Referat 20170913

Referat fra bestyrelsesmøde 3/2017, 13. september 2017, kl. 18 hos Flemming Torp, Garderhøjfort 2, 2820 Gentofte

Til stede: Birgit Lemvigh, Jens Tarp, Henning Nielsen, Flemming Torp, Helle Harremoes og Torben Schipper.

Afbud: Anna Udar

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 2/2017, 11. maj 2017. Godkendt

2. Meddelelser fra

a) formand: BL orienterede om modtagelsen af div. medlemsblade samt kontakten med Villabyerne omkring den aktuelle lokalplansag på Søborg Hovedgade.

Har gjort indsigelse mod lokalplan 386 med placeringen af ungdomsboliger i Sportsparken dels på grund af de forventelige stærke trafikale gener til følge og dels at projektet vil stride mod hele visionen om Sportsparken. Opfordrer medlemmerne til ligeledes at gøre deres stemme gældende.

Næstformand JT supplerede, og fremhæver i sin indsigelse de allerede i dag alt for begrænsede parkeringsmuligheder i forhold til sportsarenaernes publikums- og deltagerdimensionering. Opfordrer kommunen til at se efter, og påpeger selv mulighederne for en alternativ placering af de påtænkte ungdomsboliger

b) kasserer: Saldobalance for 2. kvartal udsendt før mødet. Resultatet af Skt. Hans arrangementet vil fremgå af saldobalancen for 3. kvartal.

Taget til efterretning sammen med konstateringen af den formindskede obligationsbeholdning grundet den stadige strøm af førtids-indfrielser. For at minimere risikoen for, om end mindre, kurstab, indkøbes der ikke nye obligationer p.t.

c) medlemsansvarlige: Grundet skærpede fortrolighedskrav omkring personoplysninger skal historik om udmeldte medlememr slette eller min. anonymiseres inden maj 2018. Vi afventer tilpasning til de nye regler fra foreningsadministratoren.

M.h.t. den løbende hvervekampagne for nye medlemmer modtager kassereren løbende orientering om nytilflyttere, som kassereren tilskriver om muligheden for at tilmelde sig. I 1. kvartal 2017 var tallet oppe på 40 nye villa- og rækkehusejere i GSGs område.

3. Parcelhusejernes Landsforening.

BL orienterede om landsmødet i foråret, hvor BL selv er medlem af hovedbestyrelsen.

4. Fællesrådet.

Den 21.9.17 afholdes næste møde i Fællesrådet, under GSGs værtsskab. BL og JT deltager fra GSG. Bl.a. drøftes oplæg til borgmestermødet, herunder parkeringsproblemerne i nærområdet Vangede omkring IKEA.

5. Lokale spørgsmål.

BL orienterede om de igangværende nabostridigheder på Parkovsvej, herunder om det urimelige i kommunen manglede reaktion på en grundejers uberettigede opførelse af en dobbelt bygning.

6. Kommende arrangementer, efterår 2017.

* Rulleskøjteundervisning for hele familien. JT har indgået aftale med Gentofte Rulleskøjteklub om et åbent hus arrangement, og økonomi i forbindelse hermed, den 5. og 12. november, begge dage kl. 14-16. Gratis deltagelse.

* Foredrag om Gentofte Sø den 23. november, kl. 19 med Niels Ulrik Kampmann. BL indgår aftalen samtidig med Rådhusets kantine. Gratis deltagelse, dog med tilmeldingsfrist.

7. Medlemsbladet efterår 2017.

Dispositionsplan for artikelstof og annoncering gennemgået.

8. Eventuelt.

Middag med aktivister ved Skt. Hans og bestyrelse med ledsagere afholdes onsdag 11. oktober, kl. 19.

Torben Schipper