Udbygning af Kildeskovshallen

Til beslutningstagerne omkring udbygningen af Kildeskovhallen

Der har været afholdt indledende borgermøde den 3. november 2021 om projektet opførelse af en ny svømmehal med et 25-meter bassin ved Kildeskovhallen.

Projektet er fremsat efter oplæg fra et opgaveudvalg, som netop havde fået til opgave, at se på muligheder for en udbygning af Kildeskovhallen.

Det fremlagte projekt omhandler således ikke andre muligheder for den ønskede forøgelse af tilbud på svømmetilbud i kommunen.

Efter at have hørt debatten ved borgermødet og set forskellige indlæg om sagen, er der 2 ting der er meget iøjnefaldende. Den ene en nok mere grundejerrelateret end den anden.

1. Svømmeklubben og andre brugere af svømmehallen efterlyser klart et 50 meter bassin.

Projektet omhandler kun et 25 meter bassin. Det er således kun en halv løsning.

Grundejerforeningen har ingen holdning til hvor stort et bassin, der skal laves. En udbygning af faciliteterne vil alt andet lige betyde flere brugere og herved mere færdsel i området og behov for flere parkeringspladser. Disse forhold kan ændre lokalområdet betydeligt og være til stor gene for beboerne.

2. Når der anlægges større aktivitetsanlæg, er det vigtigt, at der i forbindelse med anlægget er de nødvendige adgangsforhold og parkeringsforhold.

Kildeskovhallen har en fantastisk beliggenhed og har tiltrukket mange aktiviteter. Men især parkeringsforholdene har gennem alle årene være elendige og utilstrækkelige. Nu vil man så lave en udvidelse uden samtidig at sikre de nødvendige gode adgangsveje og parkeringsforhold.

Det kan ikke være rigtigt, at alle de omkringliggende villaveje skal lide under, at et anlæg som Kildeskovhallen ikke har ordnede parkeringsforhold.

Mange af Kildeskovhallens brugere er ikke lokale borgere. Der er mange brugere fra hele kommunen og også en del brugere kommer til udefra. Dette indebærer, at mange kommer kørende og det skaber så behov for parkeringspladser. I andre sammenhænge kræves, at der skal være plads på egen grund til den nødvendige parkering. Dette må også gælde Kildeskovhallen.

Alene af den grund er det ikke forsvarligt at udbygge Kildeskovhallen. Parkeringsproblemerne er allerede i dag urimelige på dage med flere aktiviteter.

Vi har dog også en anden bekymring omkring det at det grønne område igen bliver reduceret. Parken er tidligere blevet reduceret i forbindelse med udbygning. Nu vil der igen ske yderligere reduktion af det grønne areal, som tilmed er fredet.

Efter vores opfattelse er de ovenstående problemstillinger så åbenlyse, at en udbygning af Kildeskovhallen ikke er mulig.

Gentofte Sogns Grundejerforening

Georg Sandersen

Formand

Kopi tilsendt borgmester Michael Fenger


D. 12. maj 2022 er følgende eftersendt

Til beslutningstagerne omkring ny svømmehal i Gentofte Kommune

I længere tid har vi diskuteret og vurderet muligheden for en ny svømmehal. Det er hellere ingen hemmelighed, at grundejerne omkring Kildeskovhallen ser med megen skepsis på en udvidelse af Kildeskovhallen. Indsigelsen går ikke på selve aktiviteten, men på de følgevirkninger en udvidelse vil skabe, nemlig trafikaktiviteten i området og især parkeringsforhold.

De fornødne p-pladser vil man skabe ved en nøje markering af båsene og indretning af enkelte nye.

På den måde opnås de nødvendige p-pladser til det normale daglige behov. Som det fremgår af rapporten er der ikke taget højde for dage med større arrangementer, stævner eller event.

På de seneste har vi nu set forslag om at p-pladser gøres bredere, idet nutidens biler er blevet bredere. Dette behov må også gælde for en kommende svømmehal, som forhåbentligt skal stå der i mange år.

Da arealen omkring Kildeskovhallen er fuldt udnyttet, vil bredere parkeringsbåse alt andet lige give færre pladser. Er I opmærksomme på det?

Vores bekymring er ikke blevet mindre.

De bedste hilsner

Georg Sandersen

Formand for Gentofte Sogns Grundejerforening