Generalforsamlingen

Oprettelsesdato: 02-09-2010 11:26:05

Igen i år var der stor interesse for GSG`s generalforsamling, idet Ikke mindre end 115 af foreningens medlemmer var mødt frem til den ordinære generalforsamling, formentlig ikke mindst p.g.a. den store succes som antistøjgruppen har haft med sit arbejde.

Efter formandens beretning, hvori det bl.a. nævntes at foreningen i 2009 har afholdt en stor og meget flot jubilæums-fest i anledning af foreningens 100 ås jubilæum, samt den vellykkede og velbesøgte Sct. Hans fest, gik man videre til valg af nye bestyrelses-medlemmer, idet hverken Svend Chr. Andersen eller Eggert Frandsen ønskede genvalg.

Birgit Lemvigh takkede dem begge for deres indsats, og omtalte specielt den store indsats som Eggert Frandsen har ydet gennem 33 år i grundejer-foreningens bestyrelse som teknisk konsulent, der altid var klar til at rykke ud, når grundejerne havde behov for assistance.

Der blev derefter valgt to nye medlemmer til bestyrelsen: Kirsten Elvstrøm og Helle Harremoes.

Allan Malsker, formand for Parcelhusejernes Landsforening, bidrog undervejs i formandsberetningen med indlæg vedr. kommunernes forsøg med privatisering af offentlige veje, der betyder øgede udgifter for den enkelte grundejer.Derefter samlede den store interesse sig om støjproblematikken, og løsning af denne, omkring Lyngbyvej. Viceborgmester og folketingsmedlem Eyvind Vesselbo fortalte om de aftaler der nu var indgået, og selvom det i første omgang ikke omfatter strækningen udfor søen, mente han at dette ville kunne komme med i næste omgang.Der udfoldede sig en livlig diskussion om hvilke typer af støjskærme der skulle opsættes og ligeledes de højtliggende broer og afskærmning af støjen fra trafikken på disse, gav anledning til spørgsmål.Eyvind Vesselbo lyttede opmærksomt og lovede at alle argumenter ville blive inddraget i overvejelserne.Læs hele referatet her