev det besluttet at realisere Fællesrådets formue, som udloddes til medlemsforeningerne i forhold til det oprindeligt indbetalte. Samtidig er det meddelt, at Ordrup-Charlottenlund Grundejerforening ønsker at træde ud af Fællesrådet, der herefter består af de 5 grundejerforeninger i kommunen, d.v.s. Gentofte Sogns Grundejerforening for Gentofte og Vangede (GSG), Bernstorff-Jægersborg Grundejerforening (BJG), Dyssegårds Grundejerforening (DG), Hellerup og Maglegård Grundejerforening (HMG), Skovshoved-Klampenborg Grundejerforening (SKG).

Næste møde i Fællesrådet er berammet til 8. marts 2017 med hovedpunktet: forberedelse af det årlige møde med borgmesteren.

5. Lokale spørgsmål

a) Kommunen har indkaldt høringssvar vedr. lokalplan 395 om altaner og tagterrasser med høringssvar 9. januar 2017.

GSG hilser initiativet velkommen og har intet at indvende.

b) Kommunens Grønne Råd har udsendt en statusmelding om kommunens klimaprojekt.

c) BL har igen modtaget opfordring fra en borger i Søborg om at lade GSG involvere sig i kommunens planer om at inddrage en parkeringsplads med henblik på opførelse af en ejendom. GSG ser sig ikke i stand til at gøre sig til part i sagen, da omhandlede areal ligger uden for GSGs virkefelt.

6. Regnskab for Skt. Hans arrangementet

TS: resultatet af årets Skt. Hans arrangement lyder på netto 29.593 kr. mod budgetteret 25.000 kr., hvilket skal ses i lyset af det afbrudte arrangement grundet karftige regn- og tordenbyger.

7. Medlemsbladet

Aktuelt står foreningen uden de fornødne mandskabsressourcer, der kræves for at opretholde en bladredaktion. Derfor er der i stedet aktuelt udsendt et fyldestgørende medlemsbrev med de vigtigste informationer pr. mail og med brevomdeling til de, desværre, fortsat mange medlemmer vi ikke har mailadresse på.

Bestyrelsens fortsatte ambition er at kunne udgive et medlemsblad 1-2 gange årligt om lokale forhold som supplement til det medlemsblad ”Mit Hus”, der 4 gange årligt udsendes af Parcelhusejernes Landsforening.

8. Kommende arrangementer

Næste medlemsarrangement afholdes onsdag 23. november, kl. 19 på Rådhuset om det gamle Gentofte og Vangede med Niels Ulrik Kampmann Hansen.

Kommende muligheder blev drøftet:

- Orkidetur ved Nymosen

- Besøg på brandmuseet og brandstationen

- Nattergaletur

- Besøg på andre virksomheder og institutioner i området

Vi har tidligere opfordret medlemmer til at komme med ideer, hvilket vi vil gentage.

9. Eventuelt og næste møde

a) Vi savner fortsat kandidatforslag til de ledige bestyrelsespladser

b) Ved det kommende dialogmøde med Park og Vej i marts vil vi sætte fokus på det kommende vejarbejde på Lyngbyvej med henblik på at få minimeret støj- og støvgener for beboerne langs strækningen. Samme emne følges op på den kommende generalforsamling i GSG f.eks. med besøg af Park og Vej’s ledelse eller formanden for Teknik og Miljøudvalget.

c) Næste møde: mandag 6. februar 2017 hos Helle bl.a. m.h.p. planlægning af generalforsamlingen, der skal afholdes inden udgangen af april måned.

TS