Referat 20170206

Referat fra bestyrelsesmøde 1/2017, 6. februar 2017, kl. 17 hos Helle Harremoës, Søgårdsvej 32, 2820 Gentofte

Til stede: Birgit Lemvigh, Flemming Torp, Helle Harremoës og Torben Schipper (ref.)

Endvidere: Henning Nielsen og Jens Tarp

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 5/2016, 21. nov. 2016

Godkendt

2. Meddelelser fra

a) Formand BL orienterede: julekort til GSG fra borgmesteren, Skovshoved-Klampenborg Grundejerforening 100 års jubilæum d.d. (BL og HH deltog fra GSGs side), Lokalhistoriske Forenings seneste temahæfte.

b) Kasserer TS foreslår køb af obligationer 30 år for 75.000 kr. - for at geninvestere de førindfriede obligationer, og får at minimere kurstab foreslås 2,5%, der ligge omkring 100.

c) FT har i januar gennemført og bestået det (hvert 5. år) lovpligtige repetitionskursus som scenefyrværker.

3. Parcelhusejernes Landsforening

BL har deltaget i hovedbestyrelsesmødet i januar. Landsforeningen nyder fortsat fremgang med flere grundejerforeningers tilslutning og har opnået en god balance i sin økonomi – i øvrigt med en bemærkelsesværdig beskeden udgiftspost til løn og administration. PL udsender fortsat sit medlemsblad Mit Hus 4 x årligt, som tilgår alle GSGs medlemmer.

4. Fællesrådet

HH og BL: Møde Generalforsamling i Fællesrådet, med diskussion af fremtidigt samarbejde forventes afholdt i løbet af april/maj måned. Forslag til spørgsmål til borgmesteren drøftes på næste møde i Fællesrådet.

BL: Borgmesteren har indkaldt formændene fra grundejerforeningerne til en høring omkring det aktuelle lokalplanforslag omkring altaner og terrasser. GSGs holdning drøftet. BL finder selv planen positiv, henset til nabobeskyttelsen for indkigsgener, men må samtidig notere sig delte meninger blandt borgerne, da nogle modsat protestere over de begrænsninger man ser kan begrænse sine udbygningsplaner.

5. Lokale spørgsmål

BL: Et medlem har henvendt sig vedr. stærke nabogener med byggeaffald, uhæmmet træ- og hækbeskæring m.v. BL har tilbudt mægling, og kommunen har allerede været inddraget og udstedt påbud, dog uden resultat. Et spørgsmål man derfor kunne stille ved borgmestermødet vil være; hvordan kommunen følger op på udstedte påbud, der tilsyneladende ikke efterleves.

Et andet medlem har rejst et spørgsmål om fjernelse af asbesttag. BL henviste til Arbejdstilsynet og kommunen. I øvrigt kan råd også hentes hos Bolius.

HH: Et medlem har henvendt sig med opfordring til GSG om, at arbejde for etablering af fibernet i sammenhæng med fjernvarmeudlægningen. GSG ser ikke sine muligheder for at påvirke en sådan udvikling over for de mange forskellige, tunge interessenter, da kommunen ikke ser det som sin opgave, og GSG må endvidere konstatere, at andre løsninger kan vise sig mere effektiv med udviklingen af trådløs netforbindelse.

Dialogmøde: Det kommende møde den 9. marts 2017, kl. 14, hvor BL, HH og FT deltagere fra GSGs side.

6. Godkendelse af regnskab 2016 og budget 2017

Godkendt, TS kontakter Poul Callesen for revision

7. Generalforsamling 2017

TS undersøger muligheden for afholdelse af mødet i Kildeskovhallen. Så vidt muligt placeret i uge 14 eller 16 (fortrinsvis mandag eller onsdag)

På valg er BL og TS, begge er villig til genvalg. Bestyrelsen indstiller Henning Nielsen og Jens Tarp til nyvalg.

Forslag til indslag/foredrag: BL kontakter den nye formand for Miljø og Teknikudvalget

Evt. bestyrelsens forslag: Ingen

8. Skt. Hans 2017

FT udarbejder arbejds- og indkøbsplan; jf. drøftelserne på bestyrelsesseminaret i september 2016. TS kontakter Festskaberne.

9. Øvrige kommende arrangementer

Foreslag: En ”Orkidétur”. BL følger op.

10. Medlemsbladet

TS rundsender de indkomne artikler til gennemsyn. Medlem Finn Holle, Morgenvej 12 har tilbudt sig som korrekturlæser. TS tager kontakt med Finn herom.

Henning og Jens sender en kort præsentation + foto til TS med henblik på præsentation i bladet.

11. Eventuelt

Dialogmøde med forvaltningen: 9. marts, 2017 kl. 14. BL, HH og FT deltager

Næste bestyrelsesmøde i GSG: 2/2017, Onsdag 17.5. 2017, kl. 18.00 hos Birgit Lemvigh, C.L. Ibsensvej 25, 2820 Gentofte

Ref.:TS